Newidiadau A Wnaed Oherwydd Coronafeirws

Y dudalen we hon yw ein llwyfan allweddol ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith yr argyfwng coronafeirws ar y Brifysgol.

Mae amrywiaeth o gwestiynau cyffredin isod, fesul categori. Cedwir y rhai sy'n benodol i'n staff a'n myfyrwyr presennol ar eu gwefannau mewnrwyd perthnasol, felly nid ydynt yn gyhoeddus.


Ionawr 2021: Y diweddaraf am y trefniadau addysgu

Yn dilyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn gohirio dechrau'r tymor (25 Ionawr) i'n myfyrwyr. Fodd bynnag, byddwn yn gohirio addysgu wyneb yn wyneb tan ganol mis Chwefror, ac eithrio yn achos y myfyrwyr hynny y mae'n rhaid iddynt fynychu'r Brifysgol am resymau addysgegol – yn bennaf y rhai sy'n astudio rhaglenni sy'n ymwneud ag iechyd. Bydd addysgu ar-lein ar gael i bob myfyriwr arall.

Ni ddylai myfyrwyr ddychwelyd i'w campws tan i addysgu wyneb yn wyneb ailddechrau ar gyfer eu cwrs. Gallant gael rhagor o fanylion gan eu hadrannau.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa hon ar ddiwedd mis Ionawr. Mae manylion mwy cyflawn ar gael ar dudalen cwestiynau cyffredin MyUni


Sefydliadau Partner

Partner Organisations icon

Coronafeirws: Cyngor Llywodraeth y DU

Bydd y llywodraeth yn parhau i fonitro'r ffordd y mae coronafeirws yn lledaenu ac yn cymryd camau pellach yn ôl yr angen. Mae'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ynghylch coronafeirws  a'r canllawiau diweddaraf i sefydliadau addysgol ar gael ar wefan GOV.UK.


Dychwelyd I'ch Campws Yn Ddiogel

Yma yn Abertawe mae ein timau Campws wedi bod yn gweithio'n galed i roi mesurau diogelwch ar waith i baratoi ar gyfer aelodau o staff a myfyrwyr yn dychwelyd i'w campws. Bydd y fideo isod yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y mesurau hyn.

Mae canllawiau iechyd a diogelwch ychwanegol a hyfforddiant ymgynefino gorfodol ar gael i'n staff a'n myfyrwyr ôl-raddedig. Gellir dod o hyd i'r rhain ar fewnrwyd y staff a mewnrwyd MyUni.