Profost

Graddiodd yr Athro Wilks o Brifysgol Caerdydd â BSc ym 1988, ac enillodd PhD mewn Ffiseg ym 1992, gan ymchwilio i ddulliau o reoli nodweddion electronig cysylltiadau lled-ddargludyddion sy'n berthnasol i ddyfeisiau a ddatblygir yn y diwydiant electroneg. Symudodd yr Athro Wilks i Abertawe fel darlithydd ym 1994, a dyfarnwyd cadair bersonol iddo yn 2000. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae ei faes ymchwil wedi symud i gyfeiriad dyfeisiadau a synwyryddion nanoraddfa, gan ddefnyddio methodolegau mewnchwilydd sganio. Yn 2002, sefydlodd y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol yn Abertawe, a dechreuodd ymgymryd â gwaith trawsddisgyblaethol gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio nanodechnoleg mewn meddygaeth sy'n ymwneud â diagnosteg uwch-sensitif. Roedd yr Athro Wilks yn un o gyfarwyddwyr sefydlu'r Ganolfan Nanoiechyd yn Abertawe, ac mae wedi cyhoeddi dros gant o bapurau ac wedi denu dros £33 miliwn mewn incwm ymchwil.

Yn ystod ei yrfa, mae'r Athro Wilks wedi ymgymryd â llawer o rolau arweinyddiaeth: Pennaeth y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol (2002-2007); Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg (2007-2011); Pennaeth sefydlu'r Coleg Gwyddoniaeth yn Abertawe (2011-2014); Dirprwy Is-ganghellor Profiad y Myfyrwyr (2014-2018); ac mae nawr yn Ddirprwy Is-ganghellor Cynllunio ac Adnoddau.

Mae'r Athro Wilks yn goruchwylio'r holl Golegau academaidd yn Abertawe, yn rheolwr llinell pob Pennaeth Coleg. Mae ei rôl yn cynnwys cynllunio busnes y Brifysgol a'r dangosyddion perfformiad allweddol cysylltiedig, dyrannu adnoddau, llywodraethu prosiectau, a pherfformiad staff academaidd. Yn ogystal, mae'r Athro Wilks yn gyfrifol am weithgareddau ar draws y sefydliad megis, y strategaeth isadeiledd (ystadau, TG a phreswylfeydd), strategaethau chwaraeon a iechyd y Brifysgol, a datblygu a chymeradwyo prosiectau mawr. Er mwyn parhau i wella perfformiad y sefydliad, mae'n arwain sawl prosiect newid i ddatblygu a gosod fframwaith arweinyddiaeth broffesiynol sy'n cwmpasu gwerthoedd sefydliadol.

Mae'r Athro Wilks hefyd yn gweithio'n agos gyda chyrff allanol megis y GIG, Cyngor Dinas Abertawe, cyrff ariannu, yn ogystal ag asiantaethau a llunwyr polisi y Llywodraeth. Mae'r Athro Wilks yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Sefydliad Ffiseg.

Penodwyd yr Athro Steve Wilks yn Profost o 1 Rhagfyr 2019 i 31 Rhagfyr 2022. 

Manylion cyswllt: Mrs Joy Newbury
E-bost: j.v.newbury@abertawe.ac.uk
Llinell Uniongyrchol: +44 (0) 1792 513218

Yr Athro Steve Wilks