Profost

Graddiodd yr Athro Wilks o Brifysgol Caerdydd â BSc ym 1988, ac enillodd PhD mewn Ffiseg ym 1992, gan ymchwilio i ddulliau o reoli nodweddion electronig cysylltiadau lled-ddargludyddion sy'n berthnasol i ddyfeisiau a ddatblygir yn y diwydiant electroneg. Symudodd yr Athro Wilks i Abertawe fel darlithydd ym 1994, a dyfarnwyd cadair bersonol iddo yn 2000. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae ei faes ymchwil wedi symud i gyfeiriad dyfeisiadau a synwyryddion nanoraddfa, gan ddefnyddio methodolegau mewnchwilydd sganio. Yn 2002, sefydlodd y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol yn Abertawe, a dechreuodd ymgymryd â gwaith trawsddisgyblaethol gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio nanodechnoleg mewn meddygaeth sy'n ymwneud â diagnosteg uwch-sensitif. Roedd yr Athro Wilks yn un o gyfarwyddwyr sefydlu'r Ganolfan Nanoiechyd yn Abertawe, ac mae wedi cyhoeddi dros gant o bapurau ac wedi denu dros £33 miliwn mewn incwm ymchwil.

Yn ystod ei yrfa, mae'r Athro Wilks wedi ymgymryd â llawer o rolau arweinyddiaeth: Pennaeth y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol (2002-2007); Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg (2007-2011); Pennaeth sefydlu'r Coleg Gwyddoniaeth yn Abertawe (2011-2014); Dirprwy Is-ganghellor Profiad y Myfyrwyr (2014-2018); ac mae nawr yn Ddirprwy Is-ganghellor Cynllunio ac Adnoddau.

Mae'r Athro Wilks yn goruchwylio'r holl Golegau academaidd yn Abertawe, yn rheolwr llinell pob Pennaeth Coleg. Mae ei rôl yn cynnwys cynllunio busnes y Brifysgol a'r dangosyddion perfformiad allweddol cysylltiedig, dyrannu adnoddau, llywodraethu prosiectau, a pherfformiad staff academaidd. Yn ogystal, mae'r Athro Wilks yn gyfrifol am weithgareddau ar draws y sefydliad megis, y strategaeth isadeiledd (ystadau, TG a phreswylfeydd), strategaethau chwaraeon a iechyd y Brifysgol, a datblygu a chymeradwyo prosiectau mawr. Er mwyn parhau i wella perfformiad y sefydliad, mae'n arwain sawl prosiect newid i ddatblygu a gosod fframwaith arweinyddiaeth broffesiynol sy'n cwmpasu gwerthoedd sefydliadol.

Mae'r Athro Wilks hefyd yn gweithio'n agos gyda chyrff allanol megis y GIG, Cyngor Dinas Abertawe, cyrff ariannu, yn ogystal ag asiantaethau a llunwyr polisi y Llywodraeth. Mae'r Athro Wilks yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Sefydliad Ffiseg.

Fel profost, mae gan yr Athro Steve Wilks awdurdod dirprwyedig dros gynllunio ac adnoddau, ac mae’n gyfrifol am oruchwylio holl golegau academaidd Prifysgol Abertawe.

Yr Athro Steve Wilks