Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu

Niamh Lamond yw'r Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu ac felly mae ganddi ystod eang o ddyletswyddau. 

Cafodd Niamh ei geni a'i haddysgu yn Nulyn, a gwnaeth hi ennill gradd anrhydedd mewn Peirianneg o Goleg Prifysgol Dulyn. Ar ôl graddio, fe'i cyflogid am ddwy flynedd gan Brifysgol y Frenhines Belfast ar ysgoloriaeth ymchwil, gan wneud prosiectau ymchwil gymhwysol wedi'u noddi gan ddiwydiant. Gwnaeth hi gymhwyso fel Cyfrifydd Rheoli Siartredig yn y diwydiant bwyd lle bu'n gweithio tan iddi symud i'r sector addysg uwch yng Nghernyw. Mae Niamh yn un o gymrodyr Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli.

Ymunodd â Phrifysgol Ulster yng Ngogledd Iwerddon ym mis Awst 2016 fel Prif Swyddog Gweithredu a oedd yn atebol i'r Is-ganghellor. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gwnaeth hi ddatblygu tîm newydd i fod yn gyfrifol am wasanaethau proffesiynol craidd y brifysgol honno, gan gynnwys Pobl a Diwylliant, Ystadau a Bywyd Campws, Cyllid, Gwasanaethau Digidol, Gweinyddu Myfyrwyr, a Marchnata a Chyfathrebu. Roedd y gwaith hwn yn rhan o adolygiad ehangach o'r gwasanaethau proffesiynol a oedd yn ymwneud â 900 o aelodau staff, dan arweiniad Niamh. Yn ogystal â sicrhau newid strwythurol angenrheidiol, gwnaeth yr adolygiad arwain at ffyrdd mwy cydweithredol o weithio, a sefydlu diwylliant a oedd yn canolbwyntio ar staff a myfyrwyr, gan weithio'n agos gyda'r myfyrwyr ac undebau staff.

Cyn mynd i Brifysgol Ulster, Niamh oedd Prif Swyddog Gweithredol gwreiddiol a Chyfarwyddwr Bwrdd Falmouth Exeter Plus (FX Plus), sef menter ar y cyd rhwng Prifysgol Falmouth a Phrifysgol Caerwysg. Yn y swydd hon, roedd hi'n gyfrifol am ddarparu portffolio helaeth o wasanaethau proffesiynol cyffredin i'r ddwy brifysgol ar dri champws yng Nghernyw. Dan arweiniad Niamh, gwnaeth gwaith ymgysylltu rhagweithiol rhwng gwasanaethau proffesiynol a staff academaidd a myfyrwyr ysgogi gwelliannau ac arloesi ar draws gwasanaethau, gan gynnwys llyfrgelloedd a sgiliau academaidd, gwasanaethau myfyrwyr, TG, ystadau, datblygiadau adeiladu cyfalaf a gwasanaethau campws.

Yn FX Plus ac yn ei rôl flaenorol fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ym Mhrifysgol Falmouth, roedd Niamh yn ganolog i'r prosiect Combined Universities in Cornwall, a gyflawnodd newid sylweddol o ran cyfleoedd addysg uwch ledled Cernyw dros 15 mlynedd.

O ddechrau'r prosiect, hi oedd pensaer y bartneriaeth rhwng Prifysgol Falmouth a Phrifysgol Caerwysg, a wnaeth ddatblygu, dros fwy na degawd o dwf, gampws prifysgol gwerth £300m ym Mhenryn a sicrhau gwasanaethau proffesiynol cyffredin, gan alluogi twf cyflym o ran gwaith addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf. Roedd hi'n un o'r prif arweinwyr a wnaeth oruchwylio amrywiaeth eang o brosiectau adeiladu mawr, gan amrywio o labordai ymchwil i bentrefi myfyrwyr, llyfrgell newydd a chanolfan celfyddydau perfformio ym Mhenryn.

Am bedair blynedd tan fis Gorffennaf 2016, roedd Niamh yn gyfarwyddwr anweithredol Wave Hub Limited, cyfleuster profi ynni tonnau alltraeth 48 megawat wedi'i gysylltu â'r grid, oddi ar arfordir Cernyw. Roedd hi hefyd yn aelod o bwyllgor cynghori strategol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ar Arwain, Llywodraethu a Rheoli am bedair blynedd tan 2011. Bu'n cynrychioli Gogledd Iwerddon ar weithgor cenedlaethol AHUA (Association of Heads of University Administration) hyd at fis Rhagfyr 2020.

Roedd Niamh yn un o ymddiriedolwyr prif theatr Cernyw, The Cornwall Playhouse, am wyth mlynedd cyn iddi symud i Ogledd Iwerddon ac mae'n un o gymrodyr Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

 

Niamh Lamond,