Adrannau gweinyddol

Gwasanaethau Academaidd

Y Gwasanaethau Academaidd sy'n gyfrifol am reoli nifer o swyddogaethau strategol o fewn y weinyddiaeth ganolog, gan gynnwys Arholiadau, Ymchwil Ôl-raddedig, Ansawdd, Cyswllt Myfyrwyr, Rhaglenni a Addysgir, a'r Iaith Gymraeg.

Cofrestrydd Academaidd: Adrian Novis

Rheoli Ystadau a Chyfleusterau

Mae Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn gyfrifol am ddarparu a chynnal a chadw adeiladau, gwasanaethau ac amgylcheddau dan do ac awyr agored. Y mae hefyd yn rheoli porthora, diogelwch, cynnal a chadw tir y Brifysgol a glanhau, a'r Swyddfa Ddiogelwch.

Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau: Craig Nowell

Cyllid

Mae'r Adran Gyllid yn  darparu gwasanaeth ariannol cost-effeithiol, effeithlon a phroffesiynol, ac yn gyfrifol am gofnodi'r holl drafodion ariannol mewn perthynas â'r Brifysgol.

Cyfarwyddwr Cyllid: Rob Brelsford-Smith

Adran Llywodraethu

Mae’r Adran yn gyfrifol am weithgareddau ar draws y Brifysgol: Llywodraethu a Rheolaeth y Pwyllgorau; Rheolaeth Cofnodion (gan gynnwys cydymffurfiad â’r Deddfau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data); a materion polisi iaith Gymraeg.

Ysgrifennydd Gweinyddol: Dr Martin Lewis

Adnoddau Dynol

Mae'r Adran Adnoddau Dynol yn darparu cyngor a chanllawiau proffesiynol o'r safon uchaf ar faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol wrth gefnogi amcanion y Brifysgol.

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol: David Williams

Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau'n gyfrifol am bob agwedd o anghenion cyfrifiadura'r Brifysgol, gan gynnwys cefnogaeth a datblygu cymhwysiad ynghyd â chefnogaeth dechnegol.

Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau: Kevin Daniel

Ymgysylltu Byd-eang

Mae Ymgysylltu Byd-eang (MRID gynt), yn cwmpasu ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys: Derbyniadau, Datblygu ac Ymgysylltu, Marchnata Digidol, y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, Marchnata, Deallusrwydd Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, a Recriwtio Myfyrwyr.

Cyfarwyddwr Ymgysylltu Byd-eang: Catherine Marks

Uned Cynllunio a Phroseictau Strategol

Mae’r Uned Gynllunio a Phrosiectau Strategol yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu ac adolygu prosesau cynllunio corfforaethol a busnes y Brifysgol.

Cyfarwyddwr, Uned Cynllunio a Phroseictau Strategol: Pat Price

Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi

Mae'r Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi yn darparu cymorth, cyngor ac arweiniad ar gyfer gweithgaredd ymchwil, ymgynghoriaeth ac ymrwymiad busnes.

Cyfarwyddwr, Adran Ymchwil ac Arloesi dros dro: Ceri Jones

Gwasanaethau i Fyfyrwyr

Mae Gwasanaethau i Fyfyrwyr yn darparu gwasanaethau proffesiynol integredig i alluogi pob myfyriwr i ddatblygu a chyflawni i'w llawn botensial. 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Fyfyrwyr: Sarah Huws-Davies

Partneriaethau Academiadd

Mae Partneriaethau Academiadd yn ffurfioli cysylltiadau â sefydliadau a chyrff allanol er mwyn darparu rhaglenni cydweithredol sydd  â phwyslais amlwg ar sicrhau y bydd pob myfyriwr neu ddysgwr, lle bynnag y mae'n astudio a beth bynnag yw lefel ei ddyfarniad, yn cael profiad dysgu rhagorol a gwobrwyol.

Cyfarwyddwr, Huw Morris