Coronafeirws: y diweddaraf
Llun o gorlan ar ben llyfr nodiadau ger ipad

2019

Cynhaliodd y grŵp craidd ddigwyddiad lansio i randdeiliaid ar 27 Medi, Tŷ Hywel, Senedd, Caerdydd. Rhoddwyd cyflwyniadau gan yr Athro Paul Lewis a'r Athro Karen Morrow.

Yna bu cyfranogwyr yn gweithio mewn grwpiau i drafod a rhoi adborth ar yr hyn y dylai cyfraith a pholisi yng Nghymru geisio eu cyflawni a sut y dylent wneud hynny. Mae crynodeb o’r ymatebion ar gael isod.

2020

Cynrychiolir y Grŵp Craidd yn nigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd Llywodraeth Cymru yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Aer Glân (Chwefror – Mawrth).

Byddwn yn gwahodd rhagor o ymchwilwyr Prifysgol Abertawe i ymgysylltu â'r prosiect drwy:

  • Gyfrannu at ymateb wedi'i gydlynu i'r ymgynghoriad ar Gynllun Aer Glân Llywodraeth Cymru (dyddiad cau 10 Mawrth);
  • Ymuno â digwyddiad pwll tywod datblygu ymchwil yn ystod Wythnos Gweithredu ar yr Hinsawdd Prifysgol Abertawe rhwng 23 a 27 Mawrth 2020, â'r nod o ddatblygu a chwilio am geisiadau am gyllid allanol ar gyfer ymchwil a datblygu;
  • Derbyn a rhannu newyddion drwy e-bost wrth i'r prosiect ddatblygu;
  • Chwilio am gyfleoedd am allbynnau ymchwil draws-ddisgyblaethol a chyhoeddiadau 'meddal';
  • Dod i gynhadledd a gynhelir nes ymlaen yn y flwyddyn.

Byddwn yn datblygu cyfleoedd am ymgysylltu â myfyrwyr gan gynnwys dysgu drwy brofiad achrededig o flwyddyn academaidd 2020/21.

Byddwn yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, Aelodau Cynulliad allweddol a rhanddeiliaid y gymdeithas sifil i olrhain a dylanwadu ar ddatblygiad polisi.

2021

Rydym yn disgwyl proses cyn ac yn ystod y broses o ddeddfu yn  2021-22 a byddwn yn cymryd rhan  yn y prosesau hyn i gael effaith ar benderfyniadau polisi, craffu a chynnwys y ddeddfwriaeth ddilynol.

Unwaith y bydd y ddeddf newydd wedi cael ei rhoi ar waith, byddwn yn disgwyl gweithgarwch parhaus sy'n canolbwyntio ar weithredu effeithiol, gwerthuso ac astudio cymharol.