Coronafeirws: y diweddaraf


Mae’r Wallich ac Academi Morgan yn cyd-gyfarwyddo prosiect PhD newydd o’r enw ‘Syniadau Mawr mewn Pentref Meicro: Gwerthuso prosiect tai â chymorth yn Llanelli’.

Graddiodd yr ymgeisydd llwyddiannus Sara O’Shea gyda gradd Meistr mewn Astudiaethau Cymdeithasol: Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion gyda gradd dosbarth cyntaf ym Mehefin 2017. Yn ychwanegol, mae wedi ennill Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, yn ogystal ag ennill dwy NVA yn ystod ei naw mlynedd yn gweithio mewn gofal cymdeithasol.

Mae’r prosiect arfaethedig yn anelu at fodel unigryw o ddarpariaeth i oedolion ifainc gydag anghenion cymhleth. Bydd y gwasanaeth yn integreiddio tai â chymorth gyda datblygiad sero-garbon a bydd yn cynnwys sawl uned letya unigol bychan yn ogystal ag ardaloedd tu fewn a thu allan a gaiff eu rhannu. Nod terfynol y prosiect yw cynnig i bobl ifanc awyrgylch therapiwtig a fydd yn meithrin perthnasau cadarnhaol, sgiliau, ac yn gwella iechyd da ac yn hwyluso byw da mewn modd sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn holistaidd.

Meddai Sara “Rwy’n gyffrous y byddaf yn rhan o’r maes pwysig a diddorol hwn o ymchwil. Mi wnaeth y PhD apelio ataf am ei bod yn cyfuno fy awydd i wella bywyd pobl ifanc dan anfantais gyda fy niddordeb mewn cynaliadwyedd amgylcheddol. Rwy’n credu fod gan y prosiect botensial i gynnig model arloesol a thrawsffurfiol o ran darparu gwasanaethau ac mae’n fraint i fod ynghlwm wrth y broses werthuso mewn rôl ganolog. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gyd-weithio gydag Academi Morgan a’r Wallich, a gobeithio y bydd yr ymchwil yn cyfrannu at newidiadau polisi yn y dyfodol gan wella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion anodd yn ogystal â’r amgylchedd.”

Logos Academi Morgan, The Wallich, KESS ac Cronfa Gymdeithasol Ewrop