Oes modd i'r gwasanaethau cyhoeddus oroesi heb atebion digidol?

Seiberddiogelwch a diogelwch data gofal iechyd oedd prif themâu symposiwm undydd a drefnwyd gan felin drafod sy'n seiliedig ar ymchwil Prifysgol Abertawe, Academi Morgan, gyda chefnogaeth Comisiwn Bevan

Cynhaliwyd y digwyddiad "Dyfodol digidol mewn Iechyd a Lles; oes modd i'r gwasanaethau cyhoeddus oroesi heb atebion digidol?" a fu hefyd yn trafod doniau, technoleg a diwylliant, yn yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae'r Brifysgol ddydd Iau 29 Mehefin 2017.

Croesawodd y symposiwm restr drawiadol o arweinwyr diwydiant a gofal iechyd i drafod dyfodol ein system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn yr oes ddigidol a gofyn cwestiynau treiddiol, gan gynnwys pa fath o wasanaethau gofal iechyd a allai fod gennym mewn dyfodol sydd wedi'i drawsnewid gan dechnoleg ddigidol; beth gallwn ei ddysgu gan y diwydiant; a pha mor barod ydym i fanteisio ar gyfleoedd digidol.

Yn cymryd rhan yn y trafodaethau panel o arbenigwyr roedd cynrychiolwyr cwmnïau, sefydliadau a phartneriaethau megis Airbus; Renishaw; Cisco; Proton Partners International; PwC; Deloittes; a Chydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH). Cadeirydd y panel oedd Adrian Masters, Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru.

Meddai'r Athro Mike Sullivan, Cyfarwyddwr Academi Morgan  (a enwyd er cof am y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe), "Sefydlwyd Academi Morgan i ymdrin â'r 'materion astrus' sy'n wynebu polisi cyhoeddus yng Nghymru a'r byd ehangach. Gan roi'r pwyslais ar seiberddiogelwch a diogelwch data gofal iechyd, trefnwyd y gynhadledd hon er mwyn herio parodrwydd gwasanaethau a sectorau cyhoeddus allweddol a dod o hyd i atebion i'r heriau enbyd sy'n eu hwynebu.

"Mae'r symposiwm hwn yn amserol iawn, wrth i'r GIG ddod dros yr ymosodiad byd-eang gan feddalwedd wystlo’r mis diwethaf, pan wynebodd bryderon eto am nerth ei isadeiledd.

"Mae'n bleser mawr gennym groesawu gwesteion a siaradwyr gwadd nodedig, gan gynnwys Andy Williams, Cennad Seiberddiogelwch Llysgenhadaeth Prydain i'r UD; Erik Nordkamp, Cyfarwyddwr Rheoli Pfizer UK; James Johnston, Pennaeth UK&I Product Business, Fujitsu; a Julie James AC, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at raglen gyffrous y dydd a fydd yn ceisio sbarduno meddwl yn feirniadol a hyrwyddo polisi arloesol ar sail tystiolaeth."

Sylwadau Cynadleddwyr

"Roeddwn i'n meddwl bod y digwyddiad wedi'i drefnu'n dda iawn gyda siaradwyr gwych."– Richard Bowen, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

“Diolch - wnes i ei fwynhau'n *fawr* yr wythnos diwethaf. Mae bob amser yn anodd cydbwyso'r cyflwyniadau marchnata gan yr un hen wynebau â'r eitemau mwy diddorol ac roedd gennych ddarpariaeth dda o'r categori olaf yn fy marn i - llongyfarchiadau."- David Jones, Prifysgol Caerdydd

"Mwynheais i'r digwyddiad Dyfodol Digidol yn fawr. Roedd yn addysgol, yn bryfoclyd ac, yn wir, yn arloesol. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn. Yn wir, cawson ni drafodaeth dda a mynegwyd rhai sylwadau cynhyrchiol ynghyd â rhai safbwyntiau heriol mawr eu hangen. Rwy'n ddiolchgar iawn am y gwahoddiad a roddodd gyfle i mi gymryd rhan yn y digwyddiad cyffrous hwn o gyflwyniadau, dialog a thrafodaethau. Mae angen mwy o'r rhain arnom." - Syr Mansel Aylward

Gallwch gael recordiad o sesiynau'r digwyddiad drwy glicio ar y delweddau 'sesiwn' isod.