Coronafeirws: y diweddaraf

Ai bargeinion dinesig yw'r ffordd ymlaen i'r rhanbarthau hynny sydd wedi dioddef diffyg buddsoddi gan y sector preifat? Dyna'r cwestiwn a ofynnwyd yn yr ail Symposiwm ar Fargeinion Dinesig academyddion, gwleidyddion, a'r bobl y bydd y pedair partneriaeth ranbarthol sy'n cael eu datblygu ar draws Cymru yn effeithio arnynt fwyaf.

Bu’r gynhadledd Cyflawni Bargeinion Dinesig yng Nghymru, a drefnwyd gan Academi Morgan a WISERD (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru) yn ystyried cyflawni'r pedair Bargen Ddinesig a Phartneriaeth Ddatblygu yng Nghymru - yn rhanbarthau Dinas Caerdydd, Bae Abertawe, Canolbarth Cymru a Gogledd Cymru.

Edrychodd sesiynau ar uchelgeisiau Bargeinion Dinesig a bargeinion twf, gan gynnwys papurau a thrafodaeth am lywodraethu ac uchelgeisiau ar gyfer twf yng nghyd-destun strategaeth ar gyfer datblygu economaidd yng Nghymru

Clywodd y gynhadledd gan academyddion blaenllaw, gan gynnwys yr Athro Kevin Morgan, Deon Ymgysylltu ym Mhrifysgol Caerdydd, a siaradodd am lywodraethu bargeinion dinesig, a'r Athro Martin Jones o Brifysgol Swydd Stafford, a siaradodd am gyfyngiadau prosiectau dinas-ranbarthau. Roedd hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r pedair Bargen Ddinesig a Phartneriaeth Ranbarthol yng Nghymru:

  • Cyng Rob Stewart, Cadeirydd, Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe
  • Cyng Dyfrig Siencyn, Cadeirydd, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
  • Cyng Ellen ap Gwynn, Cyd-gadeirydd, Bargen Twf Canolbarth Cymru
  • Kellie Beirne, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Daeth y diwrnod i ben â sesiwn panel Holi ac Ateb fywiog wedi’i chadeirio gan Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg.