Cais Am Hawlen Barcio i Fyfyrwyr

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am hawlen barcio y tu allan i oriau, neu os ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd am hawlen.

Sylwer, gellir defnyddio’r ffurflen gais i gyflwyno cais am hawlen ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023 yn unig. Derbynnir ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o fis Medi 2023.
Amdanoch Chi
Manylion Meini Prawf

Caniateir parcio rhwng 4pm ac 8am o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 4pm ddydd Gwener ac 8am ddydd Llun. Caniateir rhoi un car yn unig ar yr hawlen hon. Yn ddilys ar y ddau gampws. Tu allan i'r oriau hyn, nid oes darpariaeth parcio a byddwch yn derbyn rhybudd talu.

Myfyrwyr sy'n byw mewn cyfeiriad y tu allan i Barth Teithio Dinas Abertawe First Cymru yn ystod y tymor ac nid oes ganddynt fynediad at gludiant cyhoeddus lle byddai taith sengl i'r campws o fewn 45 munud yn bosib. Mae'r hawlen hon yn ddilys ar gyfer y Rec ger Campws Parc Singleton yn unig ar hyn o bryd.

Yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Gwasanaethau Myfyrwyr. Bydd angen i chi ddarparu:
• tystiolaeth ategol ar ffurf bathodyn glas neu ohebiaeth feddygol yn egluro'r gofyniad am le parcio ceir. E-bostiwch eich tystiolaeth i estates-carparking@swansea.ac.uk, gan roi eich enw fel teitl yr e-bost
• datganiad ategol yn y blwch testun isod
Mae'r drwydded hon am ddim os oes gennych fathodyn glas.

Yn amodol ar gymeradwyaeth, bydd angen i chi ddarparu:.
• Llythyr cefnogi gan weithiwr proffesiynol priodol, er enghraifft eich meddyg teulu, gweithiwr meddygol proffesiynol arall neu reolwr Canolfan Gofalwyr yn cadarnhau eich statws gofalwr.
• Dogfen yn dangos eich bod yn derbyn Lwfans Gofalwr.
• Llythyr ategol gan eich ysgol neu goleg yn egluro ac yn cadarnhau eich statws fel gofalwr ar gyfer rhywun â salwch hirdymor, problemau iechyd meddwl neu anabledd ar bapur pennawd neu drwy e-bost.
• Cadarnhad eich bod yn ofalwr yn Abertawe neu'r ardaloedd cyfagos yn ddyddiol (gofynnol).
E-bostiwch eich tystiolaeth i estates-carparking@swansea.ac.uk, gan roi eich enw fel teitl yr e-bost

Myfyrwyr â phlant dibynnol sydd wedi'u cofrestru ym Meithrinfa'r Brifysgol (yn amodol ar gymeradwyaeth Rheolwr y Feithrinfa).

Mae pob hawlen yn ddilys tan 30 Medi 2023 oni nodir yn wahanol.


Datganiad Rwyf, drwy hyn, yn gwneud cais am hawlen i ddefnyddio meysydd parcio'r Brifysgol ac yn cytuno i gael fy rhwymo gan reoliadau'r Brifysgol ac amodau darparu'r hawlen.

Trwy gyflwyno'r ffurflen hon rydych chi'n cytuno i'r datganiad uchod a'i amodau

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad, bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i greu cofnod o fewn ein system ymholiadau. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol.