Gwnewch Gais Nawr
Rhif y Swydd
SU00171
Math o Gytundeb
Contract cyfyngedig
Cyflog
£22,681 i £24,533 y flwyddyn
Cyfadran/Cyfarwyddiaeth
Bywyd Myfyriwr
Lleoliad
Campws Singleton, Abertawe
Dyddiad Cau
2 Meh 2024
Dyddiad Cyfweliad
11 Meh 2024
Ymholiadau Anffurfiol

Y Brifysgol

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol a arweinir gan ymchwil sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod ac mae'n cynnig y cydbwysedd cywir o addysgu ac ymchwil rhagorol i gyd-fynd ag ansawdd bywyd ardderchog.

Mae ein campysau glan môr a'n cymuned amlddiwylliannol yn gwneud y Brifysgol yn weithle dymunol i gydweithwyr o bedwar ban byd. Mae ein cydnabyddiaeth a'n buddion, a'n ffyrdd o weithio, yn galluogi i bobl sy'n ymuno â ni i gael gyrfaoedd gwobrwyol, ar y cyd â chydbwysedd gwaith-bywyd rhagorol.

Y rôl

Bydd deiliad y swydd allweddol hon yn gweithio yn y Gyfarwyddiaeth Bywyd Myfyrwyr. Swyddogaethau allweddol Cynorthwywyr Gwybodaeth i Fyfyrwyr yw:

  • Gweithio fel rhan o dîm gyda Chynorthwywyr Gwybodaeth i Fyfyrwyr eraill yn HybMyUni a chydweithwyr eraill i ddarparu gweithrediad blaen y tŷ croesawgar, cadarnhaol a chefnogol a darparu cymorth a chefnogaeth i'r Swyddogion Gwybodaeth Myfyrwyr a Rheolwr HybMyUni, yn ôl y galw.
  • Ymdrin ag ymholiadau mewn modd proffesiynol, effeithlon, sensitif a chwrtais boed ydynt wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy e-bost.
  • Pan fo'n bosib, ymateb i ymholiadau fel cyswllt cyntaf neu gyfeirio pobl at y ffynonellau gwybodaeth a chysylltiadau priodol pan na fydd ymateb cychwynnol yn bosib.
  • Ymdrin ag ymholiadau'n gyfrinachol ac mewn ffordd ddiplomatig, yn unol â Rheoliadau Diogelu Data.

Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg sylfaenol gadarn. Cyfwerth â 5 TGAU gan gynnwys o leiaf Radd ‘C’ mewn Mathemateg a Saesneg.  Dylai fod ganddynt brofiad o weithio mewn amgylchedd cwsmeriaid, yn ddelfrydol mewn rôl blaen y tŷ, gan feddu ar brofiad sylweddol o waith gweinyddol, yn ddelfrydol profiad o weithio gyda myfyrwyr ac mewn amgylchedd prysur dan bwysau.

Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y gwerthoedd a’r rhinweddau personol yn eu ceisiadau, yn ogystal ag at y meini prawf hanfodol a dymunol. Bydd y panel yn asesu ymgeiswyr ar sail yr holl sgiliau a rhinweddau hyn.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar y campws yn gyfan gwbl, gan rannu ei amser rhwng Campws Singleton a Champws y Bae ar sail rota.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cynhwysol a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol o'r grwpiau nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a chenedlaethol), crefydd a chred, rhyw, tueddfryd rhywiol.

Sgiliau Cymraeg

Lefel y sgiliau Cymraeg sydd ei hangen ar gyfer y rôl hon yw . Bydd deiliad y swydd yn gallu ynganu geiriau Cymraeg, ateb y ffôn yn Gymraeg, a defnyddio geiriau ac ymadroddion sylfaenol bob dydd (diolch, os gwelwch yn dda). Gellir cyrraedd lefel 1 o gwblhau cwrs hyfforddi un awr.

Mae’r Brifysgol yn sefydliad dwyieithog balch, ac mae Strategaeth Gymraeg y Brifysgol yn amlinellu ein dyheadau i hyrwyddo’r iaith a galluogi ein staff i ddod i gyswllt â’r iaith fel sgil ychwanegol yn y gweithle ac fel porth i gyfleoedd diwylliannol a chymdeithasol newydd. Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac ni chaiff cais a gyflwynir yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Mae gan siaradwyr Cymraeg yr hawl i gael cyfweliad yn Gymraeg. Disgwylir i ymgeiswyr ar gyfer rôl lle mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol gyflwyno’u cais yn Gymraeg, a bydd y cyfweliad yn Gymraeg, os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer.

Rhannu

Argraffu'r dudalen hon Yn ôl at y rhestr