Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Grant i ddatblygu ceblau trydanol gwell ac arbed ynni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/grantiddatblyguceblautrydanolgwellacarbedynni.php News article 291904 Tue, 16 Oct 2018 15:03:00 GMT <![CDATA[Diwrnod Golwg y Byd: Ymchwil yn edrych ar ofal digidol ar gyfer pobl ddall ac sydd â golwg rhannol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/diwrnodgolwgybydymchwilynedrycharofaldigidolargyferpoblddallacsyddagolwgrhannol.php News article 291784 Thu, 11 Oct 2018 11:18:00 GMT <![CDATA[Gwneud celloedd solar perofsgit ar raddfa fwy]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwneudcelloeddsolarperofsgitarraddfafwy.php News article 291491 Tue, 02 Oct 2018 17:00:00 GMT <![CDATA[Gwyddonwyr yn datblygu ffordd o ddefnyddio gwastraff plastig i redeg cerbydau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwyddonwyryndatblygufforddoddefnyddiogwastraffplastigiredegcerbydau.php News article 289758 Mon, 03 Sep 2018 12:55:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu cynnydd mawr mewn twyllo mewn traethodau ledled y byd, gyda miliynau o fyfyrwyr yn euog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelucynnyddmawrmewntwyllomewntraethodauledledybydgydamiliynauofyfyrwyryneuog.php News article 289609 Thu, 30 Aug 2018 12:38:00 GMT <![CDATA[Atomau Cynyrfedig yn Taflu Goleuni ar Ymchwil Gwrth-hydrogen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/atomaucynyrfedigyntaflugoleuniarymchwilgwrth-hydrogen.php News article 289322 Wed, 22 Aug 2018 17:00:00 GMT <![CDATA[Harneisio diffygion mewn deunyddiau nano-fandyllog er mwyn eu defnyddio at ddiben da]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/harneisiodiffygionmewndeunyddiaunano-fandyllogermwyneudefnyddioatddibenda.php News article 288539 Thu, 02 Aug 2018 11:18:00 GMT <![CDATA[Ffisegydd o Abertawe yn ymuno â FFAIR/GSI cyfleuster cyflymydd y Cyngor Gwyddoniaeth Ewropeaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ffisegyddoabertaweynymunoaffairgsicyfleustercyflymyddycyngorgwyddoniaethewropeaidd.php News article 281125 Mon, 16 Jul 2018 11:04:00 GMT <![CDATA[Llygaid yn yr awyr i achub coed olewydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/llygaidynyrawyriachubcoedolewydd.php News article 287071 Mon, 25 Jun 2018 15:17:00 GMT <![CDATA[Gallai hydrogen gymryd lle 30% o nwy naturiol y DU, gan leihau allyriadau carbon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gallaihydrogengymrydlle30onwynaturiolyduganleihauallyriadaucarbon.php News article 285933 Sun, 10 Jun 2018 23:26:00 GMT <![CDATA[Mae pobl a chanddynt sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol deirgwaith yn fwy tebygol o farw cyn pryd, yn ôl astudiaeth newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maepoblachanddyntsgitsoffreniaacanhwylderdeubegynoldeirgwaithynfwytebygolofarwcynprydynolastudiaethnewydd.php News article 285332 Thu, 24 May 2018 14:38:00 GMT <![CDATA[Dolydd morwellt yn cefnogi pysgodfeydd mwyaf y byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/dolyddmorwelltyncefnogipysgodfeyddmwyafybyd.php News article 285176 Mon, 21 May 2018 10:36:00 GMT <![CDATA[Dotiau Cwantwm: nanoronynnau bach yn deillio o ddail te'n dinistrio celloedd canser yr ysgyfaint]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/dotiaucwantwmnanoronynnaubachyndeilliooddailtendinistriocelloeddcanseryrysgyfaint.php News article 285008 Mon, 21 May 2018 00:09:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu sut y gall cofnodion iechyd electronig wella dilyniant mewn perthynas â threialon clinigol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelusutygallcofnodioniechydelectronigwelladilyniantmewnperthynasathreialonclinigol.php News article 285005 Wed, 16 May 2018 11:06:00 GMT <![CDATA[Mae astudiaeth wedi cael bod dioddefwyr ifanc seiberfwlio ddwywaith mor debygol o geisio lladd eu hunain a hunan-niweidio]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/maeastudiaethwedicaelboddioddefwyrifancseiberfwlioddwywaithmordebygologeisiolladdeuhunainahunan-niweidio.php News article 284121 Thu, 19 Apr 2018 14:58:00 GMT <![CDATA[Gwyddoniaeth wych Gymreig yn helpu datrys pos peillio ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwyddoniaethwychgymreigynhelpudatryspospeillio.php News article 284015 Tue, 17 Apr 2018 17:09:00 GMT <![CDATA[Sut mae tymereddau uchel iawn yn effeithio ar ronynnau bach iawn? ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/sutmaetymereddauucheliawnyneffeithioarronynnaubachiawn.php News article 284001 Tue, 17 Apr 2018 15:13:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu bod canolbwynt bioamrywiaeth forol y byd mewn perygl]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelubodcanolbwyntbioamrywiaethforolybydmewnperygl.php News article 283865 Thu, 12 Apr 2018 15:11:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn cynnig dealltwriaeth newydd o hanes naturiol yr Alban yn yr 17eg Ganrif ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyncynnigdealltwriaethnewyddohanesnaturiolyralbanynyr17egganrif.php News article 283812 Wed, 11 Apr 2018 11:16:00 GMT <![CDATA[Risg gynyddol o farwolaeth annaturiol i bobl ag epilepsi, yn ôl astudiaeth newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/risggynyddolofarwolaethannaturioliboblagepilepsiynolastudiaethnewydd.php News article 283760 Mon, 09 Apr 2018 15:51:00 GMT <![CDATA[Llenni microswigod: astudiaeth newydd yn edrych ar effaith ar wasgariad gwaddolion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/llennimicroswigodastudiaethnewyddynedrychareffaitharwasgariadgwaddolion.php News article 283085 Mon, 09 Apr 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Gallai dulliau rhithwir o brofi cydrannau ddisodli profion ffisegol - dyfarniad o £1 filiwn am ymchwil i ddelweddu pelydr X 3D]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gallaidulliaurhithwirobroficydrannauddisodliprofionffisegol-dyfarniado1filiwnamymchwiliddelweddupelydrx3d.php News article 282120 Fri, 16 Mar 2018 09:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwil gan Brifysgol Abertawe’n datgelu y gallai cyfoeth beri i bobl ffafrio perthnasoedd tymor byr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilganbrifysgolabertawendatgeluygallaicyfoethberiiboblffafrioperthnasoeddtymorbyr.php News article 279553 Mon, 29 Jan 2018 16:21:00 GMT <![CDATA[Ffisegwyr o Abertawe’n cyhoeddi ymchwil ar gronni gwrth-hydrogen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ffisegwyroabertawencyhoeddiymchwilargronnigwrth-hydrogen.php News article 273911 Tue, 19 Dec 2017 11:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu bod botiaid yn gyfrifol am greu straeon cyfryngau cymdeithasol yn ystod refferendwm y DU ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymubodbotiaidyngyfrifolamgreustraeoncyfryngaucymdeithasolynystodrefferendwmydu.php News article 276562 Wed, 22 Nov 2017 13:26:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd i helpu rhieni i benderfynu ble dylai eu baban gael ei eni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddihelpurhieniibenderfynubledylaieubabangaeleieni.php News article 276104 Tue, 14 Nov 2017 16:18:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn canfod cysylltiad rhwng rhai llyfrau am fabanod ac iselder ôl-enedigol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddyncanfodcysylltiadrhwngrhaillyfrauamfabanodaciselderol-enedigol.php News article 273538 Tue, 14 Nov 2017 11:21:00 GMT <![CDATA[Coleri data’n datgelu’r tactegau mae cyrchau babŵns yn defnyddio er mwyn dwyn bwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/coleridatandatgelurtactegaumaecyrchaubabnsyndefnyddioermwyndwynbwyd.php News article 276120 Wed, 08 Nov 2017 15:28:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn archwilio terfynau nanoddeunyddiau ac effeithiau atomig ar gyfer nanodechnoleg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynarchwilioterfynaunanoddeunyddiauaceffeithiauatomigargyfernanodechnoleg.php News article 275552 Wed, 08 Nov 2017 09:17:00 GMT <![CDATA[Tisw! Pleidleisio democrataidd ymysg cŵn gwyllt Affricanaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/tiswpleidleisiodemocrataiddymysgcngwylltaffricanaidd.php News article 272330 Mon, 11 Sep 2017 14:59:00 GMT <![CDATA[Cipwyr Cyrff Microscopig yn heigio ar ein cefnforoedd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/cipwyrcyrffmicroscopigynheigioareincefnforoedd.php News article 270330 Mon, 11 Sep 2017 11:47:00 GMT <![CDATA[ Arsylwi ar nodwedd hollti tra-main am y tro cyntaf mewn Gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/arsylwiarnodweddholltitra-mainamytrocyntafmewngwrth-hydrogen.php News article 270586 Mon, 14 Aug 2017 15:36:00 GMT <![CDATA[Darganfod digwyddiad difodiant newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/darganfoddigwyddiaddifodiantnewydd.php News article 267586 Mon, 31 Jul 2017 14:47:00 GMT <![CDATA[Tymereddau sy'n cynhesu'n fygythiad i grwbanod môr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/tymereddausyncynhesunfygythiadigrwbanodmor.php News article 267296 Wed, 19 Jul 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Ysgafell iâ yn yr Antarctig yn agos at ymrannu ar ôl i'r hollt ynddo dyfu 17km mewn 6 diwrnod ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ysgafelliaynyrantarctigynagosatymrannuarolirholltynddodyfu17kmmewn6diwrnod.php News article 261652 Mon, 05 Jun 2017 11:38:00 GMT <![CDATA[Hollt yn iâ'r Antarctig yn ymestyn - cangen newydd wedi'i datgelu yn y data diweddaraf o'r ysgafell iâ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/holltyniarantarctigynymestyn-cangennewyddwediidatgeluynydatadiweddaraforysgafellia.php News article 259882 Thu, 04 May 2017 14:39:00 GMT <![CDATA[Data newydd yn dangos bod hollt yn ysgafell yr Antarctig wedi tyfu 10km ers 1 Ionawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/datanewyddyndangosbodholltynysgafellyrantarctigwedityfu10kmers1ionawr.php News article 252835 Fri, 20 Jan 2017 08:42:00 GMT