Hyrwyddo’ch gwaith

Rydym yma i’ch cynorthwyo i dynnu sylw at eich gwaith ymchwil yn y wasg a chodi’ch proffil academaidd.

Mae sawl mantais i hyrwyddo’ch gwaith, gan gynnwys gwella ar enw da eich adran a'r Brifysgol. Gallwn gynnig arweiniad ar bob agwedd ar ddelio â'r cyfryngau, o baratoi datganiad i'r wasg, i awgrymiadau ar sut i roi cyfweliad llwyddiannus.

Gallwch chi ein cynorthwyo ni i sicrhau sylw cyfryngol amserol ac effeithiol drwy:

  • Ein rhagrybuddio cyn i’ch papur ymchwil cael ei gyhoeddi ar-lein.
  • Ein hysbysu os oes bwriad gan sefydliad allanol i gyhoeddi datganiad i’r wasg am eich gwaith.
  • Darparu lluniau a deunydd fideo o ansawdd uchel sy’n cyd-fynd/ gweddu’ch gwaith.
  • Ein hysbysu os oes newyddiadurwr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Beth i’w ddanfon at Swyddfa’r Wasg

Gofynnwn i chi ddarparu crynodeb o’ch gwaith ymchwil/ digwyddiad gan ganolbwyntio yn briodol ar agweddau allai fod o ddiddordeb i’r cyhoedd. Er mwyn ein galluogi i gynhyrchi cymaint â phosib o ddiddordeb cyfryngol, trosglwyddwch yr wybodaeth hon i ni cyn gynted â phosib.

Yn arferol, nid yw datganiadau i’r wasg yn hirach nad 450 o eiriau, felly cadwch eich testun yn gryno gan amlygu rhai pwyntiau allweddol, megis:

  • Datblygiadau yn y meysydd a drafodir
  • A yw’r gwaith yn arloesol?
  • Gwerth neu fudd potensial i’r cyhoedd.
  • Cyfraniad Abertawe i’r maes o dan sylw.

Danfonwch yr wybodaeth at wasg@abertawe.ac.uk

Cyfeirlyfr Arbenigwyr

Rydym yn derbyn ceisiadau gan y wasg am sylw arbenigol gan ein hacademyddion yn rheolaidd - o ffrwydradau llosgfynyddoedd i’r broses o gynhyrchu dur. Os ydych yn barod i weithredu fel arbenigwr ac i gael eich enw wedi’i gynnwys yn ein Cyfeirlyfr Arbenigwyr, danfonwch ebost atom sy’n nodi eich meysydd arbenigol a’ch manylion cyswllt.

Delio â’r cyfryngau

Gall ddelio â’r cyfryngau argoeli i fod yn brofiad brawychus, ond gall talu ar ei ganfed wrth godi proffil eich gwaith yn ogystal â phroffil y Brifysgol gyfan.

Gall Swyddfa’r Wasg eich cynghori wrth baratoi i roi cyfweliad i’r wasg, yn ogystal â’ch rhoi mewn cysylltiad â hyfforddwyr cyfryngol.

Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib os oes newyddiadurwr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol, os gwelwch yn dda.