Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr bydwreigiaeth yn dilyn enwebiad gan fam ddiolchgar

Mae dau fyfyriwr bydwreigiaeth o Brifysgol Abertawe a sefydlodd eu grŵp cefnogi beichiogrwydd eu hunain wedi derbyn clod am eu hymroddiad i famau sy'n disgwyl.

Sefydlodd Holly Morse a Melissa Traynor y grŵp Baby & Me i helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol i famau newydd a chynnig amgylchedd diogel a chefnogol i rieni er mwyn cwrdd a rhannu profiadau magu plant cynnar. 

Mae'r ddwy newydd dderbyn Gwobr Dewis Cleifion gan Fwrdd Iechyd PABM ar ôl cael eu henwebu gan fam ddiolchgar Laura Morris a ddywedodd mai eu harweiniad a'u cyngor hwy a wnaeth arwain at enedigaeth lwyddiannus ei phlentyn hi gartref. 

Meddai: “Dyma oedd y profiad a'r canlyniad mwyaf rhagorol i mi a'm teulu. 

“Dechreuais i fynychu'r grŵp pan oeddwn yn feichiog yn wreiddiol ac roedd yn ddymunol ac yn gyfeillgar. Ers geni fy merch, rwy wedi mynychu'n aml ar gyfer sesiynau rhagflas dosbarthiadau diddorol a defnyddiol ac rwy wedi cwrdd â mamau gyda babanod o'r un oedran. 

“Rhoddodd Holly a Melissa lawer iawn o ymdrech ac amser i'r grŵp ac rwy'n gwybod bod y mamau eraill yn ei werthfawrogi'n fawr iawn.  Mae'n syniad gwych cael cefnogaeth gan fyfyrwyr bydwreigiaeth ac maent yn haeddu clod am gael y syniad ac am eu hymrwymiad i'w gynnal, er gwaethaf eu hymrwymiadau personol a gwaith personol sylweddol." 

600 x 360

Laura Morris, Melissa Traynor, Holly Morse a Mark Child.

Daeth Holly a Melissa, bellach yn eu trydedd flwyddyn, a Laura ynghyd unwaith eto pan gyflwynwyd tystysgrifau eu gwobr iddynt gan Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros iechyd a lles mewn seremoni a gynhaliwyd yn Ysbyty Singleton. 

Sefydlwyd y gwobrau gan Fwrdd Iechyd PABM i roi cyfle i gleifion, gofalwyr, perthnasau ac ymwelwyr ddweud diolch wrth aelod o staff neu dîm sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn ac sydd wedi rhoi gofal rhagorol.

Dywedodd Holly y sefydlwyd y grŵp a arweinir gan fyfyrwyr ganddynt fel ffordd o wella ymarfer wrth hefyd gefnogi menywod ac roedd ill ddwy wrth eu boddau gyda'r croeso cynnes a gafodd y grŵp.  

“Rydyn ni'n hynod falch ac mae'n meddwl y byd i ni y cymerodd Laura'r amser i'n henwebu. Mae'n braf iawn gwybod ein bod wedi gallu gwneud gwahaniaeth," meddai. 

Mae'r grŵp yn cwrdd yn rheolaidd o hyd yn Swansea Wellbeing Centre ar Heol Walter, a dywedodd Melissa fod cysondeb y gofal mae'n ei roi yn hynod bwysig, yn ogystal â rhoi cyfle iddynt gwrdd â theuluoedd eraill yn yr un sefyllfa. 

"Mae wedi rhoi boddhad mawr i weld grwpiau o ffrindiau'n datblygu a rhieni'n cefnogi ei gilydd ac yn dysgu gan ei gilydd. Mae wedi bod yn fraint fawr i ni gael cefnogi teuluoedd yn ystod cyfnod mor bwysig yn eu bywydau," meddai. 

Meddai Darlithydd Bydwreigiaeth yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, Susie Moore: “Holly a Melissa sydd wedi bod yn gyfrifol am holl weledigaeth y grŵp hwn, gan ei drefnu, codi arian ar ei gyfer a'i hyrwyddo yn ogystal ag ymdrechu i annog myfyrwyr eraill i gymryd rhan ragweithiol yn y fenter." 

Dywedodd eu bod yn haeddu'r wobr yn fawr, ac ychwanegodd: “Mae'r ddwy ohonynt yn fyfyrwyr cryf eu cymhelliad sy'n ddibynadwy ac sydd bob amser yn fodlon mynd cam ymhellach i'r hyn a ddisgwylir fel arfer gan fyfyrwyr i gefnogi gwasanaethau sy'n ceisio gwella gofal mamolaeth.“

Mae Baby & Me – from Bump to One yn cwrdd bob dydd Llun yn ystod y tymor rhwng 10am a 11.30am. Croeso i bawb, mynediad am ddim ond rhodd awgrymedig o £2. Swansea Wellbeing Centre, Heol Walter, Abertawe SA1 5PQ