Soapbox Science yn rhoi cyfle i siaradwyr rannu eu hangerdd am eu proffesiwn

Rydym yn cyfri'r diwrnodau nes cynnal digwyddiad Soapbox Science eleni sy'n dod â 12 gwyddonydd benywaidd i strydoedd Abertawe i rannu eu hymchwil, rhyngweithio â'r cyhoedd ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.

Prifysgol Abertawe sy'n trefnu'r digwyddiad am ddim a gynhelir yn Stryd Rhydychen rhwng canol dydd a 3pm ddydd Sadwrn, 22 Mehefin. Bellach yn ei chweched flwyddyn lwyddiannus, ei nod yw cynyddu proffil menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg (STEMM) a newid barn y cyhoedd amdanynt. 

Yn y digwyddiad eleni, bydd y cadwraethwr a'r darlledwr, Dan Rouse, yn ymuno â gwyddonwyr o’r Brifysgol. 

600 x 362

Cipolwg ar ddigwyddiad Soap Box Science blaenorol a gynhaliwyd yn Abertawe. 

Mae'r dyddiad yn Abertawe yn un o 50 o ddigwyddiadau Soap Box Science a gynhelir mewn 14 gwlad a fydd yn rhoi cyfle i siaradwyr o amrywiaeth o gefndiroedd rannu eu hymchwil ac ateb cwestiynau’r cyhoedd. 

Bydd y trefnydd, Dr Geertje van Keulen, yn helpu i ledaenu'r gair am ddigwyddiad Science Café BBC Radio Wales ddydd Mawrth pan fydd hi’n ymuno â phanel o wyddonwyr benywaidd blaenllaw i drafod ffyrdd o annog mwy o fenywod i ddilyn gyrfaoedd STEMM. 

Meddai: "Rydym yn teimlo bod Soap Box Science yn ffordd wych o wneud hynny. Drwy ddod â gwyddoniaeth a thechnoleg i'r cyhoedd, mewn mannau lle na fydden nhw'n disgwyl eu gweld fel arfer, ein gobaith yw y gallwn ysbrydoli ac esbonio beth sydd ganddyn nhw i’w gynnig. 

"Unwaith eto eleni, bydd ein siaradwyr yn trafod eu gwaith yn angerddol â'r gynulleidfa, yn enwedig y rhai na fyddent yn mynd i ddigwyddiadau gwyddonol neu ddiwrnodau agored fel arfer. Ein nod yw herio stereoteipiau traddodiadol o wyddoniaeth.” 

Gan fod y siaradwyr yn amrywio o fyfyrwyr PhD i Athrawon, mae Soapbox Science yn ymfalchïo mewn cynrychioli'r amrediad cyfan o lwybrau gyrfa academaidd ac mae'n rhoi cyfle i'r siaradwyr gwrdd a rhwydweithio â menywod eraill sy'n gweithio mewn gwyddoniaeth. 

Ychwanegodd Dr van Keulen: "Mae'r pynciau mor amrywiol, felly dylai fod rhywbeth at ddant pawb."

 Dyma'r siaradwyr eleni a theitlau eu sgyrsiau: 

 • Dr Sandra Bustamante-Lopez Red Blood Cells + Sensors, we are a wise bunch;
 • Dr Charlotte Eve Evans, Crabs, climate change and disease in our oceans;
 • Jainaba Sallah Conteh Cooking your plastic waste into electric wires;
 • Dr Siyuan Liu Computing technologies for the elderly: games and devices;
 • Dr Awa Andongma Why insects need microbes;
 • Dr Alys Einion Centred Birth: It’s all in the mind – using the mind to enhance fertility and reproduction; 
 • Dr April Cridland Trapped antimatter – controlling annihilation;
 • Dr Zubeyde Bayram-Weston Amazing anatomy: why anatomy matters in disease;
 • Dr Kelly Mackintosh Move More, Sit Less;
 • Lauren Burns Decisions, decisions;
 • Hannah Jones A Healthy swimmer is a happy swimmer; a hefyd,
 • y Cadwraethwr Dan Rouse Seeking Birds: A tale of bird conservation.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwd (israddedig neu ôl-raddedig) neu aelodau staff sy'n fodlon helpu cyn y digwyddiad, yn ystod y digwyddiad neu ar ôl y digwyddiad. Bydd angen help ar gyfer nifer o weithgareddau gwahanol gan gynnwys: cynorthwyo'r siaradwyr, casglu adborth gan y cyhoedd, helpu gyda'r cludiant cyn y digwyddiad ac ar ôl y digwyddiad, recordio fideo, tynnu lluniau ayyb. 

Rydym yn gwarantu y bydd awyrgylch da, rhyngweithio gydag amrywiaeth o ymchwilwyr o ddisgyblaethau gwahanol, crys-T Soapbox Science a chinio am ddim. 

Anfonwch e-bost at soapboxscienceswansea@abertawe.ac.uk i roi gwybod i ni eich bod am wirfoddoli. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Soapbox Science

Mae digwyddiad Soapbox Science Abertawe wedi'i ariannu'n rhannol gan y Gymdeithas Microbioleg Gymhwysol, Cymdeithas Ddysgedig Cymru, a Cholegau STEMM Prifysgol Abertawe.