Prosiect argraffu 3D i blant yn cael ei ehangu ledled Ewrop

Gallai prosiect argraffu 3D dyfodolaidd ar gyfer disgyblion Sir Gaerfyrddin gael ei ehangu ar draws Ewrop cyn hir.

Dr Dimitris Pletsas at the launch for Formula 3D Circuit Race

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn arwain ar gais consortiwm am grant sydd gwerth dros £1.2 miliwn o dan raglen waith Science for Society, a allai hwyluso'r broses o gyflwyno'r prosiect mewn 60 o ysgolion rhyngwladol.

Mae disgyblion yn Iwerddon, yr Almaen, Slofenia, Gwlad Pwyl a Phortiwgal ymhlith y rheiny a allai gael budd os bydd y cais am Gydweithio ledled Ewrop ar Raglen Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn llwyddiannus.

Fel rhan o brosiect parhaus o dan arweiniad Ysgol Nantgaredig yn Sir Gaerfyrddin, mae plant mewn wyth ysgol gynradd yn y sir yn argraffu yn 3D ac yn rhoi ceir tegan a reolir gan fatris at ei gilydd ar gyfer ras yn yr haf.

Mae Prifysgol Abertawe wedi benthyg argraffydd 3D i bob ysgol sy'n cymryd rhan yn y prosiect, ac mae nifer o ddelwriaethau ceir lleol yn noddi'r ras.

Nod y cynllun yw cyflwyno gweithgynhyrchu clyfar i blant o oedran ifanc, ac mae'n helpu i godi ymwybyddiaeth o brosiect mawr o'r enw 'Ffatri'r Dyfodol' a fydd yn cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sydd gwerth £1.3 biliwn.

Dywedodd Dr Dimitris Pletsas o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe: "Fel rhan o brosiect Ffatri'r Dyfodol bydd arbenigwyr peirianneg yn y brifysgol yn gweithio ochr yn ochr â gweithgynhyrchwyr rhanbarthol i gyflwyno gweithgynhyrchu clyfar megis argraffu 3D, deallusrwydd artiffisial a roboteg. Bydd hyn yn helpu i baratoi ein sector gweithgynhyrchu ar gyfer y pedwerydd chwyldro diwydiannol drwy ddarparu atebion gweithgynhyrchu clyfar a fydd yn rhoi hwb i gynhyrchiant ac yn diogelu swyddi.

"Ond mae'n hynod bwysig cyflwyno technolegau i'n plant sy'n sail i weithgynhyrchu clyfar megis argraffu 3D o oedran ifanc gan y bydd hyn yn helpu i roi'r sgiliau y bydd eu hangen arnynt er mwyn cael y swyddi sy'n talu'n dda y bydd y sector hwn yn eu creu yn y blynyddoedd nesaf.

"Mae'r ras ceir tegan a reolir gan fatris sydd wedi'u creu ag argraffydd 3D eisoes yn ysbrydoli cannoedd o ddisgyblion yn Sir Gaerfyrddin. Bellach - yn amodol ar gymeradwyaeth ein cais am grant mawr - gallai prosiect a ddechreuodd yn ne-orllewin Cymru fod yn rhan o addysg ledled Ewrop."

Ar ôl y ras ceir tegan, gofynnir i ddisgyblion yn yr ysgolion yn Sir Gaerfyrddin sy'n cymryd rhan yn y prosiect greu nodweddion lleol ag argraffydd 3D. Os bydd y cais am grant yn llwyddiannus, byddai'r fenter hon hefyd yn cael ei chyflwyno mewn ysgolion dramor.

Mae prosiect Ffatri'r Dyfodol yn un o 11 prosiect ledled de-orllewin Cymru sy'n cael eu hariannu'n rhannol gan y Fargen Ddinesig, a fydd yn creu dros 9,000 o swyddi o ansawdd da ac yn rhoi hwb o £1.8 biliwn i economi Rhanbarth Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Caiff y Fargen Ddinesig ei chyllido gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae'n cael ei harwain gan y pedwar awdurdod lleol yn y rhanbarth, y ddau fwrdd iechyd rhanbarthol, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.