Prifysgol Abertawe yn lansio CoSMOS

Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i wella ei henw da am estyn allan at y gymuned ehangach trwy lansio CoSMOS yn swyddogol, sef Gofod Allgymorth newydd Margam y Coleg Gwyddoniaeth, sydd bellach wedi'i leoli ar ail lawr Adeilad Margam ar Gampws Parc Singleton. Mae'r safle'n gartref i bum prosiect allgymorth ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Nod Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (FMSP) Cymru yw cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n astudio ar gyfer cyrsiau UG/Safon Uwch mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach, yn ogystal ag annog rhagor o fyfyrwyr o Gymru i wneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch mewn Mathemateg a phynciau STEM.

 Mae'r Casgliad Hanes Cyfrifiadura yn cynnwys cyfarpar, meddalwedd, archifau, effemera, hanes llafar a fideos. Sefydlwyd y casgliad yn nhymor yr hydref 2007, er mwyn astudio datblygiadau ac arloesedd technolegol hanesyddol, ac, yn benodol, y berthynas rhwng technolegau cyfrifiadurol a phobl a'r gymdeithas.

Mae'r prosiect Oriel Gwyddoniaeth yn cynnal arddangosfeydd sy'n llawn chwilfrydedd, a hynny'n seiliedig ar y gwaith ymchwil ysbrydoledig a wneir yn y Brifysgol, er mwyn ei arddangos i'r gymuned. Nod Oriel Gwyddoniaeth yw annog a bwydo diddordeb cynhenid y cyhoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg a gwaith ymchwil arloesol, yn ogystal ag ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr.

CoSMOS

Mae Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe (S4) yn cysylltu disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn Ne Cymru â gwyddoniaeth prifysgol. Nod y prosiect S4 yw ennyn diddordeb pobl ifanc a'u hannog i gymryd rhan mewn gwyddoniaeth trwy gynnal gweithdai ymarferol, sy'n seiliedig ar ymchwil, ac sy'n llawn chwilfrydedd, a hynny'n rhad ac am ddim. Nod S4 yw gwella'r mynediad at ddysgu STEM, ynghyd â gwella cyrhaeddiad a nifer y myfyrwyr sy'n ymgymryd â phynciau STEM mewn addysg uwch.

Mae Technocamps yn brosiect ar gyfer Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl mewn Addysg Cyfrifiadureg a Thechnoleg. Mae Technocamps yn darparu gweithdai cyfoethogi STEM, adnoddau addysgu, hyfforddiant athrawon, Prentisiaethau Gradd ac amrywiaeth eang o weithgareddau eraill, gan fynd i'r afael â diffygion mewn addysg a sgiliau cyfrifiadurol a nodwyd gan sefydliadau addysg uwch a'r diwydiant.

Cynhelir lansiad CoSMOS ar 20 Mai 2019, pan fydd y safle'n cael ei agor yn swyddogol gan yr Athro Peter Halligan, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol ar gyfer Cymru. Estynnir gwahoddiad i westeion nodedig fynd ar daith o gwmpas CoSMOS i weld sut y bydd yn gweithredu, ynghyd â chymryd rhan mewn sesiynau/gweithdai labordy a gynhelir gan dimau'r prosiect S4 a Technocamps.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

"Ein cenhadaeth genedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru yw ceisio gwella safonau a sicrhau bod gennym system addysg sy'n destun balchder a hyder cenedlaethol.

Yn ganolog i hyn y mae gwella'r modd yr ydym yn addysgu pynciau tebyg i Wyddoniaeth a Mathemateg yn ein hysgolion. Mae Gofod Allgymorth newydd Margam yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn enghraifft wych o weld, yn uniongyrchol, brosiectau pwysig fel y rhain yn cael eu rhoi ar waith."

Mae CoSMOS yn grŵp rhyng-gysylltiedig unigryw o weithgareddau STEM, sy'n llywio agwedd bwysig ar genhadaeth ddinesig y Brifysgol. Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i gwrdd â thimau'r prosiect, dysgu rhagor am ein gwaith gydag ysgolion partner a'r gymuned ehangach, yn ogystal â gweld y cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig yn y Brifysgol.