Prifysgol Abertawe'n lansio chweched hyb beiciau Santander yn y Mwmbwls

Lansiwyd chweched hyb beiciau Santander yn y Mwmbwls heddiw (dydd Iau 9 Mai) gan Brifysgol Abertawe.

Lleolir yr hyb o flaen y traeth, gyferbyn â Theras y Prom, ac ychwanegwyd 10 beic ac 20 man i adael y beiciau i'r cynllun rhannu beiciau sydd eisoes yn boblogaidd.

Mae Llywodraeth Cymru, Cyngor Abertawe a Chyngor Cymuned y Mwmbwls ymysg y rhai sydd wedi cefnogi cynllun Santander Cycles, a lansiwyd gan Brifysgol Abertawe ym mis Gorffennaf y llynedd ar ôl ennill Her Beiciau Santander y Prifysgolion.

Ymunodd y ddinas â Llundain, Milton Keynes a Brunel i ddod yn un o'r pedwar cynllun rhannu beiciau a gefnogir gan Santander.

Mae'r cynllun eisoes wedi bod yn hynod boblogaidd ac mae defnyddwyr yn gallu defnyddio'r 55 beic cychwynnol sydd wedi'u lleoli mewn hybiau, gan gynnwys Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, y Ganolfan Ddinesig, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Maes Parcio a Theithio Ffordd Fabian a Champws y Bae Prifysgol Abertawe.

Nextbike, sef cwmni rhannu beiciau blaenllaw, sy'n darparu'r beiciau sy'n debyg i rai mewn gwledydd cyfandirol ac maen nhw ar gael i'r gymuned gyfan yn ogystal ag ymwelwyr â’r ddinas. Unwaith y bydd defnyddwyr wedi cofrestru gyda chynllun Abertawe, gallant fanteisio ar gynlluniau Nextbike mewn dros 200 o ddinasoedd ledled y byd, gan gynnwys Caerdydd, a lansiodd ei chynllun ym mis Mai 2018.

Mae'r cynllun yn cynnig modd fforddiadwy o deithio ar draws Abertawe, a chynigir gwahanol opsiynau o ran tariff ac aelodaeth.

£1 yn unig am 30 munud yw'r pris os ydych yn talu wrth ddewis beic, ac ni fydd yn costio mwy na £10 y dydd. I ddefnyddwyr mwy rheolaidd, £5 bob mis dros 12 mis yw'r aelodaeth flynyddol fforddiadwy, ac mae'n galluogi aelodau i feicio am y 30 munud cyntaf yn rhad ac am ddim. Mewn ymateb i adborth gan gwsmeriaid ac er mwyn sicrhau bod mwy o bobl yn gallu manteisio ar y cynllun, y mis hwn mae Nextbite wedi cyflwyno aelodaeth fisol newydd – £10 y mis heb ymrwymiad.

Gellir datgloi beiciau a'u llogi yn unrhyw un o'r hybiau yn electronig gan ddefnyddio ap. Gellir gwneud hyn ar eich ffôn neu ger hyb y beiciau.

Mae lansio'r hyb yn y Mwmbwls yn nodi diwedd cam cyntaf y cynllun, a bydd Prifysgol Abertawe'n parhau i weithio gyda phartneriaid allweddol i ystyried opsiynau ar gyfer camau yn y dyfodol mewn mwy o leoliadau.

600 x 331

Dywedodd Andrew Rhodes, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu Prifysgol Abertawe:

"Mae'n bleser gennym gyflwyno chweched hyb i gynllun poblogaidd beiciau Santander. Mae'r orsaf newydd i adael y beiciau'n ddatblygiad cadarnhaol iawn i'r ddinas. Mae'n cysylltu'r Mwmbwls â gweddill y cynllun ac yn cynnig modd llawn hwyl, fforddiadwy a chynaliadwy i'r gymuned leol a chymuned y Brifysgol deithio o amgylch y dref ac archwilio'r ddinas ardderchog hon ar gefn beic."

Meddai'r Cynghorydd Carrie Townsend-Jones, Cadeirydd Cyngor Cymuned y Mwmbwls:

"Mae Cyngor Cymuned y Mwmbwls yn edrych ymlaen at roi'r prosiect llwyddiannus hwn ar waith yn ein pentref prydferth. Mae'r hyb beiciau yn un o'n mentrau i gefnogi ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cymuned y Mwmbwls. Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau strategaeth deng mlynedd ar gyfer Cyngor Cymuned y Mwmbwls sy'n rhoi cryn bwyslais ar ffyrdd iach o fyw, lles a gwytnwch economaidd. Mae'r berthynas agos a fagwyd â Phrifysgol Abertawe o gyflwyno'r hyb yn y man hwn yn enghraifft o'r ymagwedd gydweithredol sy'n sylfaenol yn ein barn ni i baratoi'r amgylchedd adeiledig a chymdeithasol a fydd yn galluogi cymuned y Mwmbwls i ffynnu."

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd: "Mae ychwanegu'r hyb beiciau newydd hwn yn newyddion gwych i'r ddinas o ran ein hymdrechion parhaus i hyrwyddo beicio fel ffordd iach ac amgen o deithio. Mae mwy a mwy o feiciau Santander i'w gweld ar hyd ein promenâd ac maen nhw'n boblogaidd iawn yn ôl pob golwg.

"Rydym ni'n gwneud llawer fel Cyngor i wella ein hisadeiledd beicio yn Abertawe fel bod modd i'r cyhoedd ystyried beicio o ddifrif fel ffordd arall o deithio yn hytrach na char."

Dywedodd Tom Barrett, Rheolwr Cysylltiadau, Prifysgolion Santander y DU:

"Gwnaethom lansio Her Beiciau Santander y Prifysgolion gyda'r nod yn y pen draw o fod o fudd i'r gymuned leol, felly mae'n braf clywed bod y beiciau wedi'u llogi dros 11,000 o weithiau ers lansio'r cynllun y llynedd. Gyda chynllun beiciau Santander yn cael ei ddatblygu ymhellach, rydym yn edrych ymlaen at fwyfwy o fyfyrwyr a phobl o'r gymuned leol yn manteisio i'r eithaf ar y beiciau gwych hyn yn Abertawe."

Gellir cael rhagor o wybodaeth am gofrestru a phrisiau ar wefan y cynllun: www.santandercycles.co.uk/swansea