Prifysgol Abertawe â het ar ei phen ar gyfer Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd

Mae myfyriwr a gollodd ei dad a'i dad-cu i diwmorau'r ymennydd wedi ysbrydoli Prifysgol Abertawe i gymryd rhan mewn digwyddiad elusennol i helpu i ddarganfod triniaeth ar gyfer y clefyd.

Mae myfyrwyr yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi cofrestru i gymryd rhan yn nigwyddiad Diwrnod Gwisgo Het yr elusen Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd sef y prif ddigwyddiad codi ymwybyddiaeth o diwmorau'r ymennydd yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y campws yn fôr o israddedigion a'u tiwtoriaid mewn hetiau, o hetiau beanie i hetiau cowbois, hetiau trilbi i hetiau Panama, capiau pêl-fas i wisgoedd pen anarferol. Maent yn cymryd rhan yn yr ymgyrch codi arian, a gynhelir ddydd Gwener 29 Mawrth, er cefnogaeth i'w cyd-fyfyriwr, Christopher Grey, o Abertawe. 

Bu Christopher yn 11 oed pan dderbyniodd ei dad, Jeffrey Grey, o Abertawe, ddiagnosis o diwmor yr ymennydd ar Ddydd Sant Ffolant yn 2012.  Er iddo dderbyn cemotherapi a radiotherapi, bu farw Jeffrey wyth mis yn ddiweddarach yn unig, yn 54 oed, gan adael ei bartner Catherine, ei dri phlentyn a'i lysferch. Yn drychinebus, hefyd bu farw tad-cu Christopher, Wyndham Grey, o diwmor yr ymennydd ym mis Tachwedd  2010.

300 x 300

Mae Christopher, sy'n 18 oed erbyn hyn, wedi codi arian i’r elusen dros y blynyddoedd yn ddiflino ac mae wedi codi dros £5,000 ar gyfer Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd trwy gynnal nifer o ddigwyddiadau megis noson gwisg ffansi, a thaith gerdded noddedig i fyny Pen-y-Fan.  Mae hefyd wedi ymgyrchu er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r clefyd sy'n lladd mwy o blant ac oedolion o dan 40 oed nag unrhyw ganser arall.

Meddai Christopher sy'n fyfyriwr Gwyddorau Meddygol Cymhwysol:

"Rwyf mor ddiolchgar i bawb yn y Brifysgol am fy nghefnogi a gobeithiaf y bydd y campws cyfan yn cymryd rhan yn nigwyddiad Diwrnod Gwisgo Het. Mae'n anhygoel meddwl faint gallem ei godi pe bai pawb yn rhoi hyd yn oed cyfraniad bach a hoffwn annog busnesau, ysgolion a phrifysgolion eraill i gymryd rhan hefyd.

“Roedd colli fy nhad a'm tad-cu i'r clefyd dinistriol hwn pan oeddwn mor ifanc yn dorcalonnus, a rhoddodd y cymhelliant i godi cymaint o arian â phosib i Ymchwil Tiwmorau'r Ymennydd. Rwyf yn wir wedi mwynhau codi arian dros y blynyddoedd ac, yn ogystal â Diwrnod Gwisgo Het, rwyf hefyd yn bwriadu cwblhau taith noddedig i fyny'r Wyddfa ym mis Medi.

"Cefais fy ysbrydoli i astudio gwyddorau meddygol cymhwysol yn y brifysgol o ganlyniad i'm profiad o diwmorau'r ymennydd. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn dysgu am ganser a'r mecanweithiau y tu ôl i'r clefyd ac rwyf yn mwynhau bod yn y labordy yn enwedig, rwy'n ystyried gyrfa ym maes ymchwil feddygol”.

Meddai Carrie Bater, rheolwr codi arian cymunedol yn Ymchwil Tiwmorau'r Ymennydd yng Nghanolbarth Lloegr a Chymru:

"Mae'n galonogol bod myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig iawn i godi arian i gefnogi Christopher.

"Yn drist iawn, nid yw straeon Jeffrey a Wyndham yn anghyffredin. Mae llai nag 20% o'r sawl sy’n cael diagnosis o diwmor yr ymennydd yn goroesi am fwy na 5 mlynedd. Ni allwn ganiatáu i'r sefyllfa enbyd hon barhau. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth barhaus Christopher a gobeithiwn ei fod yn ysbrydoli pobl eraill i gymryd rhan yn nigwyddiad Diwrnod Gwisgo Het."

600 x 338

Mae digwyddiad Diwrnod Gwisgo Het wedi codi dros filiwn o bunnoedd ers i Ymchwil Tiwmorau'r Ymennydd gael ei lansio ddeng mlynedd yn ôl a dyma uchafbwynt Mis Ymwybyddiaeth o Diwmorau 'r Ymennydd ym mis Mawrth.  Ar y diwrnod mawr bydd ysgolion, gweithleoedd, teuluoedd ac unigolion ar draws y Deyrnas Unedig yn codi arian ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau hwyl i godi ymwybyddiaeth o diwmorau'r ymennydd ac i helpu i ariannu ymchwil sy'n achub bywydau.

Bydd yr arian a godwyd yn datblygu rhwydwaith yr elusen o ganolfannau ymchwil tiwmorau'r ymennydd o safon fyd-eang yn y Deyrnas Unedig lle canolbwyntia gwyddonwyr ar wella canlyniadau ar gyfer cleifion, ac yn y pendraw, ddarganfod triniaeth.

I roi arian i dudalen JustGiving Christopher, ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/Christopher-Grey1