Myfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau busnes

Cafodd myfyrwyr blaengar hwb mawr ar gyfer eu syniadau busnes drwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth gan Brifysgol Abertawe.

Gwelodd The Big Pitch 42 o entrepreneuriaid y dyfodol yn rhannu eu cynigion ac yn brwydro yn erbyn ei gilydd i ennill nifer o becynnau cymorth busnes gan gynnwys buddsoddiad ariannol i roi eu syniadau ar ben y ffordd.

Mae’r digwyddiad bellach yn ei ail flwyddyn a gwelodd banel o feirniaid uchel eu parch o fyd diwydiant, Llywodraeth Cymru a buddsoddwyr yn ystyried 25 o syniadau gwahanol a cheisiadau am gyllid sbarduno gwerth £70,000, cyn rhoi dros £7,350 i saith syniad busnes gwahanol a busnes newydd.   

600 x 267

Myfyrwyr a gymerodd ran yn nigwyddiad The Big Pitch eleni

Cyn y gystadleuaeth roedd modd i gyfranogwyr fanteisio ar weithdai arbennig a drefnwyd gan dîm Menter Prifysgol Abertawe a leolir yn yr Adran Ymchwil, Ymgysylltu a Gwasanaethau Arloesi (REIS), lle cawsant gyngor gwerthfawr ar sut i ddatblygu eu syniadau a sut yn union i’w cyflwyno’n effeithiol.  

Nod The Big Pitch, a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr y Brifysgol ar Gampws y Bae, yw codi ymwybyddiaeth o entrepreneuriaeth a helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a fydd o fudd iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. 

Meddai Emma Dunbar, Pennaeth Ymgysylltu, Arloesi ac Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe, ei bod hi’n falch o weld y gystadleuaeth yn mynd o nerth i nerth. 

Meddai: ”Gyda lansiad diweddar ein Strategaeth Entrepreneuriaeth Myfyrwyr, rydym yn cydnabod pwysigrwydd cynnig cyfleoedd i’n myfyrwyr brofi a dilysu eu syniadau busnes mewn amgylchedd diogel, ennill sgiliau bywyd go iawn gwerthfawr a datblygu eu sgiliau i wynebu heriau yn y dyfodol. 

“Rydym hefyd yn deall nad yw pob un o’n myfyrwyr am fod yn entrepreneuriaid, ond er gwaethaf hynny, hoffem eu gweld nhw’n datblygu meddylfryd entrepreneuraidd a’r sgiliau i’w paratoi am fyd llawn ansicrwydd a chyfleoedd, a marchnad lafur sy’n dod yn fwyfwy cystadleuol.” 

Rhoddodd pob un o’r myfyrwyr gyflwyniad tri munud i’r pedwar beirniad – Rheolwr Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru Ann Swift, Guy Wendon o Sefydliad Alacrity, sylfaenydd Visit Digital Lee Woodman a Tomas Llewelyn Barrett, Rheolwr Perthnasoedd, Prifysgolion Santander.     

Yn ogystal â’r cyllid a ddyfernir trwy fuddsoddiadau Prifysgolion Santander, rhoddwyd gwybod i fyfyrwyr am WAVE, sef llwyfan cyllido torfol Prifysgol Abertawe, fel ffordd o gael cymorth ariannol ar gyfer eu syniadau.   

Meddai Kelly Jordan, Swyddog Entrepreneuriaeth, fod The Big Pitch wedi bod yn llwyddiant ysgubol: “Eleni daeth yr ymgeiswyr o bob un o’r saith Ysgol a Choleg yn y Brifysgol ac o bob blwyddyn academaidd – o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf i fyfyrwyr PhD. 

“Hefyd gwnaethom ni roi lle swyddfa i fyfyrwyr fel y gallant rwydweithio, rhannu eu syniadau a gweithio arnynt.  Mae lle bellach wedi’i neilltuo er mwyn caniatáu i 12 o fyfyrwyr gael mynediad at Ddeorfa'r Myfyrwyr yn y Brifysgol.” 

Meddai’r fyfyrwraig lwyddiannus Holly Tree: “Gwnes i adael cynefin fy nghysur ac rwyf mor falch ohonof fy hun - sefais i o flaen cynulleidfa o’m cymheiriaid i roi cyflwyniad cynhwysfawr a chyflym ar gyfer cyfle lleoliad entrepreneuriaeth.” 

Yn ogystal, enillodd naw myfyriwr leoliadau gwaith entrepreneuraidd ac enillodd chwech ohonynt le ar raglen sbarduno newydd y Brifysgol - Rhowch Gynnig ar Eich Syniad a gynhelir y mis nesaf. Mae’r cwrs dwys hwn a gynhelir dros bum niwrnod yn cynnwys sesiynau rhyngweithiol wedi’u harwain gan arbenigwyr diwydiant. Mae’n ymdrin â phob agwedd ar fusnes gan alluogi myfyrwyr i brofi, dilysu a datblygu eu syniad busnes, yn barod ar gyfer cychwyn busnes.   

Ychwanegodd Kelly: “Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym wedi ymrwymo’n llawn i  entrepreneuriaeth myfyrwyr

“Mae’r tîm entrepreneuriaeth yn helpu myfyrwyr a graddedigion i ddatblygu eu sgiliau trwy weithdai a mentrau a chael profiad gwerthfawr i’w helpu i gychwyn eu busnesau eu hunain, boed hynny’n waith hunangyflogedig, menter gymdeithasol, gwaith llawrydd neu fusnes technoleg.”