Mae rhieni'n hollbwysig wrth gefnogi chwaraewyr rygbi'r dyfodol – ymchwil gan arbenigwyr o Abertawe

Cefnogaeth rhieni yw'r ffactor pwysicaf o bell ffordd wrth feithrin chwaraewyr rygbi ifanc. Dyma'r canfyddiad gan ymchwil newydd gan dîm ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae'r canfyddiadau eisoes wedi sbarduno Undeb Rygbi Lloegr i gyflwyno gofyniad i bob un o 14 academi'r wlad ddangos sut maent yn ymgysylltu â rhieni.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan dîm o wyddor chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe, dan arweiniad Dr Camilla Knight, athro cysylltiol yng ngwyddor chwaraeon ac arbenigwraig yn rôl rhieni mewn chwaraeon ieuenctid.  

Cynhaliodd Dr Knight a'i thîm 18 grŵp ffocws gyda 160 o chwaraewyr rygbi ifanc a oedd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Academïau Rygbi Lloegr i blant dan 16 oed, a gynhaliwyd yng Ngholeg Wellington.   Cynhaliwyd cyfweliadau â 120 o rieni, hyfforddwyr, athrawon a staff academïau.

Gofynnwyd i'r chwaraewyr am eu straeon a'r heriau allweddol maent yn eu hwynebu, megis rheoli ymrwymiadau ysgol ochr yn ochr â gofynion rygbi, ac ymdopi ag anafiadau a phrosesau dethol.   Soniodd y chwaraewyr am amrywiaeth eang o anghenion cefnogaeth i reoli'r profiadau gwahanol hyn.    Fodd bynnag, y ffactor unigol pwysicaf a nodwyd ganddynt oedd y gefnogaeth a'r ddealltwriaeth ddiddiwedd gan eu rhieni, o 5 a 6 oed ymlaen. 

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Corff, Prifysgol Abertawe

600 x 399

Roedd pwysigrwydd cefnogaeth rheini hefyd yn ganfyddiad allweddol o ail gam yr ymchwil: cyfweliadau â hyfforddwyr, athrawon, staff academi, a rhieni.   Dangosodd y data fod y gefnogaeth hon yn enwedig o bwysig pan oedd chwaraewyr wedi'u hanafu, yn chwarae i amryw o dimau, yn ei chael hi'n anodd cwblhau gwaith ysgol ac yn ystod gemau a gwyliau.  

Mae canfyddiadau'r ymchwil hon eisoes yn cael eu trosi'n fesurau ymarferol.  Erbyn hyn, mae pob academi rygbi yn Lloegr wedi datblygu camau gweithredu o ran y gefnogaeth maent yn ei chynnig i rieni, fel y gall rhieni gefnogi chwaraewyr ifanc.

Am y tro cyntaf, caiff ymgysylltu â rhieni a gweithio gyda nhw eu cynnwys yn archwiliad academïau'r RFU.   Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl academïau'n gwneud ymrwymiad hirdymor i weithio gyda rhieni a defnyddio canfyddiadau'r astudiaeth helaeth hon mewn ffordd ymarferol.

Dywedodd Dr Camilla Knight o Brifysgol Abertawe, a arweiniodd yr ymchwil:

“Y canfyddiad pwysicaf oll o'm hymchwil gyda chwaraewyr ifanc oedd bod y gefnogaeth barhaus gan rieni yn bwysicach nag unrhyw beth arall. 

Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol bwysig wrth ddeall sut gallwn gefnogi orau y datblygiad o ddawn ymhlith chwaraewyr rygbi gorau Lloegr.

Byddaf yn cwrdd â'r holl academïau eto yng Ngŵyl Wellington eleni er mwyn cael y diweddaraf ar eu cynlluniau gweithredu a gwella eu hymgysylltiad â rhieni ymhellach. 

Drwy gynyddu'r gefnogaeth a gynigir i rieni, gallwn helpu i wneud gwir wahaniaeth i fywydau ein chwaraewyr rygbi ifanc."

Gwyliwch:  Mae Dr Knight yn esbonio'r ymchwil

Dywedodd Don Barrell o'r RFU:

“Caiff Camilla ei chydnabod gan lawer fel ymchwilydd blaenllaw yn y maes hwn. Mae defnyddio ei harbenigedd i wella a chefnogi’r hyn sydd gan yr Academïau i’w gynnig i rieni a’r chwaraewyr yn y pen draw yn gyfle gwych.

 Mae Camilla a’i thîm yn darparu gwaith ymchwil i ni sy’n ein galluogi i wneud yn well yn ein holl ryngweithiadau â’r bobl ifanc hyn. Rydym yn ystyried rhieni a gofalwyr yn rhan bwysig o rwydwaith cefnogi chwaraewr. Maen nhw’n rhoi cyngor, her a chymorth i chwaraewyr.

Mae prosiectau Camilla’n ein helpu i gynnig ffyrdd newydd o weithio rhwng y chwaraewyr, rhieni a’r Academïau a all fod o fudd enfawr i bawb.”

600 x 399