Mae Bionema, a leolir ym Mhrifysgol Abertawe, wedi bod yn fuddugol yng Ngwobrau Busnes Cymru Siambr Fasnach De Cymru

Enillodd Bionema Ltd yn y categori Llwyddiant drwy Arloesi dan nawdd Western Power Distribution ac a gyflwynwyd gan gyflwynydd y BBC, Gethin Jones, mewn seremoni wobrwyo serennog a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 21 Chwefror 2019. Cydnabu busnesau o ledled Cymru am eu harloesedd, eu tyfiant a’u llwyddiant.

Bionema Chamber of Commerce awardMae Bionema Ltd yn arbenigo mewn amddiffyniad i gnydau organig a heb gemegion. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch naturiol i amddiffyn cnydau rhag difrod gan bryfed a gwella diogelwch bwyd. Ei ddiben yw helpu i leihau’r defnydd o blaladdwyr synthetig sy’n niweidio’r amgylchedd ac sy’n cael effaith andwyol ar iechyd dynol.

Mae Bionema yn ennill enw da yn gyflym am ei gyflenwad o blaladdwyr naturiol fel dewis amgen i gynnyrch cemegol a allai fod yn andwyol. Mae’r dechnoleg arloesol a ddefnyddiwyd wedi’i phrofi i gynnig cnwd uwch o ffrwythau a llysiau, tra hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddiogelwch a diogeledd bwyd rhyngwladol ar yr un pryd.

Meddai Dr Minshad Ansari, Sefydlydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bionema: “Rydym yn falch o ennill y wobr hon ac rydym yn ei hystyried yn dystiolaeth o’n busnes arloesol. Yn ogystal â chydnabod gwaith caled pawb yn Bionema Ltd, mae hefyd yn cydnabod ein potensial i gael effaith fyd-eang gyda’n plaladdwyr sy’n fwy ystyriol o’r amgylchedd.”

Meddai Heather Myers, Prif Swyddog Gweithredol Siambr Fasnach De a Chanolbarth Cymru: “Mae defnydd Bionema o organeddau sy’n datblygu’n naturiol i helpu i leihau’r defnydd o blaladdwyr synthetig yn bendant yn gam cadarnhaol ymlaen. Disgleiriodd ymagwedd arloesol y cwmni wrth ofalu am yr amgylchedd a’n hiechyd ni.”

Wrth longyfarch Bionema, ysgrifennodd y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS: “Roedd y noson yn gyfle gwych i ddathlu’r uchelgais, yr ymgyrch a'r arloesedd gorau yng Nghymru y mae Bionema Ltd yn rhan allweddol ohonynt.”

Mae Bionema Ltd, cwmni sy'n deillio o Brifysgol Abertawe, wedi ennill dros £680,000 mewn buddsoddiad ecwiti, gyda chyd-fuddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru. Hefyd mae wedi derbyn £850,000 mewn cyllid grantiau gan Innovate UK a SMART Cymru Llywodraeth Cymru, a chyd-gyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer datblygu technoleg fformiwleiddio arloesol.

Yn y llun, o’r chwith: Sean Sullivan Western Power Distribution, Dr Minshad Ansari, Sefydlydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bionema a Stephen Burt, Cyfarwyddwr Cyllid