Llwyddiant cwrs newydd yn arwain at gyllid ar gyfer leoedd ychwanegol

Gan fod Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe mor llwyddiannus o ran hyfforddi meddygon cyswllt, mae wedi derbyn cyllid eisoes i gynnig lleoedd ychwanegol.

Graddiodd ei charfan gyntaf o fyfyrwyr Meistr mewn Astudiaethau Meddyg Cyswllt yr haf diwethaf ond bellach bydd nifer y lleoedd ar gael ar y cwrs dwy flynedd yn cynyddu o 10 i 30 y mis Medi hwn.  

Wyn HarrisMeddai Cyfarwyddwr y Cwrs, Dr Wyn Harris (yn y llun yn croesawu ymwelwyr i’r digwyddiad gyrfaoedd meddygon cyswllt diweddar yn yr Ysgol Feddygaeth): "Mae hyn yn arwydd o lwyddiant y cwrs ac effaith gadarnhaol meddygon cyswllt yng ngweithlu'r GIG yng Nghymru." 

Mae rôl y meddyg cyswllt yn tyfu'n gyflym ym maes gofal iechyd ac maent yn gweithio wrth ochr meddygon mewn ysbytai a meddygfeydd, gan gefnogi’r gwaith o ddiagnosio a rheoli cleifion. 

Ariennir y lleoedd hyfforddi ychwanegol gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), sef y corff sy'n goruchwylio addysg a hyfforddiant gofal iechyd yng Nghymru. 

Pwysleisiodd Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC yr Athro Push Mangat rôl gynyddol bwysig meddygon cyswllt: "Maent yn ategu'r modelau meddygol presennol ac yn darparu gofal parhaus hanfodol i gleifion. Rydym wrth ein bodd bod AaGIC wedi gallu ariannu’r lleoedd hyfforddi ychwanegol ar gyfer meddygon cyswllt ac edrychwn ymlaen at groesawu'r hyfforddeion newydd i GIG Cymru."

Yn ogystal â chyflawni cyfradd lwyddo o 100 y cant eleni yn y Prawf Cenedlaethol ar gyfer Meddygon Cyswllt, nododd graddedigion cwrs meddygon cyswllt eleni eu bod 100 y cant yn fodlon ar raglen Abertawe.

Meddai Brad Sewell, sy'n fyfyriwr yn y flwyddyn gyntaf: "Dewisais i astudio yn Abertawe gan fy mod i'n mwynhau rhyngweithio â chleifion a chan fy mod i eisiau helpu i roi'r gofal gorau posib iddyn nhw. 

Tom Addison"Rydym yn dysgu wrth ochr myfyrwyr meddygol, meddygon a nyrsys ar draws ehangder ymarfer clinigol. Rydym yn hyfforddi gyda'n gilydd gan y byddwn yn gweithio gyda'n gilydd yn y pen draw - boed hynny mewn darlithfa neu ar leoliad gwaith a'r tu hwnt."

Mae Tom Addison, (yn y llun) bellach yn gweithio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar ôl cwblhau'r cwrs. 

Meddai: "Mae defnyddio meddygon cyswllt mewn ymarfer yn enghraifft o sut y gellir darparu mwy o ofal ar draws llawer o wasanaethau, gan leihau'r pwysau ar lefelau staffio a chan ddarparu gweithlu dibynadwy a chyson sy'n gallu cyfrannu at y gwaith o archwilio, diagnosio a rheoli cleifion."

Meddai Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth yr Athro Keith Lloyd: "Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu a chefnogi iechyd a gwyddor bywyd gweithlu'r dyfodol - ac mae'n meddygon cyswllt yn rhan bwysig iawn o'r gweithlu hwnnw. Bydd y lleoedd ychwanegol hyn yn sicrhau y bydd ein cwrs Astudiaethau Meddyg Cyswllt yn parhau i ffynnu a darparu gweithlu'r GIG yn y dyfodol."

Meddai Ian Evans, cydlynydd Meddygon Cyswllt Bwrdd Iechyd PABM, ei bod yn foddhaol iawn gweld y gwaith caled sy'n cael ei wneud yn Abertawe'n cael ei wobrwyo. 

"Mae'n amlwg bod yr Ysgol Feddygaeth a'i phartneriaid yn arwain y ffordd yng Nghymru o ran darparu meddygon cyswllt sy'n barod i ymarfer ac y byddant yn parhau i wneud hynny yn y blynyddoedd sydd i ddod," meddai. 

Ychwanegodd Jodie Smith, sy'n fyfyriwr yn y flwyddyn gyntaf: "Mae gan  Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe enw rhagorol fel cymuned fach a chyfeillgar sy'n gofalu ac mae hefyd wedi'i henwi ymhlith y tair ysgol orau.   Pam na fyddai rhywun eisiau hyfforddi mewn rhywle fel hynny?"