Heidi'n ennill prif wobr addysg ym maes meddygaeth i gydnabod ei chymorth i fyfyrwyr

Mae Dr Heidi Phillips, o Brifysgol Abertawe, wedi'i hanrhydeddu am ei hymroddiad i'r genhedlaeth nesaf o feddygon teulu mewn seremoni wobrwyo flaenllaw yng Nghymru.

Enwyd Heidi, sy'n Athro Cyswllt am Ofal Sylfaenol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, yn Athrawes Glinigol Cymru y BMA/CMJ i gydnabod ei hymrwymiad eithriadol. 

Canmolwyd Heidi gan y beirniad am ei gwaith arloesol ac ysbrydoledig o ran ehangu mynediad i ddarpar fyfyrwyr meddygol, a datblygu mentrau recriwtio ym maes gofal sylfaenol ac mewn cymunedau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n ddigonol. 

600 x 350

O'r chwith i'r dde: Yr Athro Fonesig Parveen Kumar, Dr Heidi Phillips, yr Athro Andrew Finlay, Dr Sally Davies 

Mae'r wobr yn cydnabod athro/ athrawes (c)glinigol yng Nghymru sydd wedi rhagori ar ei gwaith, gan gefnogi meddygon a myfyrwyr meddygol dan hyfforddiant.

Dywedodd Heidi: "Cefais fy synnu ac roedd yn bleser cael fy enwebu ar gyfer gwobr Arloesedd Dysgu ac Addysgu gan Brifysgol Abertawe ac yna roeddwn i wrth fy modd yn derbyn y wobr BMA.  

"Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod y swm enfawr o waith a wneir gan gr┼Áp ardderchog o feddygon teulu – nad yw ei angerdd a'i ymrwymiad i addysgu yn cael ei gydnabod yn aml – ac i'r bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach, y mae ei hymrwymiad i ehangu mynediad yn ddigyffelyb." 

Dr John Rees Barnwyd Heidi yn enillydd cyffredinol yn y seremoni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar ôl ennill y gwobrau Arloesi Dysgu ac Addysgu gynt. 

Ychwanegodd: "I mi, mae meddygaeth ac addysgu wedi rhoi'r gallu i mi wneud gwahaniaeth – i gleifion, i fyfyrwyr ac i'r dysgwyr hynny na fyddai fel arall yn gallu manteisio ar yr un cyfleoedd." 

Enillodd cydweithiwr Heidi, Dr John Rees (yn y llun) y categori Cyflawniad Eithriadol i gydnabod y cymorth mae ef wedi'i roi i staff a myfyrwyr dros nifer o flynyddoedd. 

Mae John, sydd wedi bod yn feddyg teulu yn Llanymddyfri am fwy na 30 mlynedd, yn arweinydd derbyn myfyrwyr ar gyfer rhaglen Meddygaeth i Raddedigion Abertawe ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o drawsnewid y broses i ddewis a recriwtio myfyrwyr meddygaeth. 

Mae cydweithwyr yn dweud bod ei gymorth i fyfyrwyr yn nodedig oherwydd ei fod e'n gallu meithrin perthynas sy'n eu galluogi i ddatblygu a ffynnu. Mae ei waith ar hybu gwytnwch yn y cwricwlwm hefyd yn ddiweddar wedi helpu myfyrwyr i oresgyn rhwystrau a'r straen bob dydd sy'n gysylltiedig â bod yn fyfyriwr meddygaeth. 

Meddai John: "Rwy'n gadael Ysgol Feddygaeth Abertawe ar ddiwedd y mis hwn gydag atgofion gwych, ac rwyf wedi gwneud ffrindiau ardderchog. Ond yr atgof fydd yn aros gyda mi fydd gweld y myfyrwyr rwyf wedi cael y fraint o gyfarfod â nhw yn ystod eu cyfweliadau yn ffynnu fel myfyrwyr meddygaeth a datblygu fel clinigwyr tosturiol a gofalgar. ” 

Dr Sam CoxDiolch i waith John a Heidi o ran derbyn myfyrwyr, mae'r pwyslais erbyn hyn ar recriwtio myfyrwyr o Gymru sy'n fwy tebygol o aros a gweithio yng Nghymru. 

Mae'r enwebeion ar gyfer y gwobrau cenedlaethol yn deillio o wobrau lleol a roddir gan HEIW, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Cafodd enillwyr y gwobrau unigol eu hystyried gan banel annibynnol o feirniad a benderfynodd ar yr enillydd cyffredinol o Gymru. 

Dathlwyd llwyddiannau nodedig eraill yr Ysgol Feddygaeth yn ystod y noson. Aeth Gwobr Athro'r Flwyddyn yn Abertawe i Dr Sam Cox (yn y llun) o Ganolfan Ganser De-orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton, ac enwyd Dr Christ Horn yn Seren Abertawe y Dyfodol ar gyfer y dechrau gwych y mae wedi'i wneud yn ei yrfa ym maes addysg feddygaeth. 

Dr Chris HornDr Susan PughDaeth Chris a Susan Pugh (yn y llun) hefyd yn yr ail safle yn y categori Athro/Athrawes y Flwyddyn. 

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, pennaeth yr Ysgol Feddygaeth: "Dyma gyflawniad gwych i Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae cael cymaint o enillwyr ar draws yr ystod o gategorïau yn dangos ansawdd yr addysg feddygaeth rydym yn falch o'i gynnig yma. 

"Llongyfarchiadau i Heidi ar ei llwyddiant haeddiannol yn ogystal â John sy'n chwarae rhan mor allweddol yn llwybr gyrfa ein myfyrwyr, ac i Sam, Chris a Susan hefyd."