Bionema Ltd a Phrifysgol Abertawe i gynnal yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Fioblaladdwyr yn 2019

Bydd Prifysgol Abertawe a'r cwmni Bionema Ltd sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnal yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Fioblaladdwyr y flwyddyn nesaf i fynd i'r afael รข'r angen dybryd i ddatblygu opsiynau gwahanol i blaladdwyr cemegol.

Minshad and VCAr ôl i'r Undeb Ewropeaidd (UE) ac Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA) wahardd plaladdwyr cemegol yn ddiweddar, awgrymir bod risgiau sylweddol i ddiogelwch bwyd, iechyd dynol a'r amgylchedd.

Bydd yr Uwchgynhadledd ar Fioblaladdwyr yn 2019 yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyflwyno atebion arloesol ac amgen i fioreoli a fydd yn helpu i ddiogelu ein cadwyn fwyd mewn modd penodol ond amserol.

Bioblaladdwyr yw'r dewis naturiol arall i gemegolion gwenwynig – planhigion, bacteria, ffwng a mwynau ar gyfer rheoli plâu pryfed sy'n ymosod ar fwydydd a chnydau eraill.

Roedd y farchnad bioblaladdwyr fyd-eang yn werth oddeutu $3.36 biliwn yn 2016, a rhagamcanir y bydd yn cyrraedd $8.82 biliwn erbyn 2022, ar Gyfradd Twf Cyfansawdd Flynyddol o 17.4% o 2016 hyd at 2022. Er gwaethaf y cynnydd sylweddol yn y diwydiant bioblaladdwyr, trafodir y cyfyngiadau mawr sy'n gysylltiedig â'r atebion cyfredol i bioblaladdwyr. Mae angen dybryd i ddatblygu cynnyrch newydd a thechnolegau cymhwyso i "lenwi'r bylchau" yn y farchnad o ganlyniad i gael gwared ar blaladdwyr, yn ogystal â rhagweld y gofynion yn y dyfodol wrth i bryfed ddatblygu ymwrthedd i'r pryfleiddiaid a ddefnyddir ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae galw cynyddol gan ddefnyddwyr am dyfwyr sy'n mân-werthu i leihau eu defnydd o blaladdwyr cemegol wrth gynhyrchu cnydau, ac i dyfu llysiau a phlanhigion sydd â llai o weddillion y mae modd eu canfod.

Bydd yr Uwchgynhadledd ar Fioblaladdwyr yn 2019 yn dod â gwyddonwyr, ymchwilwyr, rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant, sefydliadau yn y llywodraeth, buddsoddwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr rheoli plâu integredig ynghyd i drafod yr heriau a wynebir a'r cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Bydd yr Uwchgynhadledd hefyd yn cynnig mewnwelediadau gan farchnadoedd defnydd terfynol, a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad cynnyrch mewn sectorau gwahanol.

Bydd yr Uwchgynhadledd yn:

•           Tynnu sylw at yr heriau byd-eang y mae tyfwyr a rheoleiddwyr heddiw yn eu hwynebu ac yn mynd i'w hwynebu yn y dyfodol

•           Dod â'r byd academaidd, y diwydiant a buddsoddwyr ynghyd i fasnacheiddio datblygiadau newydd 

•           Edrych ar gyfarpar a dulliau newydd a ddefnyddir i gyflymu'r broses o ddarganfod bioblaladdwyr newydd.

•           Cyfle i glywed am dechnolegau arloesol a strategaethau cymhwyso fformwleiddiad.

Dywedodd Dr Minshad A Ansari, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bionema:

"Mae Prifysgol Abertawe, cydweithredwr blaenllaw yn y biowyddorau ac un o’r 30 o brifysgolion gorau yn y Deyrnas Gyfunol, yn falch o gynnal y cyfarfod hwn, a fydd yn creu cyfleoedd i gydweithwyr ddatblygu cydweithrediadau strategol, i gyflymu masnacheiddio cynnyrch bioreoli newydd ac i gefnogi gweithredu strategaethau difa pla newydd a fydd yn cyfrannu at wella iechyd dynol a chreu amgylchedd mwy diogel.

Diben yr Uwchgynhadledd hon, y digwyddiad cyntaf o'i fath, yw pontio'r bwlch rhwng y byd academaidd, y diwydiant a rheoleiddwyr mewn ymgais i gyflwyno arloesedd a chynnyrch newydd i fodloni'r galw cynyddol am gnydau diogel heb weddillion. Mae Bionema, datblygwr technoleg blaenllaw, yn falch o noddi'r Uwchgynhadledd."

Mynegwch eich diddordeb drwy anfon e-bost.