Beicio tuag at lwyddiant – Abertawe’n ennill y safon aur

Prifysgol Abertawe yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill safon Aur yn achrediad cyflogwyr sy’n cefnogi beicio Cycling UK am ei gwaith yn hyrwyddo buddion beicio i staff.

Santander Bikes

Datblygwyd yr achrediad cyflogwyr sy’n cefnogi beicio (CFE-UK) fel rhan o brosiect ‘Bike2Work’ yr UE, a Cycling UK yw’r darparwr cydnabyddedig yn y DU. CFE-UK yw’r unig safon ryngwladol ar gyfer beicio i’r gwaith, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â gwledydd ledled Ewrop.

Daw’r achrediad yn ystod Wythnos Feicio (8-16 Mehefin), ac mae’n ddilys am dair blynedd, gan gydnabod y Brifysgol am ei llwyddiannau ar draws meysydd allweddol sy’n cynnwys:

  • Darparu gwybodaeth i staff am fentrau megis hyfforddiant beicio, digwyddiadau a’r rhaglen fewnol Arwain Beicio sy’n cynnig gwybodaeth am lwybrau a chynlluniau bydis beicio.
  • Cydlynu gweithgareddau sy’n hyrwyddo beicio drwy fabwysiadu Cynllun Teithio Cynaliadwy. 
  • Cynnig gwasanaethau i staff megis cynnal a chadw, atgyweirio a phrofi beiciau, ynghyd â diogelu yn erbyn dwyn beiciau a chynnig gwasanaeth llogi beiciau ar draws y ddinas drwy gynllun beiciau Santander.
  • Darparu cyfleusterau rhagorol megis ardaloedd i barcio beiciau ynghyd â chawodydd i staff ac ystafelloedd newid.
  • Rheoli’r angen i staff barcio eu car ar y naill safle neu’r llall, a chynnig yn lle hynny mentrau i annog beicio megis lwfans milltiroedd beiciau a defnydd o’r cynllun Santander rhwng y campysau am ddim.

Meddai James Palser o Cycling UK : “Mae’n glir bod Prifysgol Abertawe’n arwain y ffordd yng Nghymru gyda’i hymrwymiad cadarn i wella amodau ar gyfer beicio. Fel un o’r sefydliadau sy’n achosi’r nifer fwyaf o deithiau yn Abertawe, nid  y  myfyrwyr a’r staff yn unig fydd yn elwa, ond y ddinas gyfan hefyd.  

“Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i roi teithio llesol wrth wraidd deddfwriaeth gyda’r Ddeddf Teithio Llesol, ac mae Cycling UK wrth ei fodd bod Prifysgol Abertawe yn dilyn esiampl y ddeddfwriaeth arloesol hon drwy fod yn gyflogwr sy’n cefnogi beicio achrededig yng Nghymru. Mae’n glir bod y Brifysgol yn cydnabod ei chyfraniad at amddiffyn a gwella ei chyffiniau ac amgylched ehangach y ddinas, oherwydd gall beicio leihau tagfeydd a gwella ansawdd yr aer.”

Meddai Swyddog Teithio Cynaliadwy Prifysgol Abertawe, Jayne Cornelius: “Rwy’n hynod fach mai Prifysgol Abertawe yw nid yn unig y brifysgol gyntaf ond y cyflogwr cyntaf yng Nghymru i ennill achrediad cyflogwr sy’n cefnogi beicio ar y lefel Aur (CFE-UK). Dyma ganlyniad ymdrechion gwych a gwaith caled gan grŵp gwych o feicwyr, Arweinwyr Beicio a chydweithwyr sydd wedi cefnogi ein Cynllun Teithio Cynaliadwy drwy hyrwyddo teithio llesol yn y gweithle ac yn y gymuned leol.”