Adran Nyrsio'r Brifysgol ar Restr Fer Gwobrau o Fri

Mae safon uchel addysg nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe wedi cael ei chydnabod drwy gyrraedd rhestr fer pedwar categori mewn gwobrau cenedlaethol o fri.

Pan gynhelir Gwobrau’r Student Nursing Times y mis nesaf, bydd Adran Nyrsio'r Brifysgol ar restr fer y categori Darparwr Addysg Nyrsio'r Flwyddyn (Cyn-gofrestru) - er mawr lawenydd i Catherine Williams, Cyfarwyddwr y rhaglen Nyrsio Israddedig. 

600 x 171

Meddai:  "Ein nod yw trin myfyrwyr fel partneriaid a'u cynnwys wrth gynllunio a dilysu rhaglenni a hyd yn oed wrth ddewis ymgeiswyr drwy eu cynnwys ar baneli cyfweld â darpar nyrsys. 

"Mae ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn ac rydym yn falch iawn o gael ein cynnwys ar y rhestr fer eleni." 

Paige Connet White Mae ymroddiad un myfyriwr i fynd i'r afael â bwlio, wedi cael ei gydnabod gan restr fer Gwobr Mary Seacole am Gyfraniad Eithriadol at Amrywiaeth a Chynhwysiant.

‌Mae'r ymgyrch Stand Against Bullying yn cael ei harwain gan Paige Connet White, sy'n aelod o gr┼Áp llywio a sefydlwyd i gynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar brosiectau, yn ogystal â gweithio gyda Llywodraeth Cymru. Mae'r cyflwyniad yn amlygu ymrwymiad y Brifysgol i greu amgylchedd gweithio a dysgu lle nad oes lle i aflonyddu ac mae'n cydnabod y gwaith ardderchog a wneir gan fyfyrwyr Abertawe ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 

Meddai Paige: "Rwy'n gweithio i gefnogi pobl ifanc a'm gobaith yw gwneud gwahaniaeth er mwyn lleihau ymddygiad bwlio, gan addysgu eraill bod bwlio'n gallu cael canlyniadau ofnadwy. Mae'n fraint fawr bod ar y rhestr fer, a gobeithio y bydd hyn yn codi proffil y prosiect ac yn annog eraill i wneud gwahaniaeth." 

Myfyriwr arall a dynnodd sylw panel llunio'r rhestr fer oedd Mitchell Richards sy'n gobeithio ennill y teitl Myfyriwr Nyrsio Mwyaf Ysbrydoledig y Flwyddyn. 

Mitchell Richards 3Ers dechrau ar y rhaglen yn 2016, mae wedi ymroddi i sicrhau bod ei gyd-fyfyrwyr yn deall sut i ofalu am gleifion ag anableddau dysgu'n well. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio i gasglu 5,000 o lofnodion ar gyfer deiseb i wneud hyfforddiant ym maes anabledd dysgu'n orfodol i bob gweithiwr gofal iechyd. 

Meddai Mitchell, a gafodd ei enwebu gan Catherine Williams: "Rwy'n teimlo'n angerddol iawn am newid byd anabledd dysgu a byddaf yn parhau i ymgyrchu nes bod newidiadau hanfodol yn cael eu gwneud er lles cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid yn unig ym maes gofal iechyd ond mewn cymdeithas ei hun. 

"Doeddwn i wir ddim yn disgwyl unrhyw gydnabyddiaeth. Mae cyrraedd mor bell â hyn a chael fy nghynnwys ar y rhestr fer yn gyflawniad enfawr a thrwy hyn, rwy'n gobeithio y bydd ymwybyddiaeth yn cynyddu.”

Ychwanegodd Catherine: "Rydym bellach yn cynnig sesiynau addysgu a gweithdai i wella dealltwriaeth myfyrwyr o'r heriau sy'n wynebu pobl ag anabledd dysgu. Ein haddewid yw hyfforddi myfyrwyr ym mhob maes nyrsio i fod yn eiriolwyr dros anabledd dysgu a helpu i newid agweddau."

Mae'r Brifysgol hefyd yn gobeithio ennill y wobr am Bartneriaeth y Flwyddyn am ei chydweithrediad â Bwrdd Iechyd PABM yng ngwasanaeth diogelwch canolig Clinig Caswell yn Ysbyty Glanrhyd. Mae'r bartneriaeth hon wedi arwain at sefydlu a datblygu modiwl Materion Cyfoes mewn Gofal Iechyd Fforensig.

Gall staff yn y clinig 61 gwely - gan gynnwys gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd - elwa o'r hyfforddiant a ddarperir gan y modiwl. Mae'r clinig, sy'n cael ei reoli ar y cyd gan staff yr ysbyty a'r Brifysgol, yn caniatáu darparu dysgu mewn amgylchedd clinigol go iawn, yn ogystal ag ar y campws lle gellir cynnig cymorth academaidd. 

Cynhelir Gwobrau Student Nursing Times eleni ar 26 Ebrill yng Ngwesty'r Grosvenor House, a'u nod yw dathlu a chefnogi cyflawniadau myfyrwyr nyrsio ledled y DU.