Uwch-ddirprwy Is-ganghellor wedi’i phenodi i grŵp â'r dasg o adolygu Siarter Athena SWAN

Mae Uwch-ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Hilary Lappin-Scott OBE, wedi'i phenodi i'r grŵp llywio sydd â'r dasg o gynnal adolygiad cynhwysfawr o Siarter Athena SWAN Advance HE.

Rôl y grŵp yw arwain adolygiad annibynnol o'r siarter cydraddoldeb rhywiol ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o ystod o ardaloedd, sefydliadau a chefndiroedd proffesiynol. 

Bydd yn ymgynghori â'r sector addysg uwch a sefydliadau sy'n cefnogi ac yn cyfrannu at waith y Siarter.

Siarter Athena SWAN yw cynllun achredu Advance HE sy'n cydnabod gwaith sefydliadau addysg uwch a sefydliadau ymchwil wrth fynd i'r afael â chydraddoldeb rhywiol yn y byd academaidd ac ymchwil.

Mae Prifysgol Abertawe’n ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, ac mae’n aelod balch o’r Siarter ers 2008.

Pro VC Hilary Lappin-Scott

Meddai’r Uwch-ddirprwy Is-ganghellor, yr Athro Hilary Lappin-Scott OBE:

“Mae’n bleser gennyf gael fy mhenodi i’r grŵp llywio sy’n adolygu Siarter Athena SWAN  Advance HE.

“A minnau’n hyrwyddwr cydraddoldeb rhywiol, rwyf yn ymwybodol o’r gwaith da a gyflawnwyd gan y Siarter ers iddi gael ei sefydlu yn 2005 a bydd yr adolygiad hwn yn sicrhau y gall ddatblygu hyd yn oed ymhellach mewn tirwedd sy’n newid yn gyflym.

“Rwyf hefyd yn deall rôl Prifysgol Abertawe - fel sefydliad academaidd - wrth gau’r bwlch rhwng y rhywiau ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn parhau am lawer o flynyddoedd i ddod.”

Meddai’r Athro Julia Buckingham CBE, sy’n cadeirio’r grŵp llywio:

“Rydym yn angerddol iawn am Athena SWAN a chredwn y bydd yr adolygiad hwn yn darparu cyfle i ystyried cwmpas y siarter, sydd wedi datblygu’n sylweddol mewn blynyddoedd diweddar, a sicrhau ei bod yn addas i’r diben yn y dirwedd yr ydym oll yn gweithredu ynddi sy’n newid yn gyflym. 

“Cafwyd ymateb cadarnhaol yn barod o’r sector, gyda chynigion gan gydweithwyr i gyfrannu at yr adolygiad. Mae’r Grŵp Llywio’n ddiolchgar iawn am hyn ac rydym yn anelu at ddefnyddio’r arbenigedd hwnnw i gynghori ar yr ymgynghoriad, polisi a dulliau gweithredu wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

 “Bydd yr adolygiad yn cymryd oddeutu blwyddyn ac rydym yn bwriadu ysgrifennu cyfres o flogiau’n adrodd stori’r adolygiad a chynnwys cydweithwyr o’r sector ar hyd y ffordd.”