Rhagoriaeth mewn gofal diabetes Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn cael cydnabyddiaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon

Gwaith Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn y maes diabetes yn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol.

Mae'r gwaith gan yr Athro David Raymond Owens o Brifysgol Abertawe wedi cael ei wobrwyo yng Ngwobrau Gofal Cleifion 2018 Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) yn Llundain. 

Mae'r gwobrau blynyddol yn hyrwyddo ac yn gwobrwyo'r gwaith y mae meddygon yn ei wneud i wella gofal cleifion. 

RCP trio

Enillodd yr Athro Owens y Wobr Ryngwladol am Weithgaredd Clinigol Eithriadol sy'n cyfrannu at ragoriaeth mewn gofal cleifion dramor.

Derbyniodd yr Athro Owens y wobr am ei ymrwymiad parhaus i ofal diabetes dramor. Mae ei waith yn cynnwys sefydlu a rhoi cynllun gweithredu ar waith 10 mlynedd ar gyfer gofal diabetes ym Mawrisiws a Trinidad a Tobago, gan gynnwys rhaglen sgrinio retinopathi diabetig (DR), gwasanaeth gofal traed diabetig, nyrsys arbenigol a chofrestr diabetes chymeradwy ochr yn ochr â chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol ABM, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Caerdydd. 

Dywedodd yr Athro Owens ei fod wrth ei fodd ennill y wobr ryngwladol ar ran y tîm o gydweithwyr ymroddedig, a’i bod yn amlygu ymrwymiad yr Ysgol Feddygaeth i ofal diabetes - nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws y byd. 

RCP Mauritius

 

 

 

 

Dywedodd yr Athro Owens: “Rwyf wrth fy modd ennill y wobr fawreddog hon gan Goleg Brenhinol y Meddygon. 

"Mae hi wedi bod yn fraint i mi gael y cyfle hwn gan yr Ysgol Feddygaeth ac rwyf wedi cael cefnogaeth gan lawer o gydweithwyr i helpu'r gwledydd hynny yn y byd, sydd bellach yn wynebu’r baich cynyddol o ddiabetes. Yng Nghymru, mae gennym lawer mwy i’w gynnig i’r gymuned ryngwladol o ran gofal i gleifion yn y maes diabetes."

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth, fod gwobr yr Athro Owens yn dangos y gweithgaredd o safon uchel sy’n digwydd yn y maes diabetes ym Mhrifysgol Abertawe. 

Dywedodd yr Athro Lloyd: "Mae'r wobr hon yn haeddiannol iawn ac yr ydym ni fel ysgol yn llongyfarch yr Athro Owens.

"Rydym yn gwybod bod diabetes yn achos blaenllaw afiechyd a marwolaeth gynamserol yn rhanbarthol, yn genedlaethol - ac yn fyd-eang, ac yn ei sgil mae’n rhoi pwysau ariannol enfawr ar ein gwasanaethau iechyd. 

"Fel un o’r 3 Ysgol Feddygaeth fwyaf blaenllaw yn y DU rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y cyfoeth o arbenigedd diabetes sydd gennym yn yr ysgol yn cael effaith o ran ymchwil i ddatblygu cyffuriau, gofal a thriniaethau newydd, ond hefyd i wella sgiliau ein gweithlu GIG. 

"Yn ddiweddar, bu i ni lansio ein Canolfan Ragoriaeth Diabetes gyda’r cwmni fferyllol byd-eang Sanofi ac rydym hefyd wedi lansio ein MSc dysgu o bell cyntaf mewn Ymarfer Diabetes."

Wrth edrych tua’r dyfodol, mae'r Athro Owens mewn trafodaethau gyda Chymdeithas Diabetes Periw i sefydlu rhaglen sgrinio retinopathi diabetig. 

Am ragor o wybodaeth am y cwrs MSc mewn Ymarfer Diabetes ewch i: www.swansea.ac.uk/medicine a chwilio am gyrsiau Ôl-raddedig.