Myfyrwyr dewr yn Abertawe'n goresgyn nifer o anableddau i ennill gradd Meistr â Rhagoriaeth

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe a anwyd â nifer o anableddau, ac y mae wedi brwydro'n ôl o lawdriniaeth ar ei hymennydd a newidiodd ei bywyd dair blynedd yn unig yn ôl, yn dathlu ennill Rhagoriaeth yn ei gradd Meistr.

Ganwyd Kirsty Hill, o Lyncorrwg, â chyflwr genynnol prin o'r enw syndrom Fraser, sy'n golygu ei bod wedi'i chofrestru'n fyddar-ddall, yn ogystal ag anableddau corfforol eraill megis dwylo gweog.

Yn 15 oed, cafodd ddiagnosis o niwralgia trigeminol, poen cronig sy'n effeithio ar y nerf drigeminol sy'n cludo teimlad o'r wyneb i'r ymennydd.

600 x 400

Wedi dechrau astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe yn 2012, bu rhaid i Kirsty ohirio'i hastudiaethau am flwyddyn yn 2015 ar ôl dioddef cymaint o boen yr arweiniodd arferion pob dydd, megis bwyta a brwsio'i gwallt, at angen llawdriniaeth ar ei hymennydd a newidiodd ei bywyd.

Ond dychwelodd i'w hastudiaethau flwyddyn yn ddiweddarach, gan fynd ymlaen i ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2016, cyn cofrestru ar radd Meistr ran-amser mewn Seicoleg Annormal a Chlinigol, lle mae bellach wedi ennill Rhagoriaeth.

"Mae'n deimlad gwych gwybod bod fy holl waith caled wedi talu ffordd – rwy'n hynod falch," meddai Kirsty, y mae hefyd yn gwirfoddoli gyda'r elusen iechyd meddwl MIND. "Roeddwn i wedi breuddwydio am astudio mewn prifysgol erioed, ac i rywun sydd wedi treulio llawer o amser mewn ysbytai ac yn defnyddio'r gwasanaeth iechyd yn gyffredinol, rwyf wedi eisiau deall a helpu pobl ag ochr emosiynol iechyd a salwch."

Mae Canolfan Drawsgrifio'r Brifysgol wedi helpu Kirsty â'i hastudiaethau, sy'n darparu adnoddau dysgu hygyrch i fyfyrwyr anabl, a hefyd defnyddiodd feddalwedd arbenigol ar ei gliniadur, sef Supernova – rhaglen chwyddo sy'n galluogi iddi ddarllen gwybodaeth electronig drwy 'siarad' â hi.

"Maent (y Ganolfan Drawsgrifio) wedi bod yn amhrisiadwy o ran eu cymorth a chefnogaeth drwy gydol fy astudiaethau," dywedodd.

"Mae'r dasg anferth i wneud fy holl waith yn hygyrch wedi gwneud i mi deimlo ar yr un lefel â'm cyfoedion ac wedi caniatáu i mi gyrraedd mor bell â hyn. Dwi'n wirioneddol ddim yn gwybod sut y gallwn fod wedi cwblhau fy astudiaethau hebddynt, os felly o gwbl."

Gyda chefnogaeth ddiysgog ei theulu a'i ffrindiau, bydd Kirsty nawr yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe fis Ionawr i ddechrau PhD tair blynedd yn cynnal ymchwil i hyrwyddo lles seicolegol pobl sy'n byw â nam ar y golwg.

"Fy ysbrydoliaeth yw fy ffrindiau a'm teulu, yn sicr," meddai. "Rydym yn hynod agos, ac rwyf wedi cael fy magu i gredu y gallwch wneud unrhyw beth, felly mae gweld eraill yn credu ynof wedi gwneud i mi gredu ynof i fy hun."