Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr o Abertawe yn un o ysgolion meddygol gorau America

Mae 14 o fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe newydd gwblhau lleoliad gwaith chwe wythnos yn un o ysgolion meddygol gorau America drwy bartneriaeth rhwng y Brifysgol a Texas.

Bu'r myfyrwyr, sy'n astudio am radd BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, yn cymryd rhan yn Rhaglen Arloesi'r Haf yng Ngholeg Meddygaeth Baynor  (BCM) yn Houston, Texas.

Mae BCM yn brifysgol gwyddorau iechyd a leolir yng Nghanolfan Feddygol Texas yn Houston, sef canolfan feddygol fwyaf y byd sy'n gartref i 54 o sefydliadau meddygol a gweithlu o dros 100,000. Mae BCM ymysg ysgolion meddygol gorau'r UD o ran ymchwil.

Mae gan Brifysgol Abertawe bartneriaeth strategol â BCM fel rhan o'i chysylltiadau ffyniannus â Texas sy'n cynnig manteision i fyfyrwyr ac ymchwilwyr.

Mae'r 14 myfyriwr o Abertawe'n hanu o'r DU, Ffrainc, Bwlgaria, Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, yr Iseldiroedd a Canada.

600 x 391

Llun: myfyrwyr Abertawe gyda'r tim Baylor yn Texas

Yn ystod y rhaglen, buont yn gweithio ar brosiect grŵp i ddatblygu ysgyfaint artiffisial. Mae pump ohonynt yn fyfyrwyr ail flwyddyn sy'n dychwelyd i weithio ar eu prosiectau arobryn o'r llynedd: 

  • nodwyddau hypodermig sy'n gwrthyrru proteinau
  • iraid rhyw a fydd yn lleihau afiechydon y llwybr wrinol mewn menywod
  • dyfais i leihau trafferth anadlu o ganlyniad i opioidau
  • matras a fydd yn helpu i leihau wlserau gwasgu.

Rhagwelir y cyflwynir ceisiadau am batentau ar gyfer rhai o'r prosiectau hyn yn fuan at ddiben masnacheiddio yn y dyfodol.

Bu'r myfyrwyr hefyd yn arsylwi ar lawdriniaethau, yn cynnal astudiaethau efelychu ac yn cymryd rhan mewn melinau trafod. Aethant i NASA ac Austin, prifddinas Texas, lle ymwelsant ag Ysgol Feddygol Dell a'r cwmni cyfreithwyr, Husch Blackwell.

Trefnwyd ymweliad y myfyrwyr gan Ganolfan Ryngddisgyblaethol Technoleg ac Arloesi Llawfeddygol Coleg Meddygaeth Baylor (INSTINCT) a'i Chyfarwyddwr Arloesi a Thechnoleg Llawfeddygol, Dr Stuart Corr.

Sylwadau ein myfyrwyr:

Dyma'r hyn a ddywedodd rhai o'r myfyrwyr cyn cychwyn ar y daith:

Tiffany Ndukwe (ail flwyddyn):

"Dwi'n llawn cyffro am ddychwelyd i Texas i barhau i weithio ar y prosiect ddechreuais i'r haf diwethaf. Fy syniad yw dyfais sydd â'r nod o leihau trafferth anadlu o ganlyniad i opioidau ac mae'r cyfle i ddatblygu hyn yn rhywbeth a allai wneud gwahaniaeth go iawn ymhell tu hwnt i'm disgwyliadau!"

Theotime de Rancourt (blwyddyn gyntaf):

"Dwi'n edrych ymlaen at ddysgu technegau newydd, gweithio gydag arbenigwyr meddygol, arsylwi ar lawdriniaethau a gweld â'm llygaid fy hun y gwahaniaeth rhwng labordy'r Brifysgol a byd meddygaeth go iawn."

Constantinos Demetriou (blwyddyn gyntaf):

"Dyma gyfle unwaith mewn oes i mi! Dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar at y prosiect grŵp gyda'm cyd-fyfyrwyr i ddatrys problem feddygol go iawn, a'r cyfle i weld y cysylltiad rhwng diagnosis y claf a'r dadansoddiad y tu ôl i'r llenni sy'n digwydd yn y labordy."

 600 x 460

Meddai Dr Lisa Wallace, Cyfarwyddwr Rhaglen y BSc mewn Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe:

"Dyma gyfle gwych sydd wedi caniatáu i'n myfyrwyr dreulio cyfnod estynedig yn gweithio ar flaen y gad mewn meddygaeth fodern ochr yn ochr â rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd yn Texas. Gwnaethom ddethol rhai o'n myfyrwyr gorau a mwyaf disglair i gymryd rhan yn y rhaglen a fydd, yn fy marn i, yn brofiad hynod wobrwyol iddynt ac un a allai newid eu bywydau."  

Ychwanegodd Dr Caroline Coleman-Davies, Pennaeth Gweinyddol Partneriaethau Strategol Rhyngwladol:

"Mae'n bleser mawr gennym barhau i weithio gyda Choleg Meddygaeth Baylor ar y rhaglen gyffrous hon. Drwy ein Partneriaeth Strategol â Texas, rydym wedi meithrin cysylltiadau ymchwil cryf â'r Coleg dros nifer o flynyddoedd, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am gynnig cyfle i'n myfyrwyr weithio ar brosiectau arloesol, gan ddefnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf yng nghanolfan feddygol fwyaf y byd."

Rhagor o wybodaeth am Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Partneriaeth Prifysgol Abertawe a Texas