Disgyblion o Ysgol St Illtud yn Helpu i lanhau traeth Bae Bracelet

Ymunodd disgyblion o Ysgol Gatholig St Illtud â Chynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion (S4) Prifysgol Abertawe, Oriel Science a gwirfoddolwyr o'r Gymdeithas Cadwraeth Forol i gymryd rhan yn ymgyrch glanhau traethau Cymru Cadwch Gymru'n daclus ym Mae Bracelet ger y Mwmbwls - a chasglon nhw dros 4 kg o sbwriel o'r traeth.

St Illtyd's School help with beach clean

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyda menig a chodwyr sbwriel, chwiliodd y disgyblion blynyddoedd 5 a 6, y staff a'r gwirfoddolwyr y bae bach creigiog am blastig, sbwriel a gwastraff, gan gasglu caeadau potel, bonion sigaréts, gwifrau pysgota a rhan o beiriant torri gwair hyd yn oed.

Meddai'r Athro Mary Gagen o'r Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion:  "Roedden ni wrth ein boddau'n gallu cefnogi ymgyrch Glanhau Traethau Cymru ar gyfer yr ymgyrch fawr Glanhau ac Arolygu Traethau Prydain heddiw. Mae pobl ifanc yn fwy ymwybodol nag erioed o lygredd plastig - maen nhw'n ei gasáu ac maen nhw'n fodlon dod allan, torchi llewys a gweithio'n galed i lanhau traeth lleol.

"Beth sy'n wych am yr Arolwg Glanhau Traethau yw bod y myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd gweithgar hyn hefyd yn cyfrannu data gwyddonol at arolwg cenedlaethol y Gymdeithas Cadwraeth Forol wrth lanhau'r traeth. Gwnaeth pawb nodyn ofalus o bob peth a godwyd, ble daethpwyd o hyd iddo a faint ohono oedd. Mae'r wybodaeth honno'n cael ei chynnwys mewn arolwg cenedlaethol, fel y gallwn fonitro'r math o sbwriel sydd ar ein traethau a gwybod ble i ganolbwyntio ein hymdrechion i'w leihau.

"Mae lleihau llygredd yn fwy na glanhau ar ôl llif, mae angen sychu'r ffynhonnell hefyd, felly mae angen y data cefndir hwn i wneud hynny. Mae’n enghraifft wych o wyddoniaeth dinasyddion!”

Meddai Damian Dalton, athro o Ysgol St Illtud: "Mae wedi bod yn ddiwrnod addysgol a oedd hefyd yn llawn gwybodaeth a hwyl gyda S4 ac Oriel Science. Roedd y gwyddonwyr o'r Brifysgol yn gwybod sut i ennyn diddordeb a llwyddon nhw i wneud ailgylchu ac amddiffyn yr amgylchedd yn rhywbeth byw.”

Beach clean at Bracelet Bay Meddai Sophie, un o ddisgyblion Blwyddyn 5 o Ysgol St Illtud: "Cawson ni ddiwrnod hyfryd a dysgon ni lawer am bwysigrwydd ailgylchu a'r niwed mae sbwriel yn gallu ei wneud i'n traethau, y bywyd gwyllt a'r cefnforoedd.

Meddai Mary Matthews, un o'r gwirfoddolwyr: "Am ffordd wych o dreulio prynhawn, yn gwybod eich bod yn chwarae rhan fach wrth ddatrys problem fawr iawn. Dwi wedi teithio i sawl rhan o'r byd lle mae llygredd plastig yn broblem, felly fyddwn i ddim yn hoffi gweld traethau Gŵyr yn wynebu problemau tebyg yn y dyfodol.

"Mae ymweliad â thraeth hefyd yn gyfle pwysig i fyfyrwyr ifanc ddysgu am ein hamgylchedd arfordirol hyfryd. Ymunodd aelodau tîm S4 â disgyblion Ysgol St Illtud i wneud archwiliad cyflym o’r pyllau glan môr sydd ym mhob man yn y bae, gan ddarganfod crancod, gwichiaid moch a draenogiaid môr a amlygodd ymhellach y rhywogaethau bywyd arfordirol helaeth y mae sbwriel yn effeithio arnynt."