Astudiaeth newydd yn datgelu sut y gall cofnodion iechyd electronig wella dilyniant mewn perthynas â threialon clinigol

Mae astudiaeth newydd gan academyddion o Brifysgol Abertawe wedi nodi y gall y Banc Data Cysylltu Gwybodaeth Ddienw’n Ddiogel (SAIL) ddarparu dull syml a chost-effeithiol ar gyfer dilyniant ar ôl cwblhau hap dreialon rheoledig (RCTau).

Cyhoeddwyd yr astudiaeth Long term extension of a randomised controlled trial of probiotics using electronic health records a arweiniwyd gan ymchwilwyr yn yr Ysgol Feddygol a Choleg  y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe yn Scientific Reports.

Dengys y canfyddiadau botensial defnyddio cofnodion iechyd electronig dienw a gesglir yn rheolaidd, megis y rhai sydd wedi'u cysylltu yn SAIL, er mwyn cael canlyniadau treialon mwy cyflawn. Dangosodd y canlyniadau y gall SAIL helpu i ddilyn trywydd cyfranogwyr treialon, gan fonitro ymyriadau meddygol a chanlyniadau iechyd ar sail hirdymor, a chan gynnig  gwybodaeth newydd am iechyd y boblogaeth. 

Yn nodweddiadol, cynhelir RCTau am gyfnod cymharol fyr, ac o ganlyniad i gostau ac adnoddau, mae cyfleoedd cyfyngedig i'w hail-gynnal neu i'w hymestyn sy'n golygu nad oes modd archwilio effeithiau triniaethau y tu hwnt i gyfnod yr astudiaeth, fel arfer 1-2 flynedd.   

Gyda chysyniad cleifion, gall dadansoddwyr data baru cleifion â'u cofnodion a chyrchu data yn gyflym.  O ganlyniad, mae cost camau dilynol gan ddefnyddio data rheolaidd yn gymharol fach ac nid yw'n cynyddu wrth i nifer y cyfranogwyr gynyddu. 

Yr Astudiaeth

Archwiliodd yr RCT gwreiddiol effaith cymryd profiotigau yn ystod beichiogrwydd ar asthma ac ecsema ymhlith plant mewn grŵp o blant pan oeddent yn chwe mis oed ac yna pan oeddent yn 2 flwydd oed.  

Meddai'r Athro Sue Jordan o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe a arweiniodd yr astudiaeth: "Yn yr astudiaeth hon trafodwyd dichonoldeb ac effeithiolrwydd dilyniant electronig, gan ei gymharu â dilyniant treialon traddodiadol. Cawsom wybodaeth newydd gan ganlyniadau a gofnodwyd yn electronig 3 blynedd ar ôl diwedd y treial, ac yna bu modd i ni nodi'r gwahaniaethau rhwng data'r treialon a’r data electronig."

Mae defnyddio cronfeydd data electronig mewn treialon clinigol wedi'i alw’n un o'r prif fanteision sy'n gysylltiedig â system cofnodion iechyd electronig ledled y wlad. Fodd bynnag, ychydig iawn o astudiaethau sydd wedi dangos y budd hwn, neu sydd wedi asesu'n ffurfiol y berthynas rhwng data treialon traddodiadol a chronfeydd data cofnodion iechyd electronig."

Canfyddiadau allweddol yr ymchwil 

  • Drwy ddefnyddio SAIL, gwelwyd gwelliant wrth gadw plant o grwpiau economaidd-gymdeithasol is, a helpodd wrth leihau tuedd o ran gwirfoddolwyr.
  • Roedd canlyniadau o'r dilyniant electronig yn fwy dibynadwy oherwydd risg is o duedd, annibynadwyaeth neu anghywirdeb wrth adalw cyfranogwyr.
  • Cafwyd gwybodaeth newydd o’r dilyniant electronig pum mlynedd, yn enwedig ar gyfer asthma, sydd fel rheol yn ymddangos ar ôl dwy flwydd oed.
  • Ar gyfer dilyniant electronig pum mlynedd, roedd cadw cyfranogwyr yn uchel o hyd ac yn rhydd o duedd o ran statws economaidd-gymdeithasol.
  • Byddai estyn y treial yn y dyfodol yn rhwydd.

SAIL

Mae dilyn cyfranogwyr treialon ar gronfeydd data gofal iechyd electronig dienw cyffredinol megis SAIL yn cynnig potensial gwych ar gyfer uchafu effeithiolrwydd economaidd treialon ac yn caniatáu mynediad at ystod lawnach o wybodaeth iechyd.

Mae Athro Cyswllt SAIL, Kerina Jones, yn arweinydd academaidd ar gyfer llywodraethu data ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Dywedodd: "System cysylltu data o safon fyd-eang sy'n gwarchod preifatrwydd yw SAIL ac mae'n cyfuno data iechyd a gesglir yn rheolaidd mewn modd diogel.

Caiff SAIL ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n sicrhau bod data iechyd am bobl ar gael at ddibenion ymchwil dilys mewn achosion lle mae potensial i’r data hwnnw fod o fudd yn unig.  Gan fod SAIL yn dileu hunaniaethau cyfranogwyr i warchod eu preifatrwydd ac yn dal data dienw yn unig, mae'r ymchwilwyr yn gwneud eu gwaith heb wybod hunaniaethau'r unigolion.“

Meddai'r Athro Jordan: "Mae nifer y cyfranogwyr sy'n gwirfoddoli ar gyfer RCTau yn gostwng, yn enwedig ymhlith y rhai dan yr anfantais economaidd fwyaf.  Mae data treialon yn agored i gamddeall holiaduron neu ddiffiniadau o salwch."

Meddai'r Athro Michael Gravenor, a arweiniodd y gwaith o ddadansoddi data ar gyfer yr astudiaeth: “Mae'r canlyniadau hyn yn arwain i ni gredu bod gan ddefnyddio cofnodion iechyd electronig fuddion mewn perthynas â monitro ymyriadau cymhleth cost-effeithiol a hirdymor a allai gael effaith gadarnhaol ar ddylunio treialon clinigol yn y dyfodol."