Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn ymweld â'r Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO)

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams â Champws Parc Singleton Prifysgol Abertawe heddiw (dydd Iau 18 Mai) i gwrdd â staff, myfyrwyr a graddedigion o'r Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO).

Canolbwyntiodd yr ymweliad ar gyfleoedd dysgu hyblyg y Brifysgol i oedolion ar draws rhanbarth de-orllewin Cymru a gyflenwir gan AABO. Ceir ystod o gyfleoedd, o ddarlithoedd unigol a sesiynau blasu i Dystysgrifau Addysg Uwch, Diplomau a chyrsiau gradd BA rhan-amser sydd ag ymrwymiad cadarn i ehangu mynediad i Addysg Uwch.

Kirsty Williams DACE visitCyfarfu'r Ysgrifennydd Addysg ag uwch swyddogion gan gynnwys Is-ganghellor y Brifysgol Martin Stringer; Athro Emeritws Hywel Francis, cyn bennaeth AABO a chyn Aelod Seneddol dros Aberafan; aelodau staff a myfyrwyr presennol, yn ogystal â graddedigion o'r Adran sydd wedi'i lleoli yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. 

Dysgodd yr Ysgrifennydd Addysg am sut mae AABO yn cefnogi rhyw 2,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn ar gyrsiau a leolir ar draws ardal ddaearyddol eang a nifer o'i chyrsiau wedi'u cynnal mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf gan gynnwys yng Nghanolfan Phoenix, Townhill; Canolfan Adnoddau Cymunedol Forge Fach, Clydach; Canolfan Y Bont, Pontarddulais; Gweithdy DOVE, Banwen; Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd; YMCA Castell Nedd; YMCA Port Talbot; a Chanolfan Bloomfield, Arberth.

Meddai'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: "Mae addysg barhaus fel oedolyn yn cael effaith ar nifer o agweddau bywyd. Mae'r byd rydym yn byw ac yn gweithio ynddo yn newid drwy'r amser: mae datblygiadau ym maes technoleg, newidiadau cymdeithasol a'r diwylliant gwaith oll yn effeithio ar y ffordd rydym yn byw ac yn gweithio.  Nid oes yn rhaid i ddysgu oedolion gyfeirio at ddatblygu proffesiynol parhaus yn unig, mae dysgu sgiliau a diddordebau newydd y tu allan i gylch gorchwyl y gwaith hefyd yn cynnig manteision enfawr. Mae dysgu hobïau, sgiliau a diddordebau datblygu personol newydd yn arwain at fagu hyder, gwella iechyd meddwl a gweithiwr hapusach yn y gweithlu. Boed yw rhywun yn hunangyflogedig, mewn cyflogaeth, rhwng swyddi neu'n rhan o'r byd addysg, mae dysgu oedolion mor fuddiol."

Meddai'r Is-ganghellor, Martin Stringer: "Roeddem unwaith eto yn falch o groesawu'r Ysgrifennydd Addysg i Brifysgol Abertawe ac ar yr achlysur hwn i gwrdd â'n cydweithwyr yn AABO i drafod eu hystod eang o raglenni addysg oedolion ar draws Abertawe ac yng nghymunedau de-orllewin Cymru."

Kirsty Williams DACE visit 2Meddai Stepheni Kays, graddedig AABO a Myfyriwr Ôl-raddedig presennol ym Mhrifysgol Abertawe a gyfarfu â'r Ysgrifennydd Cabinet yn ystod yr ymweliad: "Mae AABO yn creu cyfleoedd i bobl fel fi na fyddant fel arfer wedi dewis dychwelyd i addysg. Rwy'n enghraifft o sut mae AABO yn gweithio mewn cymunedau i wneud Addysg Uwch yn hygyrch i bawb.

"Dechreuais fy Nhystysgrif Sylfaen yn y Dyniaethau mewn lleoliad cymunedol yn Abertawe ac ar ôl hynny cofrestrais ar gwrs Gradd yn y Dyniaethau rhan-amser AABO. Erbyn hyn rwy'n astudio ar gwrs gradd Meistr mewn Datblygiad a Hawliau Dynol yn Abertawe. Wrth ochr fy astudiaethau, rwy'n gweithio i Ddinas Noddfa Abertawe fel Swyddog Integreiddio sef rôl fy mod yn wirioneddol yn ei mwynhau."