Prifysgol Abertawe yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Arian Siarter Athena SWAN

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei chydnabod yn ffurfiol fel y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill gwobr Arian Siarter Athena SWAN ar lefel prifysgol am ei hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y rownd adolygu ddiweddaraf gan yr Uned Her Cydraddoldeb.

Prifysgol Abertawe yw'r unig brifysgol neu sefydliad addysg uwch yng Nghymru i dderbyn y wobr arian ar gyfer sefydliad yn y rownd ddiweddaraf hon.

Mae Siarter Athena SWAN yr Uned Her Cydraddoldeb yn rhaglen genedlaethol lwyddiannus iawn. Mae wedi tyfu o fod â 10 aelod o blith prifysgolion y DU pan gafodd ei sefydlu yn 2005, i 146 o aelodau o blith prifysgolion a sefydliadau ymchwil y DU, gan gydnabod ymrwymiad sefydliadau ac adrannau i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau rhwng y rhywiau mewn addysg uwch ac ymchwil. Mae'r siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ehangach, nid yn unig i ddileu'r rhwystrau sy'n effeithio ar fenywod.

Athena SWAN Silver 2017O'r 143 o sefydliadau addysg uwch sy'n aelodau'r siarter, Abertawe yw'r unfed ar bymtheg i dderbyn y wobr arian.  Enillodd y Brifysgol ei gwobr efydd gyntaf fel sefydliad yn 2009 a llwyddodd i adnewyddu'r wobr hon yn 2013. Mae'r wobr arian hon i'r sefydliad yn cydnabod hanes sylweddol o gyflawni, gweithgarwch ac effaith, ac mae'n ychwanegu at y casgliad o wobrau efydd sydd gennym ar gyfer pob pwnc STEM, a'r gwobrau arian ar gyfer yr Ysgol Feddygaeth a Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Meddai’r Athro Hilary Lappin-Scott, uwch ddirprwy is-ganghellor a phencampwr Athena SWAN: “Mae hyn yn newyddion gwych! Rydym wedi gweithio'n hynod galed i gynyddu amrywiaeth a chynwysoldeb yn sylweddol ar bob lefel. Bydd ein hymdrechion o hyn allan yn canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn parhau i wneud cynnydd. Hoffwn ddiolch i'r Athro Joy Merrell, a arweiniodd gais y Brifysgol, Tîm Hunanasesu’r Brifysgol a phob aelod staff. Eu hymdrechion parhaus nhw sydd wedi sicrhau ein gwelliant, o ganlyniad i'n mentrau 'defnyddio ein holl ddoniau'”.

Meddai Raymond Ciborowski, Cofrestrydd a chadeirydd Pwyllgor Cydraddoldeb y Brifysgol: "Rwyf wrth fy modd bod y Brifysgol wedi cael ei chydnabod yn genedlaethol am hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.  Rydym yn dathlu'r cyflawniadau a wnaed eisoes a byddwn yn parhau â'n hymdrechion i sicrhau tegwch mewn meysydd megis y bwlch tâl rhwng y rhywiau ac amrywiaeth wrth benodi i uwch swyddi ar draws y Brifysgol.

“Wrth i ni edrych ymlaen at ddathlu ein canmlwyddiant yn 2020, mae'r wobr hon yn dangos ein huchelgais parhaus y bydd Prifysgol Abertawe yn darparu amgylchedd cynhwysol a chefnogol sy'n ategu ein hymrwymiad i wella amrywiaeth ac yn galluogi staff a myfyrwyr i wireddu eu potensial."

Mae'r rhestr lawn o enillwyr i'w gweld ar wefan yr Uned Her Cydraddoldeb.