Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

Mae Prifysgol Abertawe yn edrych ymlaen at wythnos brysur yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn rhwng 5-12 Awst.

Mae cyfraniad yr Athro Hywel Teifi Edwards i fywyd Cymru yn cael ei ddathlu ar blât unigryw fydd yn cael ei dadoruchddio yn nerbyniad Prifysgol Abertawe ar ddydd Iau’r Eisteddfod.

Cafodd Lowri Davies, enillydd y Fedal Aur mewn Crefft a Dylunio yn 2009, ei chomisiynu i greu’r platiau i godi arian at Gronfa Goffa Hywel Teifi.

Mae Lowri wedi cyfuno geiriau, tirwedd a delwedd er mwyn cyfleu ei theyrnged i’r diweddar Hywel Teifi ac yn cynnwys englyn gan yr Athro Brifardd Alan Llwyd i Academi Hywel Teifi:

Athrofa ein gwrthryfel, mae’r Gymraeg

     mor wâr, mor ddiogel

ynddi hi, hyd oni ddêl

drwy’r wlad ddyhead Hywel.

Meddai Lowri Davies am ei dyluniad, “Braint yw cael fy ngwahodd i gynllunio a chreu plât ar gyfer y gronfa.  Mae'r englyn yn amgylchynu portread o Hywel Teifi, sydd ei hun wedi ei fframio gan batrwm llinell aber afon Arth, ac aber afon Tawe. Mae'r lliw yn adlewyrchu y lliw a ddefnyddir gan yr Academi.”

Cynhyrchwyd 150 yn unig o’r platiau, ac fe fyddant yn gwerthu am £75 yr un gyda’r elw yn mynd i Gronfa Goffa Hywel Teifi sy’n cefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe gyda’u hastudiaethau cyfrwng Cymraeg gan sicrhau cyfleoedd iddynt gyfoethogi eu profiadau a’u gyrfaoedd.

Cynhelir y derbyniad ar gyfer cyn-fyfyrwyr, staff a chyfeillion Prifysgol Abertawe ym mwyty Platiad am 12pm, yn dilyn Darlith Goffa Hywel Teifi fydd yn cael ei thraddodi gan Dr Simon Brooks o Academi Morgan y Brifysgol. Testun y ddarlith eleni yw ‘Chwilio am Dir Newydd: Gwrthsafiad yn Oes Hiliaeth a Ffasgaeth' ac fe’i cynhelir yn y Babell Lên ddydd Iau 10 Awst am 10.45am.

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Yn ystod yr wythnos, mi fydd cyfle i ymwelwyr stondin y Brifysgol gymryd rhan mewn gweithdy barddoni arbennig dan arweiniad y Prifardd a’r Cyn-fardd Plant Cenedlaethol, Aneirin Karadog, sydd hefyd yn fyfyriwr ymchwil yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe Bydd Aneirin ar breswyliad ar stondin Prifysgol Abertawe gan lunio cerddi wedi eu hysbrydoli gan Abertawe, y ddinas, y bae, y tirlun a’r bobl, a fydd yn cael eu trydar yn ystod yr wythnos. Bydd hefyd yn cynnal gweithdai barddoniaeth i gan ysbrydoli pobl ifanc i greu a pherfformio cerddi dan ei arweiniad hwyliog. Noddir y gweithdai barddoni gan Lenyddiaeth Cymru.

Mi fydd aelodau o’n tîm ymgysylltu wrth law drwy’r wythnos i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan bobl ifanc am eu dewisiadau ar ôl arholiadau Lefel A, ac mi fyddant yn cynnig cyngor ar y broses o ymgeisio i’r brifysgol, ac am y broses glirio ac addasu.

Bydd yr Athro M. Wynn Thomas o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn traddodi beirniadaeth y Goron brynhawn Llun, ac yn edrych ar fywyd , gwaith a chyfraniad y llenor Emyr Humphreys yn y Babell Lên am 10.45am ddydd Llun, 7 Awst.

Ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am 4pm ddydd Llun, 7 Awst, yr Athro Gwynedd Parry o Adran y Gymraeg fydd yn traddodi Darlith Barn, a hynny ar y teitl ‘Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Deddf Iaith 1967, a’r gwaddol heddiw’.

Ddydd Mercher, byddwn yn dathlu llwyddiant ein myfyriwr ôl-radd, Lauren Evans, ar gipio Gwobr Merêd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gyfraniad i fywyd a diwylliant Cymraeg prifysgol sydd y tu hwnt i astudiaethau academaidd. Cynhelir y dathliad ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am 4pm.

Mi fydd ein stondin wedi’i lleoli rhwng Caffi Maes B a’r Pentref Bwyd rhwng 5-12 Awst 2017, felly cofiwch alw heibio i’n gweld!