Prifysgol Abertawe'n cyflawni ei safle gorau erioed yn nhablau cynghrair y DU

Mae Canllaw Prifysgolion Da The Times a The Sunday Times, a gyhoeddir ddydd Sul yr wythnos hon, yn dangos bod Prifysgol Abertawe wedi symud i fyny wyth safle arall i'r 36ain safle yn y tablau cynghrair eleni, y safle gorau erioed i Abertawe mewn tabl cynghrair yn y DU.

Mae Abertawe'n parhau i wneud cynnydd da ar ôl ei pherfformiad cryf yn y tablau cynghrair y llynedd pan enillodd deitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru 2017, y tro cyntaf i'r teitl hwn cael ei ddyfarnu.

  • Mae Prifysgol Abertawe ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion ac mae ymhell o fewn yr 20 sefydliad gorau'n genedlaethol yn y categori hwn. Mae pedwar o bob pum myfyriwr graddedig yn sicrhau swyddi proffesiynol neu'n mynd ymlaen i raglenni astudio pellach. Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn darparu interniaethau ar gyfer myfyrwyr ac yn cydlynu amrywiaeth o weithgareddau cymorth gyrfaoedd.
  • Mae nifer y ceisiadau a'r cofrestriadau yn uwch nag erioed, ac mae nifer y myfyrwyr sy'n dechrau graddau yn Abertawe wedi cynyddu bron 70% ers 2012.

Croesawyd y canlyniadau gan yr Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor: "Rwy'n hynod falch o weld bod ein canlyniad o ran rhagolygon graddedigion ymhlith y rhai gorau yn y DU unwaith eto ac ar y brig yng Nghymru. Mae'r canlyniad hwn yn rhoi hyder i'n myfyrwyr a darpar fyfyrwyr y bydd y Brifysgol yn eu cefnogi i gyflawni canlyniadau gwych ar ôl graddio. Rydym yn ymdrechu i ddarparu lleoliadau gwaith a galluogi ein myfyrwyr i feithrin yr wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu'n raddedigion byd-eang sy'n gallu sicrhau swyddi ar lefel raddedig chwe mis ar ôl graddio. Rydym wedi dangos yn glir dros amser bod hwn yn un o'n cryfderau allweddol ac yn rhywbeth rydym yn ei wneud yn eithriadol o dda.

The Sunday Times Good University Guide 2018 logo "Mae'r canlyniadau yn nhabl cynghrair The Times yn goron ar flwyddyn lwyddiannus iawn i Brifysgol Abertawe, pan welwyd nifer o uchafbwyntiau, yn eu plith: dyfarniad arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cyntaf; gwobr arian Athena SWAN arall; a'n safle uchaf erioed ymysg y 300 o sefydliadau gorau yn y tablau uchel eu parch, World University Rankings 2018. Rydym bellach yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau sy'n cyflawni safonau rhyngwladol, gan gydnabod unwaith eto ansawdd yr addysgu a'r ymchwil a gynigir ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r cyflawniadau hyn yn seiliedig ar ymroddiad a gwaith caled ein holl staff, a dylem ymfalchïo yn llwyddiant a thwf y Brifysgol yn ystod y blynyddoedd diweddar."

Canllawiau The Times a The Sunday Times yw'r canllawiau mwyaf cynhwysfawr i addysg uwch ym Mhrydain. Maent yn cynnwys proffiliau 131 o brifysgolion a thablau diffiniol o brifysgolion yn y DU. Mae'r tabl cynghrair yn seiliedig ar naw dangosydd, gan gynnwys boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a'u profiad ehangach fel myfyrwyr; ansawdd ymchwil; rhagolygon graddedigion; cymwysterau mynediad myfyrwyr newydd; canlyniadau gradd a gyflawnwyd; cymarebau myfyrwyr/staff; gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau a chyfraddau cwblhau graddau.

Mae safle diweddaraf Prifysgol Abertawe'n adlewyrchu rhaglen uchelgeisiol y Brifysgol i ddatblygu'r campysau, sy'n cynnwys prosiect gwerth £60m i weddnewid Campws Parc Singleton, dwy flynedd yn unig ar ôl agor campws ysblennydd newydd gwerth £450m yn y Bae ym mis Medi 2015. Disgwylir i gam nesaf datblygu Campws y Bae gael ei gwblhau yn 2018. Mae'n cynnwys Ffowndri Gyfrifiadol gwerth £31m sydd â'r nod o droi Abertawe a'r rhanbarth yn gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadol.

Cydnabyddir cyflawniad rhagorol y Brifysgol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 hefyd, pan aseswyd bod pedair rhan o bump o'r gwaith a gyflwynwyd yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol, gydag Iechyd, Saesneg a phynciau Peirianneg cyffredinol yn rhagori.

Yn gynharach y mis hwn, cyflawnodd Prifysgol Abertawe ei safle gorau erioed hefyd yn Nhablau Prifysgolion y Byd Times Higher Education 2018 - y rhestr ddiffiniol o'r sefydliadau gorau yn y byd. Mae'r Brifysgol bellach wedi'i rhestru ymysg y 300 o sefydliadau elit gorau ledled y byd ac yn y 35ain safle o 90 o sefydliadau yn y DU.