Nod treialon clinigol 2018 ar gyfer pwmp cenhedlaeth nesaf i drin methiant cronig y galon

Mae’r pwmp gwaed cenhedlaeth nesaf cyntaf ar gyfer trin methiant cronig y galon yn y DU wrthi’n cael ei ddatblygu gan Calon Cardio-Technology Ltd. a leolir ym Mhrifysgol Abertawe. Bwriedir dechrau treialon clinigol yn hwyr yn 2018 gyda’r nod o gyflwyno’r pwmp yn llawn ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Cewch weld adroddiad BBC Cymru Ar-lein ar yr ymchwil arloesol hon yma.

Mae Calon Cardio, a leolir yn Sefydliad Gwyddor Bywyd 2 yr Ysgol Feddygol, wrthi’n datblygu’r pympiau gwaed bychain sy’n fewnblanadwy ac yn fforddiadwy - ac a adwaenir yn gyffredin fel dyfeisiau cymorth fentriglaidd, neu VADau – i drin methiant cronig y galon, sy’n broblem sylweddol sy’n cynyddu’n gyflym yn fyd-eang. Enw’r pwmp y mae Calon Cardio wrthi’n ei ddatblygu yw MiniVAD.

Calon Cardio image 1Mae methiant cronig y galon yn gyflwr meddygol difrifol, sydd yn aml yn gyflwr angheuol sy’n digwydd pan na all y galon bwmpio gwaed digonol i ddiwallu anghenion y corff. Dywed Calon Cardio ei fod yn effeithio ar oddeutu 20 miliwn o bobl ar hyn o bryd yn y byd datblygedig ac mae nifer y dioddefwyr yn cynyddu’n gyflym.   

Yn draddodiadol defnyddiwyd therapïau cardiaidd a rheolaeth feddygol i ymestyn goroesiad cleifion a gwella eu hansawdd bywyd. Fodd bynnag, nid yw’r therapïau hyn yn hollol lwyddiannus a bydd llawer o gleifion yn symud ymlaen i ddioddef methiant datblygedig y galon, sydd â phrognosis terfynol ac ansawdd bywyd o safon isel iawn.

Tan yn ddiweddar, trawsblaniadau calon oedd yr unig driniaeth lwyddiannus ar gyfer methiant datblygedig y galon, ond mae’r cyflenwad cyfyngedig iawn o galonnau gan roddwyr yn golygu bod trawsblaniadau ar gael i ychydig iawn o gleifion ffodus.    

Mae pympiau gwaed cenhedlaeth cynnar yn arbennig o ddrud ac oherwydd eu maint mawr, mae angen llawdriniaeth mewnwthiol iawn. Dros amser, mae effaith niweidiol y pympiau hyn ar waed wedi dod i’r amlwg gyda thystiolaeth o hemolysis, torri neu ddinistrio celloedd gwaed coch; nifer sylweddol o achosion lle mae thrombws wedi ffurfio, (clot gwaed yn ffurfio mewn llestr gwaed), a chyflyrau meddygol anffafriol o ganlyniad i’r therapi.

Caiff pwmp MiniVAD Calon Cardio ei fewnblannu yn y galon sy’n methu. Caiff ei yrru gan fotor trydanol wedi’i fewnblannu a’i bweru gan bac batri wedi’i wisgo gan y defnyddiwr. Prif nod y pwmp, a ddylai bara oddeutu 10 mlynedd, yw rheoli’r gwaed yn well er mwyn lleihau’r effeithiau niweidiol hyn.   

Meddai Stuart McConchie, prif swyddog gweithredol Calon Cardio ac arbenigwr blaenllaw ym maes datblygu VADau a gweithdrefnau cardiofasgwlaidd ymyriadol, mai hwn yw’r pwmp mwyaf datblygedig o’i fath. 

"Mae’r pwmp hwn i grŵp o bobl sâl iawn ac mae miliynau ohonynt yn y byd, a channoedd o filoedd yn y Deyrnas Unedig," meddai Mr McConchie.

"Dyma’r pwmp Prydeinig cyntaf i’w greu at y diben hwn: i drin gwaed sy’n llifo trwy’r pwmp yn dyner iawn ac i beidio â gwneud unrhyw niwed i’r gwaed.

Calon Cardio image 2"Adeiladwyd pympiau eraill sy’n achosi rhywfaint o niwed i’r gwaed ac, o ganlyniad, mae cleifion yn profi canlyniadau anffafriol sy’n lleihau effaith y mewnblaniad a’r driniaeth.

"Mae dibynadwyedd y pympiau hyn wedi’i sefydlu ers sawl blwyddyn ond mae trin y gwaed yn broblem. Os ydynt yn chwalu’r celloedd gwaed coch neu’r celloedd gwaed gwyn neu’n niweidio proteinau, yna mae hynny’n cael effeithiau negyddol."

Ychwanegodd: "Os gallwn ddangos ein bod wedi lleihau’r digwyddiadau anffafriol, yna mae gennych rywbeth sy’n llawer mwy anghofiadwy sy’n cael ei roi yn y corff.

"Nid oes angen i gleifion fynd yn ôl i’r ysbyty i gywiro unrhyw ddigwyddiadau anffafriol, felly mae’r budd o safbwynt cost yn mynd yn sylweddol.

"Golyga hynny fod y GIG, er enghraifft, neu ddarparwr gofal iechyd mewn gwledydd eraill megis yr Unol Daleithiau, yn gorfod gwario llai ar drin y claf sydd â dyfais cymorth fentriglaidd ac mae hynny hefyd o fudd i gymdeithas."

Am ragor o wybodaeth am Calon Cardio ewch i’r wefan yma