Myfyriwr o Brifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Merêd

Lauren Evans, myfyriwr ôl-radd o Brifysgol Abertawe, yw enillydd Gwobr Merêd eleni - gwobr genedlaethol sy’n cael ei dyfarnu’n flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r wobr er cof am y Dr Meredydd Evans ac yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol ac yn ehangach.

Cafodd Lauren Evans, sy’n 23 mlwydd oed ac yn dod o Lansawel ger Castell-nedd, ei dewis uwchlaw myfyrwyr ar hyd a lled prifysgolion Cymru ac mae wrth ei bodd yn gweld ei chyfraniad i fywyd diwylliannol a chymdeithasol y Brifysgol a’r gymuned ehangach yn cael ei ddathlu ar lefel genedlaethol. 

Dechreuodd Lauren ym Mhrifysgol Abertawe gydag ychydig o allu yn yr iaith Gymraeg yn 2012 ond trwy lawer o waith caled ac ymroddiad, graddiodd â BA dosbarth cyntaf yn y Gymraeg y llynedd. Ar hyn o bryd, mae’n cwblhau cwrs ymchwil ôl-raddedig ym maes y stori fer Gymraeg yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe.

600 x 600

Yn ystod ei chyfnod yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, mae Lauren wedi: cael ei hethol yn Swyddog yr Iaith Gymraeg yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe; gweithredu fel Llywydd Fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; gweithio fel llysgennad ar gyfer adran Ymgyrraedd yn Ehangach y Brifysgol; gwirfoddoli i hyrwyddo a marchnata darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol; trefnu dathliadau Gŵyl Ddewi’r Brifysgol, a threfnu digwyddiadau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr.

Yn ogystal â chwblhau ei chwrs Meistr, mae Lauren yn gweithio fel Swyddog Datblygu Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg a Chlybiau Gwawr y De, a chydlynydd yng Nghanolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd ar hyn o bryd.

Wrth dderbyn y Wobr, meddai Lauren: “Mae’n fraint enfawr cael gwybod fy mod i wedi ennill y Wobr arbennig hon er cof am Merêd, un o gewri’r genedl. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn cymaint o gyfleoedd i gyfrannu i fywyd a diwylliant Cymraeg o fewn y Brifysgol ac yn ehangach yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rwyf mor ddiolchgar i’m cyd-fyfyrwyr, a staff Academi Hywel Teifi yn bennaf, am eu holl gefnogaeth. Hoffwn i ddiolch iddyn nhw i gyd!”

Ychwanegodd Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: “Ni chafodd Prifysgol Abertawe erioed well morwyn na llysgennad ar ran y Gymraeg o blith ei myfyrwyr, ac erbyn hyn, y mae Cwm Tawe a Chwm Nedd a’r de-orllewin yn elwa’n sylweddol o frwdfrydedd a dycnwch Lauren Evans dros yr iaith. Rwy’n hynod o falch fod y Coleg Cymraeg wedi dewis cydnabod ei gwaith arbennig o fewn y sector addysg uwch a chymunedau Cymraeg y de-orllewin, ac fe’i llongyfarchaf yn gynnes iawn.”