Gynhaliwyd raglen ymchwil £2.3 Miliwn BHF Cymru gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe o Fis Ionawr

Bydd tîm ymchwil a ariennir gan Sefydliad y Galon Cymru o dan arweiniad Yr Athro BHF byd-enwog Alan Williams yn cael ei lleoli yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe o'r mis yma.

ILS2 ext1Wedi eu Trefnu yng 1af yn y DU am Amgylchedd Ymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, bydd Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle i Athro Williams a'i dîm i barhau â'u hymchwil digynsail yng Nghymru gyda £ 2.3 miliwn o fuddsoddiad gan BHF, ar ôl 10 blynedd lwyddiannus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bu BHF Athro Williams a'i dîm astudio rhythmau calon afreolaidd, neu arrhythmia y gellir eu hetifeddu, yn gysylltiedig â methiant y galon, a gall fod yn angheuol. Mae achos rhai rhythmau annormal y galon yn parhau i fod yn ddirgelwch ac nad yw bob meddyginiaeth cyfredol yn effeithiol ar gyfer pob un o'r cyflyrau hyn.

Rhythm y galon afreolaidd mwyaf cyffredin yw ffibriliad atrïaidd. Mae mwy na 65,000 o bobl yng Nghymru yn dioddef o ffibriliad atrïaidd a maent ymhlith a ddeg prif reswm pam y mae cleifion yn mynd i'r ysbyty.

Mae llawer o bobl yng Nghymru yn byw ag arhythmia heb dderbyn diagnosis sy'n dod o gyflwr ar y galon etifeddol sydd heb ei nodi. Gall cleifion gyda arhythmia fod mewn mwy o berygl o gael strôc a mae rhai mathau o arrhythmia yn achosi marwolaeth gardiaidd sydyn.

BHFCymru logoBu cyllid BHF yn galluogi'r tîm ymchwil, sydd bellach yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, i gynnal ymchwiliadau manwl sy'n sail i'r diffygion moleciwlaidd a all achosi rhythm y galon i syrthio allan o cydamseriad. Gyda'r wybodaeth hon, gallant ragfynegi pa feddyginiaethau fydd yn debygol o weithio orau yn erbyn y diffygion hyn a fydd yn galluogi triniaethau effeithiol a phersonol ar gyfer arhythmia brawychus a pheryglus.

Meddai'r BHF Athro Alan Williams: "Mae bod yn seiliedig ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi cyfle ar gyfer cydweithio amlddisgyblaethol rhagorol ac yn ein galluogi i sicrhau mewnbwn gan ymchwilwyr yn y gwyddorau ffisegol, gwyddonwyr cyfrifiadurol, mathemategwyr a pheirianwyr i'n helpu i adeiladu y darlun ehangach yn ein dealltwriaeth o rhythmau calon afreolaidd wrth astudio tarddiad y cyflyrau hyn. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio agos â chydweithwyr yn Ysgol Feddygol Abertawe a'r gyfadran ehangach y Brifysgol."

Dywedodd yr Athro Keith Lloyd, Deon a Phennaeth yr Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe: "Rwy'n ddiolchgar iawn i'r BHF am eu hyder mewn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe fel cartref ar gyfer ymchwil BHF yng Nghymru. Rydym yn rhannu cenhadaeth y BHF i ennill y frwydr yn erbyn clefyd y galon a byddwn yn helpu cyfieithu'r gwaith ymchwil y tîm i fudd-dal ar gyfer pobl Cymru a thu hwnt."

Meddai Ruth Coombs, Pennaeth Sefydliad y Galon yng Nghymru: "Rydym yn hynod falch o'r holl ymchwil yr ydym yn ariannu yng Nghymru – sydd dim ond yn bosib oherwydd y haelioni anhygoel ac ymroddiad a ddangoswyd gan ein cefnogwyr a gwirfoddolwyr. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gydag Alan a'i dîm ac i adeiladu perthynas agosach gyda Phrifysgol Abertawe yn ein brwydr ar gyfer pob curiad calon. Trwy fuddsoddi mewn ymchwil yng Nghymru heddiw, rydym yn gwneud profion a thriniaethau yfory ar gyfer cyflyrau ar y galon posibl."

ILS2 ext2Dywedodd yr Athro Syr Nilesh Samani, Cyfarwyddwr Meddygol y Sefydliad y Galon Prydeinig: "Fel gwlad sydd â lefelau uchel o glefyd cardiofasgwlaidd, mae BHF Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil cardiofasgwlaidd rhagorol yng Nghymru.

"Gyda gwaith arloesol BHF Athro Alan Williams a'i dîm yn awr a leolir yn Abertawe, byddwn yn cael buddsoddiad ymchwil sylweddol ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe. Rydym yn gobeithio y bydd y cynnydd yr ymchwil hwn, a bydd y wyddoniaeth a ariannwn yn y ddau Prifysgol sy'n arwain y byd yma, yn gwella ac arbed bywydau ar draws Cymru ac yn cael effaith y tu hwnt.

"Gyda chefnogaeth hael a gawn gan bobl Cymru ar gyfer ein cenhadaeth, mae'r BHF yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi rhaglenni ymchwil cardiofasgwlaidd gorau yn y byd ac ymchwilwyr o safon uchel mewn prifysgolion yng Nghymru am flynyddoedd i ddod. "

Cael gwybod sut a ariennir BHF ymchwil yn curo clefyd y galon yn bhf.org.uk/research.