Gwobr Arian Athena SWAN i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd i gydnabod ei welliant ym maes cydraddoldeb rhwng y rhywiau

Mae Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe wedi derbyn gwobr arian Athena SWAN gan yr Uned Her Cydraddoldeb i gydnabod ei ymrwymiad i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn addysg uwch.

Mae ennill y wobr yn golygu bod Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd 'yn cydnabod sylfaen gadarn ar gyfer dileu rhagfarn ar sail rhyw a datblygu diwylliant cynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl staff' yn ôl canllawiau Athena SWAN.

Athena SWAN Silver award logoSefydlwyd Siarter Athena SWAN yr Uned Her Cydraddoldeb yn 2005 er mwyn annog a chydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) mewn addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2015, ehangwyd y siarter i gydnabod gwaith yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith, mewn rolau proffesiynol a chefnogi, ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws. Mae'r siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ehangach, nid yn unig i ddileu'r rhwystrau sy'n effeithio ar fenywod.

Mae Siarter Athena SWAN yn berthnasol i fenywod (a dynion lle bo hynny'n briodol) mewn:

  • rolau academaidd ym meysydd STEMM, y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith
  • staff proffesiynol a chefnogi
  • staff a myfyrwyr traws

Yn y meysydd canlynol:

  • cynrychiolaeth
  • mynediad myfyrwyr i'r byd academaidd
  • eu taith drwy gerrig milltir gyrfaol
  • amgylchedd gweithio'r holl staff

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i hyrwyddo cyfartaledd rhwng y rhywiau ac mae wedi bod yn aelod balch o Siarter Athena SWAN ers 2008. Enillodd y Brifysgol wobr efydd yn 2009 a dyfarnwyd gwobr efydd arall iddi ym mis Ebrill  2013.

Meddai'r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd: Mae'r Coleg wrth ei fodd ei bod wedi ennill Gwobr Arian Athena SWAN i gydnabod ei ymrwymiad i gydraddoldeb rhwng y rhywiau a'i ymdrechion i sicrhau cynrychiolaeth briodol, datblygiad a llwyddiant ar gyfer ei holl staff. Mae'r wobr hon yn perthyn i holl staff y Coleg, ond rhaid talu teyrnged arbennig i ymroddiad ac ymrwymiad yr Athro Joy Merrell a'i thîm yn y Coleg i sicrhau bod egwyddorion sylfaenol cydraddoldeb rhwng y rhywiau'n cael lle canolog yn agendâu strategol a gweithredol y Coleg".

Ychwanegodd yr Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Ymchwil a Chydnabyddiaeth Allanol) a Chadeirydd Gr┼Áp Strategaeth Athena SWAN ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae'r wobr bwysig iawn hon i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dangos y gwelliant ym mherfformiad y Coleg o ran cydraddoldeb rhwng y rhywiau, a chynnydd parhaus y Brifysgol drwy gydnabyddiaeth allanol ar gyfer ein cyflawniad.

Mae ymuno â Siarter Athena SWAN yn helpu i greu newid cadarnhaol mewn sefydliad - fel y gallwn i gyd gyflawni ein potensial personol. Gobeithio bydd y ffaith bod Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi ennill gwobr arian Athena SWAN yn annog ac yn ysbrydoli ein hadrannau eraill i anelu'n uwch.