Gwaith yn dechrau ar Ffowndri Gyfrifiadurol newydd arloesol Cymru sy'n werth £31 miliwn

Mae gwaith wedi dechrau ar Gampws newydd £450 miliwn Prifysgol Abertawe yn y Bae i adeiladu canolfan enfawr, o'r radd flaenaf, a fydd yn gartref i ymchwil gwyddor gyfrifiadurol o safon fyd-eang. Bydd y datblygiad hwn yn denu ymchwilwyr, myfyrwyr a phartneriaid diwydiannol byd-eang i Gymru.

Computational Foundry‌Disgwylir i'r Ffowndri Gyfrifiadurol £31m, sy'n rhan o Goleg Gwyddoniaeth y Brifysgol, gael ei chwblhau yn ystod haf 2018.  Y datblygiad trawsnewidiol hwn, sy'n elwa o £17m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yw cam nesaf cynlluniau uchelgeisiol y Brifysgol i ehangu a datblygu cyfleusterau o safon fyd-eang fel rhan o'i strategaeth Datblygu'r Campws.

Croesawyd Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, i Gampws y Bae gan yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, am seremoni fer i nodi dechrau'r gwaith adeiladu.

Meddai Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: "Mae cynyddu galluoedd ymchwil a datblygu Cymru, sydd eisoes yn drawiadol, yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y llywodraeth hon; a bydd y cyfleuster newydd hwn, sy'n elwa o £17.1 miliwn o gronfeydd yr UE, yn ysgogi ymchwil i gyfrifiadureg ac yn helpu i wneud Cymru'n gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadurol a phartneriaid diwydiannol.

"Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd y cyfleuster cyfrifiadureg o'r radd flaenaf hwn hefyd yn helpu i ddenu ymchwilwyr blaenllaw i Gymru ac yn helpu i sefydlu Cymru fel un o arweinwyr y byd ym maes cyfrifiadureg ac arloesi.”

Meddai’r Athro Richard B Davies: "Bydd y Ffowndri Gyfrifiadurol yn ganolfan ymchwil o safon fyd-eang yng nghanol ein Campws ysblennydd yn y Bae, gan drawsnewid Abertawe a Chymru'n gyrchfannau byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadurol. Bydd hefyd yn darparu'r cyfleusterau addysgu o ansawdd uchel diweddaraf.

"Mae'r prosiect yn elfen allweddol o'r cynlluniau strategol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe, a bydd yn helpu i drawsnewid y rhanbarth yn gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadurol a chwmnïau TG.

"Rydym yn ddiolchgar am y cyllid rydym wedi'i dderbyn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect cyffrous hwn, ac mae'n bleser croesawu'r Gweinidog yma i nodi dechrau'r gwaith ar y Ffowndri. Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn arwydd o hyder yn uchelgais a chynlluniau Prifysgol Abertawe ar gyfer twf a datblygiad yn y dyfodol."

Mae rôl y Ffowndri Gyfrifiadurol wrth gynyddu gweithgareddau ymchwil eisoes wedi dechrau, a bydd yr adeilad newydd yn cynnig labordai ymchwil a datblygu, mannau ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr, cyfleusterau addysgu ac ymchwil arbenigol, yn ogystal â mannau rhwydweithio ac ysbrydoli.

Meddai Neal Stephens, Cyfarwyddwr Rheoli Willmot Dixon Construction, Cymru a'r Gorllewin: "Mae'n bleser mawr gennym ddechrau adeiladu'r Ffowndri Gyfrifiadurol. Gan ddefnyddio ein gwybodaeth ranbarthol, byddwn yn penodi cwmnïau lleol, gan gynnig cyflogaeth a phrentisiaethau i uchafu'r cyfleoedd a'r buddion sy'n deillio o'r prosiect hwn.

"Rydym yn edrych ymlaen at ddarparu cyfleuster addysgu ac ymchwil rhagorol a fydd o fudd i'r Brifysgol a Dinas-ranbarth Abertawe am genedlaethau i ddod."

Bydd yr adeilad pwrpasol yn cynnig cyfleusterau arbrofi, cyfarpar, a dyfeisiau a phrototeipiau o safon fyd-eang a fydd yn cyflymu arloesedd. Bydd hefyd yn darparu'r cyfleusterau addysgu o ansawdd uchel diweddaraf.

Bydd yr ehangu'n galluogi Coleg Gwyddoniaeth y Brifysgol i dyfu ac i gynnal ymchwil newydd, ystyrlon ac sy'n dwyn elw, ochr yn ochr â’r addysgu a’r gweithgarwch ymestyn allan presennol.