Ddim yn siŵr dros bwy i fwrw pleidlais ar 8 Mehefin?

Mae Oriel Science yn croesawu'n ôl y gweithdy sy'n archwilio ffyrdd o helpu i baru ymgeiswyr â phleidleiswyr cyn yr etholiad cyffredinol

Oriel science header

Mae pleidleisio mewn etholiad cyffredinol yn fater gweddol syml, ond beth sydd y tu ôl i'r weithred syml hon? Sut gallwn wybod i ba raddau mae ein pleidlais yn cynrychioli ein barn a'n buddiannau? Gyda system pleidiau sy'n fwyfwy rhanedig, gall fod yn anodd dod o hyd i blaid sy'n cydweddu â'n barn.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn gweithio gyda phleidleiswyr ac ymgeiswyr i lunio holiadur sy'n paru pleidleiswyr â'r ymgeiswyr sy'n cynrychioli eu barn orau. Mae tîm o Wyddonwyr Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys Dr  Matthew Wall, Andrew Stevens sy'n fyfyriwr ôl-raddedig, a thîm o fyfyrwyr israddedig, wedi llunio'r holiadur sydd ar gael yn www.whichcandidate.co.uk. Mae Dr Wall yn esbonio mai Rhaglen Cynghori Pleidleiswyr yw’r holiadur; "mae'r wefan yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i'r ymgeiswyr sy'n cydweddu orau â'u barn ar amrywiaeth o faterion."

Bydd gweithdy 'Gwyddor Bleidleisio Oriel yn treialu'r holiadur ac yn cynnig cyfle i gynnal trafodaethau am faterion gwleidyddol allweddol, wrth i'r etholiad cenedlaethol agosáu ar 8 Mehefin.

Mae Dr Wall yn esbonio: "Mae'r holiadur yn ffordd wych i bleidleiswyr ddysgu mwy am yr ymgeiswyr. Ond mae hefyd yn tynnu sylw'r ymgeiswyr at y materion sy'n bwysig i bleidleiswyr. Mewn byd lle gall personoliaethau ddominyddu gwleidyddiaeth, credwn fod hyn yn gam i'r cyfeiriad cywir. Ein hamcan, yn y pen draw, yw ysgogi trafodaethau, er mwyn helpu i greu cysylltiad rhwng pleidleiswyr a gwleidyddion. Gyda'r etholiad cyffredinol yn prysur nesáu, mae offer sy'n caniatáu i bleidleiswyr fyfyrio ar bolisïau'r pleidiau yn bwysicach nag erioed."

"Rydym yn falch iawn o gynnal gweithdy i bleidleiswyr cyn yr etholiad cyffredinol", meddai Dr Mary Gagen, un o Gyfarwyddwyr Oriel Science. "Mae Oriel Science yn rhywle lle gall ymchwilwyr y brifysgol gynnal sgyrsiau â'r cyhoedd am y math o bynciau sy'n bwysig i bawb. Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd gwleidyddol, rydym yn falch o ddarparu fforwm i bobl Abertawe sgwrsio â gwyddonydd gwleidyddol - bydd Matt yno i dywys pobl drwy'r holiadur ar-lein ac i ateb cwestiynau.  Bydd yn gyfle gwych i gael cipolwg manwl ar farn rhai o brif bleidiau gwleidyddol ein gwlad os ydych chi, fel llawer o bobl, yn dal yn ansicr dros bwy i bleidleisio ar 8 Mehefin.

Caiff gweithdy 'Gwyddor Bleidleisio' Oriel Science (mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe) ei gynnal ddydd Sadwrn 3 Mehefin rhwng 10am a 4pm ar Ffordd y Dywysoges, Abertawe SA1 5HE.

Bydd yr arddangosfa 'Stori Amser' yn parhau yn Oriel Science hefyd. I ble mae’r amser yn mynd? Ydy amser yn gallu hedfan mewn gwirionedd? Ai rhith yn unig yw amser? Mae'r arddangosfa Stori Amser yn ateb y cwestiynau hyn.   

Dan wyliadwriaeth y Tardis a char DeLorean o Back to the Future, caiff ymwelwyr grwydro drwy arddangosion ar thema amser, rhyngweithio â nhw, gwrando ac edrych arnynt, cyffwrdd â nhw a chwarae â nhw'n gyffredinol. Cewch gyfle i ddysgu sut y canfuwyd boson Higgs mewn model o'r Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr yn CERN; gwylio mynydd iâ yn ymrannu yn yr Ynys Las, dysgu sut i ddweud yr amser gyda chylchoedd coed, gwylio hanes y bydysawd wedi’i arddangos ar wal amser 30 metr, a gwrando ar seiniau gofod dwfn wrth wylio fideo treigl amser o sêr y de.

Mae Oriel Science yn addas i bob oedran, a'i genhadaeth yw cyflwyno rhyfeddodau Gwyddoniaeth i'r cyhoedd drwy arddangosfeydd ar thema wyddonol a fydd yn ysbrydoli ymwelwyr i feddwl ac i archwilio sut mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn effeithio ar eu bywydau beunyddiol.

  • Mae Oriel Science yn Ffordd y Dywysoges, Abertawe, SA1 5HE, rhwng Sgwâr y Castell a Ffordd y Brenin, nesaf at Zinco Lounge.
  • Bydd arddangosfa 'Stori Amser' Oriel Science yn cau ar 4 Mehefin. Bydd Oriel Science yn ailagor mewn lleoliad newydd yn ddiweddarach eleni. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar ein gwefan: http://www.orielscience.co.uk/

Gwefan: www.orielscience.co.uk E-bost: orielscience@abertawe.ac.uk @OrielScience: facebook.com/OrielScience

Oriel Science sponors