Carreg filltir 1,000+ i Raglen Arweinyddiaeth ION yn cefnogi arweinwyr busnes yng Nghymru

Mae mwy na 1,000 o berchnogion, cyfarwyddwyr a rheolwyr busnes eisoes wedi elwa o Raglen Arweinyddiaeth ION a'i rhagflaenydd LEAD Cymru, sydd wedi sicrhau cynnydd o 26% yn nhrosiant eu busnesau ar gyfartaledd ac wedi ychwanegu dros £52 miliwn at economi Cymru.

Wedi'i sefydlu saith mlynedd yn ôl a'i harwain gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, mae esblygiad presennol prosiect LEAD Cymru, Arweinyddiaeth ION, wedi'i chefnogi gan £2.7 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop i wella sgiliau ac ysgogi twf busnes cwmnïau ledled Cymru.

Mae'r fenter yn cefnogi entrepreneuriaid ac arweinwyr uchelgeisiol i ddatblygu sgiliau ansawdd uchel drwy raglenni arweinyddiaeth sy'n targedu, y'u nod yw cynyddu cynhyrchiant yn y gweithle wrth ddatblygu mentrau cynaliadwy a phroffidiol.

Mae'r Rhaglen wedi'i seilio ar ddysgu ymarferol a phrofiadol o fewn grŵp cyfoedion y gellir ymddiried ynddo. Gall cyfranogwyr y Rhaglen arbrofi â gwahanol arddulliau arweinyddiaeth a dysgu sut i roi'r meddwl, y strategaethau a'r arfer gorau diweddaraf ar waith yn eu busnes eu hunain.

Mathew Dalziel ION LeadershipRoedd Mathew Dalziel, Rheolwr Masnachol Gwasanaethau Eiddo ASW yn y Pîl, yn Arweinydd ION yn y rhaglen Arwain Twf, a raddiodd ym mis Ebrill 2017, gan gymryd ION i dros 1,000 o gyfranogwyr.

Meddai Mr Dalziel, "Mae ION wedi bod yn siwrnai wych. Rwyf wedi cwblhau llawer o hyfforddiant rheoli a chyrsiau undydd lle rydych yn gweithio drwy'r hanfodion yn unig. Mae ION yn wahanol! Mae wedi rhoi hyder a ffocws i mi arwain yn effeithiol.

"Mae ION wedi dod ag uwch dîm rheoli ASW at ei gilydd hefyd; rydym oll wedi profi siwrnai ION. Rydym yn fwy effeithiol nawr ac yn canu'r un dôn. Rydym yn rhoi dysgu ar waith ac yn cymryd amser i weithio 'ar' y busnes, nid 'yn' y busnes!"

Meddai Gary Walpole, Dirprwy Gyfarwyddwr Arwain Twf Busnes yng Ngwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi Prifysgol Abertawe, "Rydym yn hynod falch â thwf nodedig ein cyfranogwyr fel unigolion ac fel sefydliadau. Nod ein rhaglen Arwain Twf yw rhoi gwybodaeth a sgiliau i bobl ysgogi twf yn eu busnes ac i ddatblygu eu pobl. Y prif ffocws yw datblygu sgiliau arweinyddiaeth pobl er mwyn iddynt fod yn fwy hyderus a chyfforddus wrth arwain twf.

"Mae rhaglen Arweinyddiaeth ION yn enghraifft wych o'r ffyrdd arloesol y mae Prifysgol Abertawe'n cefnogi busnesau yng Nghymru. Ac er bod y Brifysgol yn sefydliad rhyngwladol, mae'n dangos hefyd sut y gallwn feddwl yn lleol o ran y gefnogaeth a'r wybodaeth a gynigiwn er budd economi Cymru."

Am ragor o wybodaeth am raglen Arweinyddiaeth ION, ewch i https://ionleadership.co.uk, a dilynwch ION ar Twitter @IONleadership.