Rysáit ar gyfer llwyddiant economaidd lleol: Cyhoeddi Llyfryn newydd Blas o Gŵyr

Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi'r cyntaf mewn cyfres newydd o lyfrynnau – mae'r un cyntaf yn amlygu pwysigrwydd ysgogi a chynnal yr economi leol drwy annog pobl i brynu cynnyrch lleol.

Simon WrightCynhyrchwyd y llyfryn ryseitiau 'Blas o Gŵyr' ar y cyd â'r perchennog bwyty, yr ysgrifennwr am fwyd, a'r darlledwr, Simon Wright, un o hyrwyddwyr bwyd lleol mwyaf blaenllaw Cymru a pherchennog Wright's Food Emporium yn Llanarthne, Caerfyrddin, a Thîm Gwledda a Lletygarwch Prifysgol Abertawe.

Mae'r llyfryn yn cynnwys gair o groeso gan yr Athro Marc Clement, Pennaeth Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe; erthygl o'r enw 'Gŵyr – Pantri Cymreig' gan Simon Wright, y mae ei gyfres, 'The Secret Life of Welsh Food', yn cael ei darlledu gan BBC Radio Wales; a'r ryseitiau sy'n cynnwys Cig Oen Boulangere, Mouclade Cregyn Gleision, Cawl Garlleg Gwyllt, Tatws a Seidr, Salad Blodfresych Twym a Macrell Cyfan wedi'i Bobi gyda Salad Betys.

Gellir lawrlwytho’r llyfryn 'Blas o Gŵyr' am ddim yma Blas o Gŵyr

Gan esbonio'r syniad y tu ôl i'r fenter cefnogi busnes hon, meddai'r Athro Marc Clement: “Mae bwyd a diod yn gynyddol bwysig i economi Cymru. Bob blwyddyn mae'r diwydiant yn cynhyrchu dros £5.7 biliwn ac yn cefnogi tua 200,000 o swyddi a 40,000 o fusnesau ledled ein gwlad.

“Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu cynyddu'r cyfraniad hwn at ein heconomi tua 30% dros y blynyddoedd nesaf. Ar yr un pryd, rhagwelir y bydd gwerth twristiaeth yn cynyddu 10% erbyn 2020, gyda thwristiaid o bedwar ban y byd yn gynyddol awyddus i gael gwir flas o Gymru.

“Yn ogystal â chefnogi swyddi lleol i bobl leol, mae cynnyrch lleol gwych hefyd yn ffordd ardderchog o fynegi ymdeimlad o le: mae'n ffrwyth ein pridd, ein hinsawdd, crefft ffermio a'r gelfyddyd a'r blaengaredd sy'n troi'r cynhyrchion lleol hyn yn 'Flas Cymru' i dynnu dŵr o ddannedd pawb.

"Mae hon yn fenter gydweithredol flaengar ac mae'r Ysgol Reolaeth yn falch o weithio gydag un o hyrwyddwyr mwyaf blaenllaw bwyd a diod Cymru, Simon Wright.  Rydym hefyd yn ymfalchïo – â rheswm da – yng nghyfraniad ein cydweithwyr yn nhîm Gwledda a Lletygarwch y Brifysgol at hyrwyddo bwyd lleol drwy eu ryseitiau creadigol a'u polisïau caffael.”

Meddai Simon Wright, “Mae Cymru gyfan yn magu enw cynyddol iddi ei hun am ansawdd ac amrywiaeth ei chynnyrch bwyd ond, hyd yn oed yn y cyd-destun hwnnw, mae Gŵyr yn rhagori oherwydd amrywiaeth anhygoel y cynnyrch sydd ar gael o'r penrhyn tua 70 milltir sgwâr o faint.

“Yn rhannol, mae hyn o ganlyniad i'w ddaearyddiaeth – milltiroedd o arfordir a thraethau tywodlyd i'r de a morfeydd heli i'r gogledd, tir amaethyddol a thir comin yn y canol – ynghyd â microhinsawdd sy'n cynnig rhai o'r amodau mwyaf addfwyn yn y wlad ar gyfer tyfu ffrwythau a llysiau.

“Gellir olrhain cyfoeth y diwylliant bwyd hefyd yn ôl i gyfyngiadau hanesyddol y cysylltiadau cludiant â'r cyffiniau – mae'r hunangynhaliaeth a ddeilliodd o hyn i'w gweld o hyd yn amrywiaeth y cynnyrch sydd ar gael o benrhyn Gŵyr heddiw.

“Mae hyn i gyd yn creu pantri anhygoel ar garreg ein drws a chyda gwledd o gynnyrch fel hyn wrth law, ni ddylai fod yn anodd coginio pryd o fwyd blasus. Mae'r ryseitiau yn ein llyfryn newydd yn brawf o hynny."

Am ragor o wybodaeth am Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, ewch yma.