Prosiectau Plant yn amlygu hanes y byd hynafol

Bydd ysgolheigion yn y clasuron ym Mhrifysgol Abertawe’n lansio dau brosiect yr haf hwn a fydd yn helpu plant i ddysgu mwy am hanes y byd hynafol.

PlatoPlato yn y Parc

Nod prosiect Plato yn y Parc, sy’n cael ei redeg ar y cyd â Phrosiect Iris  a Chymdeithas y Clasuron De-orllewin Cymru ,  yw cynnig cyflwyniad hwyl i blant i Ladin, Groeg Hynafol ac Athroniaeth. 

Mae’r dosbarthiadau Lladin a Groeg yn addas i blant rhwng 5-11 oed, ac mae’r dosbarthiadau athroniaeth yn addas i blant rhwng 8-12 oed, a byddwn yn gwahodd y plant i ystyried cwestiynau ‘mawr’ megis:

  • Pwy ydym ni?
  • Beth yw realiti?
  • Sut y gallwn wybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg?
  • Sut y gallem fod yn hapus?

Bydd myfyrwyr o’r Adran Hanes a’r Clasuron  yn dysgu’r dosbarthiadau a Dr Evelien Bracke, cydlyny‌dd rhaglen Allgymorth y Clasuron Abertawe fydd yn monitro’r dosbarthiadau. Fe’u cynhelir ar bum dydd Sadwrn yn olynol rhwng y 4ydd o Fehefin a’r 2il o Orffennaf rhwng 2pm - 3.30 pm. Dylai’r rhai sydd am gymryd rhan gofrestru ar gyfer y dosbarthiadau sy’n costio £20 am y 5 dosbarth, neu £5 y dosbarth. Mae bwrsariaethau ar gael.

Meddai Dr Bracke: ‘Rydym am roi cyfle i bob plentyn ddysgu am ieithoedd, diwylliannau ac athroniaeth hynafol mewn modd chwareus ac sy’n addas i’w oedran, heb bwysau i berfformio ac mewn lleoliad awyr agored.’

The Colosseum, RomeCystadlaethau i Ysgolion

Hefyd bydd academyddion yn yr Adran Hanes a’r Clasuron  yn y Brifysgol yn cynnal cystadlaethau i ysgolion i grwpiau oedran gwahanol.

Gall disgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd gymryd rhan mewn cystadleuaeth drwy gyflwyno darn o waith am y Byd Hynafol, gan gynnwys Gwlad Groeg, Rhufain neu’r Aifft, ar y thema ‘arwyr’.

Meddai Dr Evelien Bracke: “Gall ymgeiswyr fod mor greadigol ag y maent eisiau – boed yn boster, drama, fideo, modelau neu gemau ar-lein.  Gall disgyblion weithio mewn tîm neu ar eu pennau eu hunain a gall eu gwaith fod yn ddoniol, yn llawn gwybodaeth ac mor ddychmygus ac y maent eisiau.” 

Cewch weld enillwyr y llynedd yma

Mae disgyblion uwchradd hefyd yn cael cyfle i ennill gwobr mewn cystadleuaeth iaith lle gallant ddewis cyfieithu naill ai testun Groeg neu Ladin. 

Y dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau hyn, a ariennir gan Gymdeithas y Clasuron, yw dydd Gwener 1 Gorffennaf 2016.

Gall myfyrwyr TGAU a Safon Uwch gymryd rhan mewn cystadleuaeth ysgrifennu blog hefyd drwy gyflwyno postiad blog o hyd at 500 gair ar ddarn o ymchwil y maent wedi’i wneud, naill ai’n unigol neu mewn grŵp, ar unrhyw agwedd ar hanes, o’r Aifft Hynafol i’r byd modern. Caiff y postiadau blog sy’n ennill eu rhoi ar flog cylchgrawn ymchwil myfyrwyr ar-lein Hanes a’r Clasuron Prifysgol Abertawe, Gorffennol: a bydd myfyrwyr yn derbyn gwobr.

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw dydd Sul 1af Mai 2016.