Gwobr Arian Athena SWAN i'r Ysgol Feddygaeth i gydnabod ei gwelliant ym maes cydraddoldeb rhywiol

Heddiw (28 Ebrill), mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n dathlu ennill Gwobr Arian Siarter Athena SWAN yr Uned Her Cydraddoldeb - yr adran gyntaf yn y Brifysgol i ennill y wobr hon.

Athena SWAN Silver award logoMae aelodaeth o Siarter Athena SWAN yn helpu prifysgolion i weithio i greu amgylchedd gweithio teg, gan gydnabod ymdrechion i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol o ran cynrychiolaeth, datblygiad gyrfa a llwyddiant i bawb.

Sefydlwyd Siarter Athena SWAN yn 2005 ac, i ddechrau, bu'n canolbwyntio ar feysydd academaidd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM) yn unig.  Ond, ym mis Mai 2015, ehangwyd y Siarter i gydnabod gwaith yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, mewn busnes ac yn y gyfraith; mae hefyd yn cynnwys rolau proffesiynol a chefnogi, staff a myfyrwyr trawsryweddol.

Mae'r Siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i fynd i'r afael â chydraddoldeb rhywiol mewn termau ehangach na'r rhwystrau i ddatblygiad gyrfa sy'n effeithio ar fenywod yn unig.

Mae'r Siarter yn dyfarnu Gwobrau Efydd, Arian ac Aur a phan fydd Prifysgol wedi ennill ei gwobr ei hun, caiff adrannau ymgeisio am eu gwobrau unigol eu hunain.

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, ac mae'n aelod balch o Siarter Athena SWAN ers 2008.

Dyfarnwyd Gwobr Efydd i'r Brifysgol yn 2009 ac enillodd ail Wobr Efydd ym mis Ebrill 2013. Llwyddodd yr Ysgol Feddygaeth i ennill Gwobr Efydd Adrannol Athena SWAN ym mis Tachwedd 2013.

Medai'r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Ymchwil a Chydnabyddiaeth Allanol) a Chadeirydd Gr┼Áp Strategaeth Athena SWAN Prifysgol Abertawe, "Mae'r wobr bwysig hon ar gyfer ein Hysgol Feddygaeth, y Wobr Arian gyntaf i'w hennill gan unrhyw adran ym Mhrifysgol Abertawe, yn dangos faint mae perfformiad yr Ysgol Feddygaeth wedi gwella ym maes cydraddoldeb rhywiol ynghyd â gwelliant parhaus y Brifysgol drwy gydnabyddiaeth allanol o'n llwyddiant.

"Mae ymaelodi â siarter Athena SWAN yn helpu i greu newid cadarnhaol mewn sefydliad - fel y gallwn i gyd deimlo bod gennym gyfle i gyflawni'n potensial personol.  Rwyf wrth fy modd bod Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a'r Coleg Gwyddoniaeth yn enillwyr balch gwobrau efydd adrannol hefyd. Mae pob cyfadran academaidd, a rhai meysydd pwnc, wrthi'n paratoi neu'n cyflwyno ceisiadau am y Wobr Efydd Adrannol.

"Gobeithio y bydd llwyddiant yr Ysgol Feddygaeth wrth ennill Gwobr Arian, yn annog ac yn ysbrydoli adrannau eraill i anelu'n uchel."

Meddai'r Athro Keith Lloyd, Deon a Phennaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, "Rydym yn falch iawn ein bod yn arwain y ffordd yn Abertawe drwy ennill y Wobr Arian; mae'n ganlyniad ymdrech anferth dros nifer o flynyddoedd sy'n arwain at newid diwylliant. Hoffwn gydnabod hefyd ymdrechion ein cydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth sydd wedi chwarae rhan allweddol wrth ysgogi'r fenter hon yn y timau a'r grwpiau Athena SWAN perthnasol.

"Mae Gwobr Arian yn cydnabod yr effaith a gyflawnwyd gan lawer o'n camau gweithredu yn sgil y Wobr Efydd, yn enwedig o ran datblygiad gyrfaoedd menywod yn yr Ysgol Feddygaeth.

"Mae rhai o'r canlyniadau cadarnhaol niferus sydd wedi deillio o broses y Siarter Athena SWAN yn cynnwys sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau o ran graddau gyrfa ymchwil yn ystod cyfnod o dwf; dim gwahanu fertigol o ran graddau ymchwil; mae nifer y darlithwyr benywaidd Gradd 8 wedi cynyddu o 37.5% i 75% yn ystod y tair blynedd diwethaf; mae nifer yr Athrawon benywaidd wedi cynyddu o ddim yn 2004 i 20% yn 2011/12 a 28.6% erbyn hyn; ac mae cydbwysedd cyffredinol rhwng y rhywiau yn y maes academaidd yn yr Ysgol wedi gwella i 41.5%."

Yr Athro Diane Kelly yw Cadeirydd tîm hunanasesu'r Ysgol Feddygaeth, sy'n cynnwys staff o'r holl raddau academaidd, yn ogystal â myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, a bu'n arwain cais yr Ysgol Feddygaeth am y Wobr Arian.

Meddai'r Athro  Kelly, "Rydym wrth ein boddau ein bod wedi ennill y Wobr Arian.  Ers i ni ennill y Wobr Efydd, rydym wedi sefydlu nifer o fentrau megis y gyfres o seminarau, Menywod mewn Gwyddoniaeth, sy'n darparu sesiynau a gweithdai ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys dyrchafiad, gweithio hyblyg a llawer mwy.

"Mae ein cynllun gweithredu Arian yn adlewyrchu'r meysydd newydd sydd wedi'u cynnwys yn y Siarter ac rydym yn edrych ymlaen at estyn y gwaith y tu hwnt i ddatblygiad gyrfa academaidd."

Mae rhagor o wybodaeth am weithgarwch Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ar gyfer Siarter Athena SWAN ar gael yma.