Ffotograff o Gampws y Bae a dynnwyd gan fyfyriwr o Ysgol Dŵr-y-Felin ar restr fer cystadleuaeth dengmlwyddiant ar hugain St Modwen i ysgolion

Mae St. Modwen, arbenigwr adfywio mwyaf blaenllaw'r DU, wedi cyhoeddi'r saith cystadleuydd sydd ar restr fer ei gystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol i ysgolion er mwyn nodi 30 mlynedd ers sefydlu'r cwmni.

Leanne WittsYmhlith y rhai sydd ar y rhestr fer y mae Leanne Witts o  Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin yng Nghastell-nedd gyda'i llun o Gampws y Bae newydd Prifysgol Abertawe, datblygiad gwerth £450m a adeiladwyd gan St. Modwen.

Lansiwyd cystadleuaeth St. Modwen, Making Places, ym mis Ebrill eleni i ysgolion uwchradd ledled Lloegr a Chymru a gwahoddwyd myfyrwyr TGAU celf i ddarlunio’r thema creu lleoedd drwy gyfrwng ffotograffiaeth.

Cymerodd dros 400 o fyfyrwyr o bob cwr o'r DU ran yn y gystadleuaeth a oedd yn cynnwys cyfres o weithdai i ysgolion unigol dan arweiniad Stephen Burke, ffotograffydd ar gyfer The Telegraph a The Financial Times, sy'n aelod o'r sefydliad celf gyfoes arobryn, WERK.

Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin, cynhaliwyd gweithdai ar safleoedd datblygu St. Modwen ledled y DU, gan gynnwys Campws y Bae ysblennydd newydd y Brifysgol.

Darparodd y rhain arweiniad defnyddiol i'r myfyrwyr ar sut i ddarlunio thema creu lleoedd ac ymdeimlad o gymuned drwy ffotograffiaeth, yn ogystal â chynnig cyngor ar yrfaoedd yn y maes hwn.

Ym mis Gorffennaf, cyflwynodd pob ysgol ei hymgais orau a dewiswyd saith i'w cynnwys ar y rhestr fer. Bu Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin ar y blaen yng Nghymru a threchodd ymgais Leanne luniau myfyrwyr o 29 ysgol arall i gyrraedd y rhestr fer derfynol.

Wrth siarad am y gystadleuaeth a llun Leanne, meddai Stephen Burke,

"Rydym wedi cael ymateb neilltuol i'r gystadleuaeth ac mae safon yr holl geisiadau'n uchel iawn. Rwyf wedi mwynhau pob un o'r gweithdai a gweithio gyda'r ysgolion yn fawr.

"Cafodd llun Leanne ei gynnwys ar y rhestr fer am ei fod wedi llwyddo i grynhoi hanfod creu lleoedd. Dylai'r saith cystadleuydd ar y rhestr fer gael eu llongyfarch am eu gwaith ac edrychwn ymlaen at gyhoeddi'r enillydd ar 27 Medi."

Meddai Bill Oliver, Prif Weithredwr St. Modwen, "Mae St. Modwen yn adeiladu mwy a mwy o ysgolion a cholegau newydd fel rhan o'n rhaglen Adfywio ar draws y DU. Hyd yn hyn, rydym wedi cwblhau tri champws prifysgol, tri choleg, tair ysgol newydd ac, ar hyn o bryd, mae gennym 13 o brosiectau datblygu tebyg yn yr arfaeth.

"Mae gennym raglen ymgysylltu ag ysgolion ar waith eisoes, ond roeddem am ddefnyddio ein dengmlwyddiant ar hugain i gysylltu addysg ag adfywio, celf a dylunio trefol. Yn ogystal â chyflawni'r nod hwn, mae'r gystadleuaeth ffotograffiaeth wedi ein galluogi i greu darlun o adfywio yn 2016.

"Ar ben hyn, mae'r myfyrwyr a gymerodd ran yn tyfu lan gyda phrosiectau adfywio byw ar garreg eu drws, ac mae'r gystadleuaeth wedi eu helpu i archwilio eu cymunedau, gan werthfawrogi hanes eu cymunedau a deall yr hyn sy'n rhoi gwir ymdeimlad o le i unrhyw gymuned."

Bydd panel o feirniaid blaenllaw yn y diwydiant yn dewis y ffotograff buddugol a chaiff enw'r enillydd ei gyhoeddi ar 27 Medi, mewn seremoni a gynhelir gan Sefydliad y Tywysog ar gyfer Adeiladu Cymunedau. Bydd y seremoni'n dilyn gweithdy 'creu lleoedd' a gynhelir yn y bore dan arweiniad Max Farrell yng nghwmni pensaernïaeth Terry Farrell yn Llundain.

Y wobr gyntaf yw camera o'r radd flaenaf a £3,000 ar gyfer adran gelf yr ysgol.

Am ragor o wybodaeth am ddengmlwyddiant ar hugain St. Modwen a'r gystadleuaeth genedlaethol i ysgolion, ewch i http://www.stmodwen.co.uk/corporate-social-responsibility/30th-anniversary.