Cydweithrediad EarthChar yn arwain at lansio’r cynnyrch bio-olosg achrededig cyntaf ar farchnad y DU

Ymunodd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe â Commons Vision Ltd i lansio EarthChar, sef cynnyrch bio-olosg achrededig cyntaf y DU, yn ystod digwyddiad Carbon Isel Abertawe, a gynhaliwyd gan Brosiect Down to Earth.

EarthCharMeddai’r Athro Alayne Street-Perrott, sy’n rhan allweddol o arwain tîm Ymchwil Bio-olosg Prifysgol Abertawe yn y Coleg Gwyddoniaeth “Dangosodd ein hymchwil, a gyhoeddwyd yn Nature Communications yn 2010, y gallai cynhyrchu a datblygu bio-olosg cynaliadwy chwarae rôl sylweddol o ran arafu cynhesu byd-eang.

“Mae ein tîm wedi gweithio’n galed iawn mewn partneriaeth â Commons Vision i ddangos gwerth ymarferol yr ymagwedd, a hoffem longyfarch y cwmni ar ei gyflawniad sylweddol.”

Cynhyrchir Bio-olosg o bren a sylweddau organig eraill. Mae’n ychwanegiad at bridd sy’n gwella strwythur, ffrwythlondeb, iechyd a bioamrywiaeth pridd. Mae Bio-olosg hefyd yn storio carbon yn y pridd am ganrifoedd, gan helpu i leihau’r lefelau carbon deuocsid yn yr amgylchedd sy’n achosi newid yn yr hinsawdd.

Mae’r achrediad trwy’r Mandad Ansawdd Bio-olosg sef proses asesu iechyd, diogelwch a chynaliadwyedd drylwyr a reolir gan y Sefydliad Bio-olosg Prydeinig.

I ennill yr achrediad, cafodd y cynnyrch ei ddadansoddi’n ofalus mewn labordai profi annibynnol i sicrhau nad yw’n cynnwys unrhyw halogion ac, felly, ei fod yn ddeunydd diogel i’w ychwanegu at y pridd. Mae’r achrediad hefyd yn gofyn bod y broses o gynhyrchu bio-olosg yn lân ac nad oes unrhyw allyriadau peryglus i’r amgylchedd.

Yn olaf, mae’r achrediad hefyd yn gwarantu bod y bio-olosg wedi’i gynhyrchu o bren a ddaeth o goedwigaeth a reolir mewn modd cynaliadwy. Mae cynnyrch Commons Vision sef EarthChar, wedi derbyn statws Bio-olosg o Ansawdd Uchel o ganlyniad i’w ansawdd eithriadol.

EarthChar logoMae’r achrediad yn rhoi hyder i’r prynwr ei fod yn gwybod bod yr hyn y mae’n ei brynu yn gynnyrch o safon uchel, sy’n lân ac yn ddiogel a bod y broses o’i weithgynhyrchu o’r safonau amgylcheddol uchaf heb ddefnyddio unrhyw bren anghynaladwy.

Meddai Siôn Brackenbury, Cyfarwyddwr Commons Vision, a leolir yn Abertawe: “Mae wedi cymryd 5 mlynedd o ymchwil helaeth, ar y cyd i gyrraedd yma. Mae pob un o’n partneriaid, ein cyllidwyr a’n cefnogwyr wrth eu bodd ein bod wedi cyrraedd y safon uchel hon.

“Edrychwn ymlaen at weithio gyda’n partner brand newydd, EarthChar, ar ystod o gynhyrchion newydd, cyffrous sy’n wirioneddol gynaliadwy ar gyfer marchnad y DU.”

Croesawyd y datblygiad hefyd gan Darren Hopkins a Dr Simon Shackley o’r Sefydliad Bio-olosg Prydeinig.

“Mae hwn yn gam sylweddol a mawr ei angen ar gyfer yr economi carbon isel a’r Llywodraeth a bydd yn helpu i greu dyfodol cynaliadwy i bob un ohonom,” meddai Darren Hopkins.

“Rydym mor falch ein bod wedi gweithio gyda Commons Vision i sicrhau bod eu cynnyrch EarthChar cyntaf yn cael ei gymeradwyo gan gynllun achredu bio-olosg y DU a gobeithiwn mai hwn yw’r cam cyntaf ar y daith i bethau mawr.”


Yn y llun (o’r chwith i’r dde): Philip McDonald, Abertawe Carbon Isel; Siôn Brackenbury, Cyfarwyddwr Commons Vision Ltd; Dr Phil Harries, Prifysgol Abertawe; Yr Athro Alayne Street-Perrott, Tîm Ymchwil Bio-olosg Prifysgol Abertawe; a Mark McKenna, Prosiect Down to Earth.

Mae Siôn Brackenbury, o Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth Ddiwydiannol (Kess) y Brifysgol / Partner Mynediad i radd Meistr (ATM), Commons Vision Ltd, a chyn-fyfyriwr PhD (Kess), Dr Phil Harries, yn dal Tystysgrif Sefydliad Bio-olosg Prydain EarthChar.