Cofrestru cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer Canolfan Gyfrifiadureg newydd o safon fyd-eang gwerth £31 miliwn yn Abertawe

Mae cyfleuster cyfrifiadureg enfawr newydd o safon fyd-eang gwerth £31 miliwn ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe gam yn nes ar ôl i gais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot cael ei gofrestru yr wythnos hon.

Computational Foundry 1Bydd Y Ffowndri Gyfrifiadol, a dderbyniodd £17 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn gymuned fywiog a chynyddol o arweinwyr ymchwil o safon fyd-eang ym maes cyfrifiadureg a mathemateg, sy’n cydweithio gyda phwrpas ac effaith. Bydd yn darparu’r cyfleusterau addysgu diweddaraf ac o’r safon uchaf hefyd.

Mae twf y Ffowndri Gyfrifiadol o ran gweithgarwch ymchwil eisoes wedi’i gychwyn yn dilyn y cyhoeddiad ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop fis Mawrth. Bydd y Ffowndri wedi’i lleoli o fewn canolfan fodern, bydd yn gyrru ymchwil sy’n canolbwyntio ar gyfrifiadureg a bydd yn gwneud Cymru yn gyrchfan byd-eang ar gyfer ymchwilwyr, myfyrwyr a phartneriaid diwydiannol.

Bydd yr Athro Matt Jones, Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth, yn arwain y Ffowndri, a fydd yn adeiladu ar gyflawniadau presennol Abertawe. Cyfrifiadureg yn Abertawe yw’r gorau yng Nghymru ac mae yn yr unfed safle ar ddeg yn y Deyrnas Unedig DU o ran ansawdd ei hymchwil yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), sef y corff sy’n asesu ansawdd ymchwil prifysgolion. Cydnabyddir proffil rhyngwladol Mathemateg gan Safleoedd Prifysgolion y Byd fesul Pwnc QS, sy’n asesu pynciau a disgyblaethau mewn sefydliadau ledled y byd, mewn ystod eang o ddangosyddion, gan gynnwys rhagoriaeth ymchwil.

Computational Foundry 2Bydd y cyfleuster yn cynnwys labordai ymchwil a datblygu, ardaloedd ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr, yn ogystal ag ardal ar gyfer addysgu, rhwydweithio ac ysbrydoliaeth. Bydd hefyd yn cynnwys gosodiadau, cyfarpar, dyfeisiau a phrototeipiau arbrofol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang i gyflymu arloesedd a sicrhau y bydd myfyrwyr yn barod ar gyfer gyrfaoedd cyffrous a llwyddiannus.

Wrth groesawu’r newyddion, meddai’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Dyma ddatblygiad gweddnewidiol arall ar gyfer y Brifysgol, gan gyflymu ein hehangiad, gyda phwyslais bob amser ar ein cryfderau ymchwil, diwallu anghenion yr economi yn y dyfodol am raddedigion medrus a dawnus, a chefnogi adfywio economaidd y rhanbarth.

“Ein Hadran Gyfrifiadureg yw’r gorau yng Nghymru ac mae yn y seithfed safle yn y Derynas Unedig yn ôl Times Good University Guide. Bydd y Ffowndri yn galluogi i ni fanteisio i’r eithaf ar ein safle gref ac yn cynorthwyo ein nod strategol o fyd ymhlith y 200 o brifysgolion gorau’r byd.

Computational Foundry 3“Mae’r prosiect yn elfen allweddol o’r cynlluniau strategol ar gyfer Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, a bydd yn helpu i droi’r rhanbarth yn gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadurol a chwmnïau TG.”

Ategodd yr Athro Matt Jones, Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth ac arweinydd y Ffowndri Gyfrifiadol,  “Mae hwn yn gam sylweddol ar daith i sicrhau pegwn arloesi’r economi digidol a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer y rhanbarth, Cymru a’r byd.

“Mae’r gwaith ymchwil ar y gweill, a bydd adeilad y Ffowndri yn gyfleuster syfrdanol – mae’r gorau i ddod.

“Yr wythnos hon rwyf wedi bod yn Nyffryn Silicon, UDA, i gwrdd â chydweithwyr o gwmnïau uwch dechnoleg megis fel Google a Microsoft, er mwyn rhannu’r cyffro a’r cyfleoedd byd-eang a ddaw gan Ffowndri Gyfrifiadol newydd Abertawe.”

Disgwylir y bydd gwaith adeiladu’r Ffowndri Gyfrifiadol yn cychwyn ym mis Tachwedd 2016.