Beth fydd Brexit yn ei olygu i Gymru? Cynhadledd yn Abertawe am adael yr Undeb Ewropeaidd

Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal cynhadledd academaidd am oblygiadau Brexit ar gyfer Cymru yn ddiweddarach.

Brexit imageMae'r gynhadledd undydd, a gynhelir ddydd Gwener, 25 Tachwedd, yn cael ei threfnu gan Academi Morgan, Ysgol Reolaeth a Choleg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol. 

Bydd y digwyddiad, a gynhelir yn Atriwm yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae, yn croesawu prif siaradwyr gan gynnwys David Jones, Gweinidog Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd, a fydd yn trafod 'Beth yw Brexit? Safbwynt Llywodraeth y DU’.

Mewn ymateb, bydd sesiwn holi ac ateb gyda phanel a fydd yn cynnwys Eluned Morgan, cyn ASE sydd bellach yn AC Llafur dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru; Adam Price, cyn AS sydd bellach yn AC Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr; Mark Reckless, AC Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) dros Ddwyrain De Cymru.  Cadeirydd y sesiwn fydd Adrian Masters, Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru.

Bydd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru ac Arweinydd yr Wrthblaid, yn trafod 'Lle Cymru yn Ewrop wedi Brexit: Pa fath o setliad ydyn ni eisiau?’.  Bydd yr Athro Elwen Evans CF, Pennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe, yn eu holi ynghylch lle Cymru mewn byd wedi Brexit a'u syniadau o Ewropeaeth yn y cyd-destun newydd hwn.

Bydd trafodaeth bwrdd crwn am fusnes a masnach wedi Brexit a gyflwynir gan yr Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe. Yn y gadair fydd Dr Carol Bell, cyn Gyfarwyddwr Rheoli Gr┼Áp Olew a Nwy Byd-eang Banc Chase Manhatten a bydd y sesiwn yn cynnwys cynrychiolwyr GE Electrics, Maes Awyr Heathrow Llundain ac Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr.

Yn sesiwn olaf y dydd, 'Golwg ar Brexit o'r tu allan: Gwirioneddau anghyfleus: y llwybr troellog i ddatod cysylltiadau â'r UE', bydd Caroline Morgan, uwch ddadansoddwr polisi yn Swyddfa'r Undeb Ewropeaidd yng Nghymru, yn amlinellu cymhlethdodau cyfreithiol a gwleidyddol Brexit.

Wedyn bydd yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yn cadeirio panel a fydd yn cynnwys Marlies Hoecherl, Capital Law, a Dr Hywel Ceri Jones, cyn Gyfarwyddwr Addysg a Hyfforddiant yr UE.

Meddai trefnydd y gynhadledd, yr Athro Mike Sullivan, Is-lywydd Prifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Gweithredol Academi Morgan, "Mae'n bleser gennym lansio Academi Morgan gyda chynhadledd amserol sy'n mynd i'r afael ag un o'r materion cyfoes pwysicaf.

"Mae Academi Morgan, a enwyd ar ôl Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru sydd bellach yn Ganghellor Prifysgol Abertawe, yn sefydliad amlddisgyblaethol ac amlbwrpas y mae ei weithgareddau'n cynnwys ymchwil, dadansoddi polisïau, ymgynghori, lledaenu gwybodaeth a hyfforddiant. Ei genhadaeth yw mynd i'r afael â'r problemau mawr neu'r 'materion astrus' sy'n wynebu polisi cyhoeddus yr unfed ganrif ar hugain, boed y rheiny'n faterion gwyddonol, technolegol, economaidd neu gymdeithasol.”

Mae rhaglen lawn y gynhadledd 'Beth fydd Brexit yn ei olygu i Gymru? ar gael yma a gellir cofrestru am y gynhadledd am ddim hon yma.